Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng:

Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên gia triển khai chiến dịch - DF - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: Vai trò: Dẫn dắt và chịu trách nhiệm phát triển use case phân tích toàn.....
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBN
- Nơi làm việc: MSB-CN Hậu Giang
- Mô tả công việc: 1. Lập kế hoạch, thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng Ưu tiên Lập kế hoạch kinh doanh...
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

Giao dịch viên - MRBN
- Nơi làm việc: PGD Tân Hiệp, Tiền Giang
- Mô tả công việc: 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp.....
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

Giao dịch viên - MRBN
- Nơi làm việc: Chi Nhánh Long An, Long An
- Mô tả công việc: 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp.....
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MRBN
- Nơi làm việc: Chi Nhánh Long An, Long An
- Mô tả công việc: Thực hiện việc gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng doanh nghiệp tiềm năng thuộc phân khúc...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CV/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp SME - MEBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Bình Dương, Bình Dương
- Mô tả công việc: 1. Chăm sóc khai thác khách hàng nhằm đạt được mục tiêu về doanh số: Tiếp nhận nhu cầu....
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CV/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp SME - MEBN
- Nơi làm việc: TP. Đà Nẵng
- Mô tả công việc: 1. Chăm sóc khai thác khách hàng nhằm đạt được mục tiêu về doanh số: Tiếp nhận nhu cầu....
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[DI3] Senior Java Developer - DXDN
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên.....
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] Senior Business Intelligence Analyst - DXNB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] Solution Architect (AWS, Java) - DXKB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] DevSecOps - DXNB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên.....
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] Senior Tester (Automation/Manual) - DXKB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội

Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên.....
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] Senior Java Developer - DXDB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội

Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên.....
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] Senior Data Analyst (Risk) - DXAB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên.....
- Lĩnh vực: Quản lý chung [G]

[DI3] Senior Frontend Developer (Reactjs/ Angular) - DXDB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội

Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên.....
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] Senior Data Engineer - DXAB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên.....
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] Senior Data Scientist - DXAB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] Senior UI/UX Designer - DXNB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội

Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên.....
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[BZ1] Giao dịch viên - MRBB
- Nơi làm việc: Phú Thọ
- Mô tả công việc: 1, Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp.....
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[BZ1] Giao dịch viên - MRBB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1, Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp.....
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[BZ1] Giao dịch viên - MRBB
- Nơi làm việc: Nam Định, Nam Định
- Mô tả công việc: 1, Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp.....
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhânn - MRBB
- Nơi làm việc: Nam Định
- Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Bán lẻ [R]

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: Lâm Đồng
- Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Bán lẻ [R]

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - MRBB
- Nơi làm việc: Phú Thọ
- Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Bán lẻ [R]

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - MRBB
- Nơi làm việc: Hưng Yên
- Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Bán lẻ [R]

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - MRBB
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Bán lẻ [R]

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - MRBB
- Nơi làm việc: Bắc Giang
- Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Bán lẻ [R]

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - MRBB
- Nơi làm việc: TP. Hải Phòng
- Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Bán lẻ [R]

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - MRBB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Bán lẻ [R]

[BZ1] Giao dịch viên - MRBT
- Nơi làm việc: TP. Đà Nẵng
- Mô tả công việc: 1, Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp.....
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[BZ1] Giao dịch viên - MRBB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1, Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp.....
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[BZ1] Giao dịch viên - MRBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Mô tả công việc: 1, Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp.....
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Bán lẻ [R]

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: An Giang
- Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Bán lẻ [R]

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ
- Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Bán lẻ [R]

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Bán lẻ [R]

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: Khánh Hoà
- Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Bán lẻ [R]

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: TP. Đà Nẵng
- Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Bán lẻ [R]

Miền Trung - CVCC bán tài sản đảm bảo - QTDT
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Hỗ trợ quản lý khách hàng/ điều kiện phê duyệt của cấp có thẩm quyền (Thu nợ, giải...
- Lĩnh vực:

Chuyên Gia/CVCC Giám sát, thúc đẩy bán (KHDN) - MEBB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Quản lý chiến dịch kinh doanh (triển khai) - Truyền thông và xúc tiến kinh doanh cho lực...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVCC/CVC Phân tích và Quản trị kinh doanh - QTDB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: Hỗ trợ Giám đốc PT& QTKD hoàn thành nhiệm vụ như dưới và/hoặc một/nhiều mảng công...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Trưởng nhóm Kênh bán thay thế - MEBB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Quản lý đội nhóm triển khai kế hoạch phát triển và chăm sóc khách...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên/Cộng tác viên Hỗ trợ kinh doanh tại Hội sở - MEBB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: Quản trị hệ thống và hỗ trợ các đơn vị kinh doanh sử dụng hệ thống Sales Management dành cho...
- Lĩnh vực: Hành chính, Văn thư, Thư ký [A]

Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp - MEBB
- Nơi làm việc: TP. Hải Phòng
- Mô tả công việc: 1. Thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng của khách hàng Doanh nghiệp: -.....
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp - MEBB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng của khách hàng Doanh nghiệp: -.....
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Campaign Manager - DF - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: Triển khai các hoạt động Digital và tương tác với khách hàng trên các...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên gia phát triển năng lực - MRBB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Tham gia sáng kiến trong phạm vi được giao phụ trách 2. Chuyển giao, đào tạo, hướng dẫn đơn vị...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên cao cấp Quản lý kế hoạch - MRBB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Hoạt động Quản lý kế hoạch: - Xây dựng và quả trị hiệu quả việc phân bổ định biên,...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giám đốc Kinh doanh Bảo hiểm khách hàng doanh nghiệp miền - MRBB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Phát triển và quản lý đội ngũ bán - Truyền cảm hứng và dẫn dắt đội triển khai sản...
- Lĩnh vực:

Chuyên viên cao cấp phân khúc khách hàng ưu tiên - MRBB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Tìm hiểu hành vi nhu cầu khách hàng và thiết kế giải pháp cho khách.....
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVC/CVCC/Chuyên gia thiết kế chiến lược - DF - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Tư vấn, Phát triển và Thực hiện các kế hoạch nghiên cứu thấu hiểu người dùng...
- Lĩnh vực: Quản lý chung [G]

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - MRBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Đống Đa, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh) - Lập kế hoạch kinh...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý Khách hàng Ưu tiên - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Kim Ngọc, Vĩnh Phúc
- Mô tả công việc: Quản lý, duy trì và phát triển danh mục đầu tư của danh sách khách hàng....
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giám đốc Phòng Giao dịch - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Kim Ngọc, Vĩnh Phúc
- Mô tả công việc: 1. Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân nhằm...
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên - MRBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Hưng Yên, Hưng Yên
- Mô tả công việc: 1. Nhóm nhiệm vụ về công tác quản lý, vận hành Chi nhánh & các...
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý Khách hàng Ưu tiên - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Quế Võ, Bắc Ninh
- Mô tả công việc: Quản lý, duy trì và phát triển danh mục đầu tư của danh sách khách hàng....
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Công ty Chứng khoán - MFIB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao 2. Thiết lập, duy trì, phát triển và....
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm - FI - MFIB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Tham gia quản lý và xây dựng các sản phẩm tài chính cấu trúc mới...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu Kinh tế - MFIB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Điều phối và thực hiện xây dựng các báo cáo phân tích kinh tế định kỳ...
- Lĩnh vực: Giao dịch thương mại [T]

[PC1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - MRBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[PC1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - MRBT
- Nơi làm việc: Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà

Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên chính/CVCC bán hàng M-Payroll - MRBN
- Nơi làm việc: PGD Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giao dịch viên - MRBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mô tả công việc: 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp....
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

Chuyên viên tư vấn tín dụng bán lẻ - MRBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng (KH)...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giao dịch viên - MRBT
- Nơi làm việc: Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà

Mô tả công việc: 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp....
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giao dịch viên - RB - MSB (Gia Lai)
- Nơi làm việc: Chi nhánh Gia Lai, Gia Lai

Mô tả công việc 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp.....
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giao dịch viên - MRBT
- Nơi làm việc: Chi nhánh Huế, Thừa Thiên Huế

1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp luật: Thực hiện các.....
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[PC1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - MRBT
- Nơi làm việc: Chi nhánh Quảng Bình, Quảng Bình

Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: Chi nhánh Huế, Thừa Thiên Huế

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

Chuyên viên chính Phê duyệt tín dụng bán lẻ (tín chấp) Miền Bắc - MRRB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội

Mô tả công việc Thẩm định và đề xuất ý kiến phê duyệt cấp tín dụng tới Cấp có thẩm quyền; Kiểm tra...
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

Nhân viên lễ tân - ĐVKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Mô tả công việc: 1. Quản lý công tác lễ tân Đảm bảo công tác lễ tân, khánh tiết cho.....
- Lĩnh vực: Hành chính, Văn thư, Thư ký [A]

Chuyên viên cao cấp Kiểm định và Quản trị rủi ro mô hình - MRRB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Triển khai kiểm định mô hình đo lường rủi ro cho các loại rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro...
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ - DF - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Vai trò, mục tiêu Phân tích nghiệp vụ CNTT đóng vai trò là người kết...
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

Giám sát công trình - MVHN
- Nơi làm việc: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
- Mô tả công việc: 1. Lập kế hoạch khảo sát, thiết kế, giám sát thi công: - Lập kế kế hoạch khảo sát hiện.....
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

Chuyên viên Cao cấp Bán hàng M - Payroll - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Trưởng nhóm Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp - MEBB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội

Mô tả công việc: Tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu và...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Trưởng nhóm Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp - MEBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Hải Phòng, TP. Hải Phòng

Mô tả công việc: Tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu và...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Trưởng nhóm Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp - MEBB
- Nơi làm việc: Quảng Ninh

Mô tả công việc: Tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu và...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn Ngành (Xây dựng - Vật liệu Xây dựng) - MEBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Sở Giao Dịch, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Thực hiện các công tác tìm kiếm, phát triển khách hàng Lớn...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn Ngành (Xây dựng - Vật liệu Xây dựng) - MEBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Mô tả công việc: 1. Thực hiện các công tác tìm kiếm, phát triển khách hàng Lớn...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên chính Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp Lớn (ARM) - MEBB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội

Mô tả công việc 1. Hỗ trợ quan hệ khách hàng: Trực tiếp tương tác và duy trì, phát triển quan.....
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giám đốc cao cấp Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - MEBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Sở Giao Dịch, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Thực hiện các công tác tìm kiếm, phát triển khách hàng thuộc...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - MEBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Mô tả công việc: 1. Chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu nhằm đạt được mục tiêu về doanh số với...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Hội sở HCM - Giám đốc quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (SRM LC/CIB) - MEBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Mô tả công việc: 1. Thực hiện các công tác tìm kiếm, phát triển khách hàng thuộc...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - MEBB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội

Mô tả công việc 1. Chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu nhằm đạt được mục tiêu về doanh số với...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - MEBB
- Nơi làm việc: TP. Hải Phòng
- Mô tả công việc: 1. Chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu nhằm đạt được mục tiêu về doanh số với...
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Trưởng nhóm Kinh doanh - MRBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Trà Vinh, Trà Vinh

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư trên địa bàn, tình hình các...
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

Trưởng nhóm Kinh doanh - MRBN
- Nơi làm việc: Chi Nhánh Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Mô tả công việc: 1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư...
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

Trưởng nhóm Kinh doanh - MRBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ
- Mô tả công việc: 1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư...
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

Chuyên viên Quản trị Bảng cân đối - MTCB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Thực hiện các công việc liên quan đến cơ chế Mua bán vốn nội bộ (FTP) theo phân...
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

Chuyên viên chính Phòng chống rửa tiền - MPLB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ AML/CTF/ETS và FATCA: Tham mưu cho...
- Lĩnh vực: Kiểm toán & Pháp lý, Tuân thủ [L]

Giám đốc Phòng chống Rửa tiền - MPLB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Triển khai các hoạt động nghiệp vụ về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA nhằm mục đích tuân thủ quy....
- Lĩnh vực: Kiểm toán & Pháp lý, Tuân thủ [L]

CVCC Kiểm soát chất lượng dịch vụ - MCLB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: 1. Tham gia thiết lập và cập nhật Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng.....
- Lĩnh vực: Quản trị chất lượng [Q]

[DI3] Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - IT BU - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên.....
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] CVCC Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - IT BU - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên.....
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - IT BU - DXAN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên.....
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - IT BU - DXAB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội

Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên.....
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] CVCC/Chuyên gia Quản trị cơ sở dữ liệu - IT BU - DXAB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên.....
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] Chuyên Gia giám sát thất thoát dữ liệu - IT BU - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng...
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] CVC/CVCC Phát triển hệ thống Nền - IT BU - DXDB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng...
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] CVC Quản trị ứng dụng thương mại điện tử - IT BU - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Mô tả công việc Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng...
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

[DI3] CVC Quản trị Hạ tầng mạng và Bảo mật - IT BU - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Mô tả công việc: Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng...
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: