TPBANK Tuyển dụng

tpbank-logoNgân hàng TIÊN PHONG

TIEN PHONG BANK

www.tpb.vn

Tuyển dụng Tháng 02/2017

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng Tiên Phong:

1. Giao dịch viên (chi nhánh)  -Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 4/3/2017

2. Chuyên viên/Chuyên viên Chính Khách hàng Doanh nghiệp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng – Hạn nộp: 4/3/2017

3. Giám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng – Hạn nộp: 4/3/2017

4. Giám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, – Hạn nộp: 4/3/2017

5. Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Cá nhân  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa – Hạn nộp: 4/3/2017

6. Nhân viên quan hệ khách hàng Doanh Nghiệp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng – Hạn nộp: 4/3/2017

7. Nhân viên Quan hệ khách hàng cá nhân  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng – Hạn nộp: 4/3/2017

8. Giám đốc Dịch vụ khách hàng  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh – Hạn nộp: 4/3/2017

9. Nhân viên/Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh  -Nơi làm việc: Thanh Hóa – Hạn nộp: 4/3/2017

10. Kiểm soát viên Giao dịch – Chi nhánh  -Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng – Hạn nộp: 4/3/2017

11. Chuyên viên tư vấn khách hàng tại Chi nhánh (Customer Consultant)  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang – Hạn nộp: 4/3/2017

12. Chuyên viên/Chuyên viên Chính bán sản phẩm huy động  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang – Hạn nộp: 4/3/2017

13. Trưởng nhóm Marketing (Brand Manager) – Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing  -Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 26/2/2017

14. Chuyên viên cao cấp Marketing sản phẩm NHCN, phụ trách sản phẩm Digital Banking – Khối Ngân hàng Cá nhân  -Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 26/2/2017

15. Trưởng nhóm Vận hành ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin  -Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 25/2/2017

16. Giao dịch viên (chi nhánh)  -Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 4/3/2017

17. Chuyên viên/Chuyên viên Chính Khách hàng Doanh nghiệp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng – Hạn nộp: 4/3/2017

18. Giám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng – Hạn nộp: 4/3/2017

19. Giám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, – Hạn nộp: 4/3/2017

20. Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Cá nhân  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa – Hạn nộp: 4/3/2017

21. Nhân viên quan hệ khách hàng Doanh Nghiệp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng – Hạn nộp: 4/3/2017

22. Nhân viên Quan hệ khách hàng cá nhân  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng – Hạn nộp: 4/3/2017

23. Giám đốc Dịch vụ khách hàng  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh – Hạn nộp: 4/3/2017

24. Nhân viên/Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh  -Nơi làm việc: Thanh Hóa – Hạn nộp: 4/3/2017

25. Kiểm soát viên Giao dịch – Chi nhánh  -Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng – Hạn nộp: 4/3/2017

26. Chuyên viên tư vấn khách hàng tại Chi nhánh (Customer Consultant)  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang – Hạn nộp: 4/3/2017

27. Chuyên viên/Chuyên viên Chính bán sản phẩm huy động  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang – Hạn nộp: 4/3/2017

28. Trưởng nhóm Marketing (Brand Manager) – Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing  -Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 26/2/2017

29. Chuyên viên cao cấp Marketing sản phẩm NHCN, phụ trách sản phẩm Digital Banking – Khối Ngân hàng Cá nhân  -Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 26/2/2017

30. Trưởng nhóm Vận hành ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin  -Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 25/2/2017

31. Nhân viên – Phòng Thẩm định tài sản Bảo đảm  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 11/2/2017

32. Giám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân  -Nơi làm việc: Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Nha Trang – Hạn nộp: 9/2/2017

33. Kiểm soát viên Giao dịch  -Nơi làm việc: Hà Nội, Tp.HCM – Hạn nộp: 6/2/2017

34. Giao dịch viên  -Nơi làm việc: Hà Nội, TP HCM – Hạn nộp: 6/2/2017

35. Chuyên viên Cao cấp Cải tiến quy trình  -Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 6/2/2017

36. Chuyên viên Chính sách tín dụng – Khối Tín dụng  -Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 6/2/2017

37. Giám đốc / Giám đốc cao cấp QHKH Doanh nghiệp lớn – Khối Đầu tư và Khách hàng doanh nghiệp lớn  -Nơi làm việc: Hà Nội/Tp HCM – Hạn nộp: 6/2/2017

38. Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng Cá nhân  -Nơi làm việc: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 6/2/2017

39. Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 6/2/2017

40. Chuyên viên Thẩm định tài sản  -Nơi làm việc: Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 6/2/2017

41. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp – Phòng Quản trị Rủi ro Thị trường  -Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 4/2/2017

42. Chuyên viên chính Quản trị Rủi ro Vận hành (kinh nghiệm An ninh bảo mật, Vận hành hạ tầng CNTT)  -Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 4/2/2017

43. Chuyên viên Mô hình Rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro  -Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 4/2/2017

44. Giám đốc Trung tâm bán – khối Bán trực tiếp  -Nơi làm việc: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 4/2/2017

45. Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân – Khối Bán trực tiếp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM – Hạn nộp: 4/2/2017

46. Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Khối Bán trực tiếp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng,TP HCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Thanh Hóa – Hạn nộp: 4/2/2017

47. Nhân viên khách hàng cá nhân – Khối Bán trực tiếp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Thanh Hóa – Hạn nộp: 4/2/2017

48. Chuyên viên/ Chuyên viên chính khách hàng cá nhân – KV Phía Nam  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức – Hạn nộp: 4/2/2017

49. Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Cá nhân  -Nơi làm việc: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang – Hạn nộp: 4/2/2017

50. Chuyên viên/ Chuyên viên chính khách hàng doanh nghiệp – KV Phía Nam  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức, Đồng Nai, Bình Dương – Hạn nộp: 4/2/2017

51. Chuyên viên/Chuyên viên Chính Khách hàng Doanh nghiệp  -Nơi làm việc: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang – Hạn nộp: 4/2/2017

52. Nhân viên Quan hệ Khách hàng cá nhân – Khu vực Phía Nam  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đắc Lắc, Đồng Nai, Bình Dương – Hạn nộp: 4/2/2017

53. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp – KV Phía Nam  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Đắc Lắc – Hạn nộp: 4/2/2017

54. Cộng tác viên Hỗ trợ – Sản phẩm eBank – RB  -Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 4/2/2017

55. Cộng tác viên – Callcenter – RB  -Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 3/2/2017

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: Tuyendung.tpb.vn

Các việc làm nổi bật:

 1. Chuyên viên khách hàng cá nhân 28/07/2016 - Ngân hàng Tiên Phong - TPBank
  - Làm việc tại: An Giang, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đắc Lắc
 2. Giao dịch viên 10/07/2016 - TPBANK
  - Làm việc tại: Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đăk Lăk, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh
 3. Kiểm Soát Viên 21/05/2016 - TPBANK
  - Làm việc tại: Thanh Hóa, Hà Nội, HCM, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh, Cần Thơ
 4. Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng 23/01/2016 - Ngân hàng Tiên Phong - TPBank
  - Làm việc tại: TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương,Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh, Thanh Hóa, Khánh Hòa
 5. Thực tập sinh 22/12/2015 - Ngân hàng Tiên Phong - TPBank
  - Làm việc tại: THÁI NGUYÊN
 6. Nhân viên Khách hàng Cá Nhân 26/11/2015 - Ngân hàng Tiên Phong - TPBANK
  - Làm việc tại: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Đăk Lăk, TPHCM
 7. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân 10/11/2015 - Ngân hàng Tiên Phong - TPBANK
  - Làm việc tại: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Đăk Lăk, TP HCM

Thông tin Ngân hàng Tiên Phong Tuyển dụng Tháng 01/2018 sẽ liên tục được cập nhật!

*******
Bạn đang tìm việc ở CẦN THƠ? Viec lam can tho liên tục cập nhật thông tin việc làm

Ngân hàng TIÊN PHONG BANK đã và đang phát triển với nhiều chi nhánh trên CẢ NƯỚC. Tutimviec.com sẽ cập nhật ngay khi có thông tin tuyển dụng mới tại các chi nhánh:
1. TPBANK HÀ NỘI TUYỂN DỤNG
Tòa nhà TPBank – 57 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
2. TPBANK TPHCM TUYỂN DỤNG
153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
3. TPBANK AN GIANG TUYỂN DỤNG
Tòa nhà 204-204A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
4. TPBANK ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG
264A Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
5. TPBANK HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG
8-10 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
6. TPBANK CẦN THƠ TUYỂN DỤNG
135 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, quận Ninh Kiều, Cần Thơ
7. TPBANK ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG
Tòa nhà Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực 3, 155 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
8. TPBANK ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG
264A Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
9. TPBANK BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG
Số 309A-311, đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương