Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 1/2022

Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng:

MSB Tuyển dụng Tháng 1/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Phú Thọ, Phú Thọ
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 2. [PT4] CVC/CVCC Quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Đồng Nai, Đồng Nai
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 3. [PT4] Chuyên viên cao cấp Kiểm thử - DF - DXKB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 4. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBT
  Địa điểm: CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG, TP. Đà Nẵng
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 5. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Quảng Nam, Quảng Nam
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 6. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBT
  Địa điểm: Chi nhánh Bình Định, Bình Định
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 7. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Huế, Thừa Thiên Huế
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 8. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 9. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBN
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 10. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBT
  Địa điểm: Chi nhánh Nghệ An, Nghệ An
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 11. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBT
  Địa điểm: Chi nhánh Thanh Hóa, Thanh Hoá
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 12. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBB
  Địa điểm: Chi nhánh Hà Nam, Hà Nam
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 13. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Bán lẻ [R]
 14. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBT
  Địa điểm: CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG, TP. Đà Nẵng
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 15. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBT
  Địa điểm: Chi nhánh Quảng Nam, Quảng Nam
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 16. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBT
  Địa điểm: Chi nhánh Bình Định, Bình Định
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 17. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Huế, Thừa Thiên Huế
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 18. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBT
  Địa điểm: Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 19. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBN
  Địa điểm: Chi Nhánh Kiên Giang, Kiên Giang
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 20. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBN
  Địa điểm: Chi Nhánh An Giang, An Giang
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 21. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBN
  Địa điểm: Chi Nhánh Đồng Tháp, Đồng Tháp
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 22. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Tiền Giang, Tiền Giang
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 23. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBN
  Địa điểm: Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 24. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi Nhánh Long An, Long An
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 25. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBT
  Địa điểm: Chi nhánh Thanh Hóa, Thanh Hoá
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 26. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Nam Định, Nam Định
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 27. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  Địa điểm: Chi nhánh Hà Nam, Hà Nam
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 28. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  Địa điểm: Chi nhánh Bắc Ninh, Bắc Ninh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 29. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  Địa điểm: Chi nhánh Bắc Giang, Bắc Giang
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 30. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  Địa điểm: Chi nhánh Phú Thọ, Phú Thọ
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 31. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  Địa điểm: Chi nhánh Thái Nguyên, Thái Nguyên
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 32. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  Địa điểm: Chi nhánh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 33. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  Địa điểm: Chi nhánh Quảng Ninh, Quảng Ninh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 34. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  Địa điểm: Chi nhánh Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 35. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Bán lẻ [R]
 36. [PT4] Chuyên viên Tư vấn tín dụng thế chấp (RML) - MRBN
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 37. [PT4] Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - MRBN
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 38. [PT4] Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - MRBB
  Địa điểm: Hà Nam
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 39. [PT4] Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - MRBT
  Địa điểm: Nghệ An
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 40. [PT4] Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - MRBB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 41. [PT4] Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (SSE) - MRBN
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 42. [PT4] Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (SSE) - MRBB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 43. [PT4] Chuyên viên cao cấp Kinh doanh ngoại tệ - MRBN
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Giao dịch thương mại [T]
 44. [PT4] Chuyên viên cao cấp Kinh doanh ngoại tệ - MRBB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Giao dịch thương mại [T]
 45. [PT4] Chuyên viên cao cấp Giải pháp phi tín dụng - MRBB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 46. [PT4] Chuyên viên cao cấp Giải pháp tín dụng - MRBB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 47. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBN
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 48. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB
  Địa điểm: Chi nhánh Ninh Bình, Ninh Bình
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 49. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBT
  Địa điểm: Chi nhánh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 50. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Nghệ An, Nghệ An
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 51. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Bán lẻ [R]
 52. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB
  Địa điểm: Chi nhánh Quảng Ninh, Quảng Ninh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 53. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB
  Địa điểm: Chi nhánh Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 54. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB
  Địa điểm: Chi nhánh Hải Dương, Hải Dương
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 55. [PT4] Chuyên viên/Chuyên viên chính Dịch vụ khách hàng – Dự án Core Banking - MVHB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 56. [PT4] Chuyên viên chính Phê duyệt Tín dụng tín chấp - MRRB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 57. [PT4] Chuyên viên chính Chính sách và Quản lý danh mục tín dụng bán lẻ - MRRB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 58. [PT4] Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Hợp tác thu hồi nợ - MRRB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 59. [PT4] Chuyên viên Giám sát rủi ro thị trường - MRRB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 60. [PT4] Chuyên viên Xây dựng mô hình rủi ro tín dụng - MRRB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 61. [PT4] Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - MRRB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 62. [PT4] Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp cỡ vừa (MC) - MEBN
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 63. [PT4] Chuyên viên chính Hỗ trợ Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn - MEBN
  Địa điểm: Chi nhánh Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 64. [PT4] Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp cỡ vừa (MC) - MEBB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 65. [PT4] CV/CVC/CVCC Hỗ trợ Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn - MEBB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 66. [PT4] CV/CVC Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB
  Địa điểm: Bắc Ninh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 67. [PT4] CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MEBN
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 68. [PT4] CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - EB - MSB
  Địa điểm: Bắc Ninh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 69. [PT4] CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MEBB
  Địa điểm: Quảng Ninh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 70. [PT4] CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MEBB
  Địa điểm: TP. Hải Phòng
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 71. [PT4] CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MEBB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 72. [PT4] Chuyên viên Ứng dụng hệ thống vệ tinh - Core Banking - DXNB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 73. [PT4] Chuyên viên chính Báo Cáo - Dự án Core Banking - Core Banking - DXNB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 74. [PT4] Chuyên viên chính Tín dụng - Dự án Core Banking - Core Banking - DXNB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 75. [PT4] Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Tiền gửi - Dự án Core Banking - Core Banking - DXNB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 76. [PT4] Giám đốc Phê duyệt Tín dụng bán lẻ (kênh thế chấp) - MRRN
  Địa điểm: Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 77. [PT4] Giám đốc Thẩm định và Giám sát tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp lớn - MRRN
  Địa điểm: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 78. [PT4] Giám đốc Phân tích tín dụng (SME) - MRRN
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 79. [PT4] Chuyên viên chính Định giá - MRRN
  Địa điểm: TP. Cần Thơ
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 80. [PT4] Chuyên viên chính Định giá - MRRN
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 81. [PT4] Chuyên viên chính Định giá - MRRB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 82. [MC1] Giám Đốc Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp Lớn - MEBB
  Địa điểm: TP. Hải Phòng
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 83. [PT4] Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (LC) - MEBB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 84. [MC1] Giám Đốc Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp Lớn - MEBT
  Địa điểm: Khánh Hoà
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 85. [MC1] Giám Đốc Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp Lớn - MEBT
  Địa điểm: TP. Đà Nẵng
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 86. [PT4] Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (LC) - EB - MSB
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 87. [MC1] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ - MEBB
  Địa điểm: Quảng Ninh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 88. [MC1] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ - MEBB
  Địa điểm: TP. Hải Phòng
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 89. [MC1] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ - MEBB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 90. [MC1] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ - MEBT
  Địa điểm: Khánh Hoà
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 91. [PT4] Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - MEBN
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 92. [PT4] CV/CVC Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB
  Địa điểm: Quảng Ninh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 93. [PT4] CV/CVC Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB
  Địa điểm: TP. Hải Phòng
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 94. [PT4] CV/CVC Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 95. [MC1] Chuyên viên chính Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBT
  Địa điểm: Khánh Hoà
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 96. [MC1] Chuyên viên chính Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBT
  Địa điểm: TP. Đà Nẵng
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 97. [PT4] CV/CVC Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBN
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 98. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Hải Dương, Hải Dương
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 99. [DI1] Senior Data Engineer - DXA
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 100. [MC1] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ - MEBT
  Địa điểm: TP. Đà Nẵng
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 101. [MC1] Giám Đốc Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp Lớn - MEBB
  Địa điểm: Quảng Ninh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 102. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBT
  Địa điểm: Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 103. [PT4] Chuyên viên cao cấp Phát triển ứng dụng - MSB IT BU - DXD
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 104. CVCC Phân tích kinh doanh - DF - DXAB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 105. Huấn luyện viên Agile - DF - DXKB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Quản trị Dự án/Chương trình [P]
 106. CVCC Quản lý chất lượng hê thống - MCLB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Quản trị chất lượng [Q]
 107. [PT4] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Nghệ An, Nghệ An
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 108. GĐ Kiểm toán nội bộ cấp 1 (Mảng CNTT) - ĐVKB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực:
 109. CVCC Thiết kế - truyền thông nội bộ - MMKB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực:
 110. CVCC Kiểm thử - DF - DXKB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 111. Chuyên gia phân khúc khách hàng thương mại (sản xuất, tiêu dùng...) - MEBB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 112. Chuyên gia nghiên cứu chiến lược - MCLB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Quản lý chung [G]
 113. CVCC Văn hóa - Truyền thông( Core banking) - Core Banking - DXNB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực:
 114. CVCC Chuyển đổi số liệu Core (T24) - Core Banking - DXDB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 115. CVCC Tích hợp Core (T24) - Core Banking - DXDB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 116. CVCC Tích hợp dịch vụ - Core Banking - DXDB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 117. CVCC Kiểm thử - Core Banking - DXDB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 118. CVC Điều phối dự án - Core Banking - DXKB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Quản trị Dự án/Chương trình [P]
 119. CVC Kiểm soát chất lượng - Core Banking - DXKB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Quản trị chất lượng [Q]
 120. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 121. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Bình Dương, Bình Dương
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 122. [PT4] Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 123. CG Giải pháp Chuỗi cung ứng
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 124. [PT4] Senior Cloud Engineer - MSB DF - DXD
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 125. [PT4] Chuyên viên cao cấp Lập trình Front end - MSB DF - DXD
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 126. [PT4] Chuyên viên Tư vấn tín dụng thế chấp (RML) - RB - MSB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 127. [PT4] CVC Xác minh thực địa - QLRR - MSB
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 128. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Bắc Ninh, Bắc Ninh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 129. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Bắc Giang, Bắc Giang
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 130. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Phú Thọ, Phú Thọ
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 131. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Thái Nguyên, Thái Nguyên
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 132. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 133. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 134. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Hải Dương, Hải Dương
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 135. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  Địa điểm: Chi nhánh Quảng Ninh, Quảng Ninh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 136. [PT4] Chuyên viên Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 137. [PT4] CVCC Triển khai Back - end EB - MSB DF - DXN - 1M199
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 138. [PT4] DevOps - MSB DF - DXD
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 139. PT4] Chuyên viên Lập trình - MSB DF - DXD
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 140. [PT4] Senior Data Engineer - MSB DF - DXA
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 141. [PT4] Chuyên viên cao cấp Lập trình Backend - MSB DF - DXD
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 142. [PT4] CV Tài trợ thương mại - KVH - MSB
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 143. [PT4] CV Tài trợ thương mại - KVH - MSB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 144. [PT4] Chuyên viên Thanh toán quốc tế - KVH - MSB - 1I126
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 145. [PT4] Chuyên viên Thanh toán quốc tế - KVH - MSB
  Địa điểm: TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 146. [PT4] CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I125
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 147. [PT4] CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 148. Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - MRBB (Ninh Bình)
  Địa điểm: Chi nhánh Ninh Bình, Ninh Bình
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 149. Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - MRBB (Hà Nam)
  Địa điểm: Chi nhánh Hà Nam, Hà Nam
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 150. Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - MRBB (Nam Định)
  Địa điểm: PGD Vụ Bản, Nam Định
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 151. Chuyên viên Tài chính kế toán - VCS
  Địa điểm: Chi nhánh Hải Phòng, TP. Hải Phòng and 1 additional location
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 152. Chuyên viên chính Kế toán Thuế và Hậu kiểm - MTCB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 153. Kiếm soát viên Báo cáo thống kê và Đối soát - MTCB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 154. Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - MRBN (Tiền Giang)
  Địa điểm: Tiền Giang
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 155. Giao dịch viên - MRBN (Tiền Giang)
  Địa điểm: Chi nhánh Tiền Giang, Tiền Giang
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 156. Chuyên viên cao cấp Giải pháp chấp nhận thanh toán - MRBB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 157. Giám đốc Quản lý Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn - MEBB
  Địa điểm: Chi nhánh Sở Giao Dịch, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 158. Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn - MEBB
  Địa điểm: Chi nhánh Sở Giao Dịch, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 159. Chuyên viên cao cấp Chính sách kế toán - MTCB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 160. Chuyên gia cao cấp tư vấn giải pháp (SPOCs) - IT BU - DXNB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 161. Chuyên viên cao cấp Triển khai sáng kiến - IT BU - DXAB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 162. Chuyên viên cao cấp kiểm thử - DF - DXKB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 163. Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp thiết kế và trải nghiệm người dùng (UI, UX) - DF - DXKB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 164. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 165. Chuyên viên cao cấp Thẩm định công nghệ thông tin - TTMSTT - ĐVKB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực:
 166. Chuyên viên cao cấp xây dựng mô hình rủi ro tín dụng - MRRB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Quản lý chung [G]
 167. Chuyên viên chính Chính sách quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ - MRRB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 168. Chuyên viên chính Phê duyệt tín dụng bán lẻ thế chấp - MRRB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 169. Chuyên viên chính Phê duyệt tín dụng bán lẻ (tín chấp) - MRRB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 170. Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ (tín chấp) - MRRB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 171. Chuyên gia Quản lý rủi ro thẻ và dịch vụ ngân hàng số - QLRR - MSB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Quản lý chung [G]
 172. Chuyên viên cao cấp Phân tích kinh doanh - DF - DXAB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 173. Chuyên viên/Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu Hà Nội - MTCB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 174. Chuyên viên cao cấp Cảnh báo nợ sớm - MRRB
  Địa điểm: PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 175. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hợp tác thu hồi nợ - MRRB
  Địa điểm: PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Tài chính [F]
 176. Giám đốc triển khai sáng kiến - IT BU - DXAB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 177. Chuyên gia Giải pháp Chuỗi cung ứng (Sales Chuỗi và Đối tác) - MEBB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 178. Chuyên viên cao cấp Kiểm thử thủ công - IT BU - DXDB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 179. Chuyên gia Phân tích nghiệp vụ và Kiểm thử Tín dụng - Core Banking - DXKB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 180. Chuyên viên cao cấp Kiểm thử - Core Banking - DXKB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 181. Chuyên viên cao cấp Quản trị hạ tầng - Core Banking - DXKB
  Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 182. Chuyên viên cao cấp Phát triển M - Payroll - MRBB
  Địa điểm: Chi nhánh Đống Đa, TP. Hà Nội
  Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 183. Chuyên viên tác nghiệp tín dụng - MVHN
  Địa điểm: Chi nhánh Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
  Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 184. Test - Giới thiệu nội bộ - 20210521
  Địa điểm: TP. Hà Nội and 2 additional locations
  Lĩnh vực: Quản lý chung [G]

HỒ SƠ:

 • Nộp hồ sơ ứng tuyển tại website việc làm của Ngân hàng MSB

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận