BIDV Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng BIDV Tuyển dụng:

BIDV Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Chuyên viên Phát triển sản phẩm Ngân hàng số TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/12/2022
  • Chuyên viên Lập trình mobile ios TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/12/2022
  • Chuyên viên Lập trình mobile android TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/12/2022
  • Chuyên viên Lập trình fullstack/backend TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 25/06/2022 - 31/12/2022
  • Chuyên viên Số hóa bài giảng trực tuyến Viện Đào tạo và nghiên cứu 16/06/2022 - 28/06/2022
  • Chuyên viên Nghiên cứu Tài chính ngân hàng Viện Đào tạo và nghiên cứu 16/06/2022 - 28/06/2022
  • Chuyên gia Nghiên cứu kinh tế lượng Viện Đào tạo và nghiên cứu 16/06/2022 - 28/06/2022
  • Chuyên viên Nghiên cứu kinh tế ngành Viện Đào tạo và nghiên cứu 16/06/2022 - 28/06/2022
  • Chuyên viên Quản lý đào tạo Viện Đào tạo và nghiên cứu 16/06/2022 - 28/06/2022
  • Chuyên viên thẩm định tài chính (lĩnh vực CNTT) TRỤ SỞ CHÍNH - BIDV 08/06/2022 - 27/06/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: