HDBank Tuyển dụng Tháng 7/2022

HDBank Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên kinh doanh ngoại tệ
Nơi làm việc:
Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
- Nơi làm việc: Tỉnh Khánh Hoà

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (Chăm sóc khách hàng)
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (Chăm sóc khách hàng)
- Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (Phát triển khách hàng)
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (Phát triển khách hàng)
- Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Nam,Thành phố Đà Nẵng,Tỉnh Quảng Trị,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tỉnh Quảng Bình

Chuyên viên kinh doanh vốn
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
- Nơi làm việc: Tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
- Nơi làm việc: Tỉnh Nghệ An

Chuyên viên thẩm định giá
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Giám đốc HDBank
- Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Thuận

Giám đốc Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Tỉnh Tây Ninh

Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước

Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước

Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Thuận

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông | Tỉnh Lâm Đồng | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Đăk Lăk | Tỉnh Kon Tum
ồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp phân tích kỹ thuật & Digital
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ chấp nhận thanh toán
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm chấp nhận thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Chuyên viên cao cấp thẩm định thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Thiết kế
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên chuyên trách An sinh xã hội (CSR) & Giải thưởng
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Digital Marketing thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Hợp tác Kinh doanh
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Kế hoạch
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên phát triển thương hiệu
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Telesale và Dịch vụ khách hàng Thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc HDBank
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Kon Tum

Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Kon Tum

Nhân viên Dự án thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Trưởng bộ phận Kiểm soát tuân thủ và Pháp lý
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Trưởng bộ phận Phân tích kỹ thuật
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Trưởng Bộ phận Phát triển kinh doanh
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
- Nơi làm việc: Tỉnh Kon Tum

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Chuyên viên Kinh doanh thẻ
- Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên viên Kinh doanh thẻ
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Lăk

Chuyên viên Kinh doanh thẻ
- Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Giám đốc Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Báo cáo quản trị
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Thuận

Chuyên viên cao cấp kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Thuận

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Tỉnh Khánh Hoà

Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Khối Ngân hàng bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Phát triển sản phẩm bảo hiểm và Quan hệ đối tác bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Min

Chuyên viên quản lý nợ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên quản lý rủi ro thị trường, thanh khoản
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng
- Nơi làm việc:

Chuyên viên Quản lý tài sản nợ/ Tài sản có (ALM)
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Vận hành và Quản lý Dịch vụ bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Thuận

Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước

Chuyên viên báo cáo tài chính
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm QR & Ecommerce
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn Nhân lực và Quản trị hiệu quả bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên kế toán thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh chấp nhận thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên thẩm định giá
- Nơi làm việc: Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Điện Biên

Trưởng Bộ phận Quản lý dịch vụ khách hàng & ngân quỹ
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên viên tư vấn ngân hàng
- Nơi làm việc: Tỉnh Vĩnh Long

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Giám đốc HDBank
- Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Giang,Thành phố Hà Nội,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Ninh Bình

Chuyên viên giám sát nợ
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Chuyên viên hành chính
- Nơi làm việc: Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Điện Biên

Chuyên viên xử lý nợ (HO)
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Nhân viên kiểm ngân
- Nơi làm việc: Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Điện Biên

Thủ quỹ
- Nơi làm việc: Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Điện Biên

Các vị trí Phát triển mạng lưới năm 2022
- Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Ninh Thuận,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Kon Tum,Tỉnh Ninh Bình

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 2 (RM-2)
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Trưởng Bộ phận Telesale Thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Thiết kế hình động
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Kinh doanh thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên trainer Dự án ứng dụng BNPL
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Giảng viên kỹ năng mềm
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Thuận

Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Chuyên viên cao cấp kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Chuyên viên cao cấp kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
- Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định | Tỉnh Sơn La | Tỉnh Hà Nam | Tỉnh Lạng Sơn | Tỉnh Lai Châu | Tỉnh Lào Cai | Tỉnh Bắc Giang | Tỉnh Tuyên Quang | Tỉnh Hoà Bình | Tỉnh Cao Bằng | Tỉnh Nghệ An | Tỉnh Điện Biên | Tỉnh Phú Thọ | Tỉnh Hưng Yên | Tỉnh Thái Bình | Tỉnh Vĩnh Phúc | Tỉnh Thanh Hóa | Tỉnh Hà Tĩnh | Tỉnh Yên Bái | Tỉnh Thái Nguyên | Thành phố Hải Phòng | Tỉnh Ninh Bình | Tỉnh Bắc Ninh | Tỉnh Quảng Ninh | Tỉnh Hải Dương

Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Thành phố Hà Nội,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương

Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương

Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định | Tỉnh Sơn La | Tỉnh Hà Nam | Tỉnh Lạng Sơn | Tỉnh Lai Châu | Tỉnh Lào Cai | Tỉnh Bắc Giang | Tỉnh Tuyên Quang | Tỉnh Hoà Bình | Tỉnh Cao Bằng | Tỉnh Nghệ An | Tỉnh Điện Biên | Tỉnh Phú Thọ | Tỉnh Hưng Yên | Tỉnh Thái Bình | Tỉnh Vĩnh Phúc | Tỉnh Thanh Hóa | Tỉnh Hà Tĩnh | Tỉnh Yên Bái | Tỉnh Thái Nguyên | Thành phố Hải Phòng | Tỉnh Ninh Bình | Tỉnh Bắc Ninh | Tỉnh Quảng Ninh | Tỉnh Hải Dương

Chuyên viên Chính sách Thẩm định giá
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
- Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
- Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
- Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
- Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang

Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang

Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
- Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Nam | Thành phố Đà Nẵng | Tỉnh Quảng Trị | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Tỉnh Quảng Bình

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
- Nơi làm việc: Tỉnh Lâm Đồng

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Kon Tum

Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Hậu Giang

Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: