Ngân hàng QUỐC DÂN Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng Quốc Dân Tuyển dụng:

Ngân hàng QUỐC DÂN Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Phát triển đối tác - Phòng Sản phẩm và Chính sách - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

2. Giám đốc Chi nhánh Đa năng
- Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh,Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình,Bình Dương,Đồng Nai,Vũng Tàu,Long An,Đồng Tháp,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Bạc Liêu,Cà Mau,Đà Nẵng,Tiền Giang,Hậu Giang,Vĩnh Long,Phú Quốc,Thừa Thiên Huế

3. Giám đốc Chi nhánh Bán lẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh,Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình,Bình Dương,Đồng Nai,Vũng Tàu,Long An,Đồng Tháp,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Bạc Liêu,Cà Mau,Đà Nẵng,Tiền Giang,Hậu Giang,Vĩnh Long,Phú Quốc,Thừa Thiên Huế

4. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Kế hoạch và phân tích tài chính - Khối Quản trị Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội

5. Chuyên Viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

6. Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: An Giang

7. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Kinh doanh ngoại hối - Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội

8. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Kinh doanh lãi suất - Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội

9. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Kinh doanh Nguồn vốn Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội

10. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp - Phòng Quản trị rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

11. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp (Mảng chính sách bảo đảm tiền vay) - Phòng Quản trị rủi ro tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

12. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp (Mảng Mô hình Công cụ) - Phòng Quản trị rủi ro tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

13. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp - Bộ phận Điều phối Thanh khoản - Phòng Hỗ trợ kinh doanh - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội

14. Chuyên viên Chính - Phòng Marketing và Thương hiệu - Ban Truyền thông và Thương Hiệu
- Nơi làm việc: Hà Nội

15. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Bắc Ninh,Bắc Giang,Thái Nguyên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình,Hưng Yên,Hà Nội,Hồ Chí Minh

16. Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng - Phòng Call Center - Khối Khách hàng Cá Nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

17. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nội,Thừa Thiên Huế,Đà Nẵng,Hải Phòng,Hưng Yên,Hồ Chí Minh,Bắc Ninh,Bắc Giang,Thái Nguyên,Quảng Ninh,Bình Dương,Thái Bình,Đồng Nai,Vũng Tàu,Long An,Đồng Tháp,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Bạc Liêu,Cà Mau,Tiền Giang,Hậu Giang,Vĩnh Long,Phú Quốc

18. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quản trị rủi ro hoạt động (Mảng Công nghệ thông tin) - Phòng QTRR Hoạt động - Khối Quản trị rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

19. Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Vận hành Core Thẻ - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

20. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Giám sát dịch vụ - Phòng Vận hành dịch vụ - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

21. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp Phát triển ứng dụng (Java, .NET) - Phòng Giải pháp ứng dụng - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

22. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp Quản lý chất lượng Dự án - Phòng Quản trị Dịch vụ - Khối Công Nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

23. Chuyên viên Marketing - Phòng Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội

24. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội

25. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

26. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên cao cấp (CoreBanking T24) - Phòng Phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

27. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Quản lý Hiệu suất - Khối Quản trị Tài Chính
- Nơi làm việc: Hà Nội

28. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Sản phẩm chính sách huy động - Phòng Chính sách sản phẩm - Khối Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội

29. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Chính sách sản phẩm tín dụng - Phòng Chính sách sản phẩm - Khối Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội

30. Trưởng phòng - Phòng Quản lý bán hàng - Khối Khách hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội

31. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Phát triển kênh đối tác - Phòng Quản lý bán hàng - Khối Khách hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội

32. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Thúc đẩy bán - Phòng Quản lý bán hàng - Khối Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội

33. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Chi nhánh Tiền Giang - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Tiền Giang

34. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Trung tâm Bancassurance - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội

35. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Phát triển ứng dụng CoreBanking - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

36. Chuyên Viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Giám sát tín dụng - Khối Quản trị rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

37. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Quản trị rủi ro Thị trường - Phòng QTRR Thanh khoản Thị trường - Khối Quản trị rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

38. Quản lý Dự án - Phòng Quản trị Dịch vụ - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

39. Trưởng bộ phận/Chuyên viên cao cấp - Digital Marketing - Ban Truyền thông và Thương hiệu
- Nơi làm việc: Hà Nội

40. Chuyên viên - Phòng Mua sắm tài sản - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội

41. Phó phòng - Phòng Kiểm soát Tuân thủ - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và Tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội

42. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - Trung tâm Tái thẩm định
- Nơi làm việc: Hà Nội

43. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Thẩm định Tài sản Bảo đảm Miền Bắc
- Nơi làm việc: Hà Nội

44. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh,Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình,Bình Dương,Đồng Nai,Vũng Tàu,Long An,Đồng Tháp,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Bạc Liêu,Cà Mau,Đà Nẵng,Tiền Giang,Hậu Giang,Vĩnh Long,Phú Quốc,Thừa Thiên Huế

45. Chuyên viên - Phòng Quản lý Danh mục đầu tư - Ban Đầu tư
- Nơi làm việc: Hà Nội

46. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Vận hành ứng dụng - Phòng Vận hành dịch vụ - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

47. Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Vận hành ứng dụng CoreBanking - Phòng Vận hành dịch vụ - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

48. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp Phát triển Core thẻ - Phòng Giải pháp ứng dụng - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

49. Trưởng Phòng - Phòng An Ninh Bảo Mật - Khối Công Nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

50. Chuyên viên Quản trị Vận hành Tác nghiệp Tín dụng - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội

51. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

52. Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng - Trung tâm Tác nghiệp tín dụng - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội,Cà Mau,Bình Dương

53. Chuyên viên CPC - Bộ phận CPC - Trung tâm Tái thẩm định
- Nơi làm việc: Hà Nội

54. Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ (Admin) - Bộ phận CPC - Trung tâm Tái thẩm định
- Nơi làm việc: Hà Nội

55. Chuyên viên Thực địa - Bộ phận CPC - Trung tâm Tái thẩm định
- Nơi làm việc: Hà Nội

56. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Ngân hàng Số - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

57. Kiểm toán viên (Mảng Công nghệ thông tin) - Ban Kiểm toán nội bộ
- Nơi làm việc: Hà Nội

58. Kiểm toán viên - Phòng Kiểm toán Miền Bắc - Ban Kiểm toán Nội bộ
- Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

59. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Marketing - Phòng Product Marketing - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

60. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Định chế Tài chính - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội

61. Chuyên viên Quản lý Chất lượng dịch vụ khách hàng - Phòng Quản lý chất lượng - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội

62. Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ nội bộ (mảng Kiểm soát Văn bản) - Phòng Quản lý Chất lượng - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội

63. Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ nội bộ (mảng SLAs) - Phòng Quản lý Chất lượng - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội

64. Nhân viên Lễ tân - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội

65. Trưởng bộ phận Phát triển Sản phẩm Tín dụng - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

66. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy bán - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội

67. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Phát triển sản phẩm thẻ - Phòng Sản phẩm chính sách - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

68. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Huy động - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

69. Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

70. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Quản lý và cảnh báo nợ sớm - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

71. Chuyên viên Thanh toán Quốc tế - Trung tâm Thanh toán - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội

72. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội,Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Hải Phòng,Bình Dương,Đồng Nai,Long An,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Cà Mau,Đà Nẵng,Hậu Giang,Phú Quốc,Thừa Thiên Huế

73. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp Phát triển ứng dụng Mobile (IOS/Android) - Phòng Giải pháp ứng dụng - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

74. Trưởng phòng - Phòng Giám sát tín dụng - Khối Quản trị rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

75. Thư ký - Văn phòng Ban Điều hành
- Nơi làm việc: Hà Nội

76. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Quản lý Dự án
- Nơi làm việc: Hà Nội

77. Trưởng phòng - Phòng Quản lý Chất lượng - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội

78. Chuyên viên Kế hoạch và Quản lý Kinh doanh - Khối Khách hàng lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội

79. Trưởng phòng - Phòng ALM - Khối Quản trị Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội

80. Trưởng phòng - Phòng Quản lý hiệu suất -Khối Quản trị tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội

81. Giám đốc Trung tâm Bancassurance - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

82. Giám đốc Truyền thông - Ban Truyền thông và Thương hiệu
- Nơi làm việc: Hà Nội

83. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội,Bắc Ninh,Bắc Giang,Thái Nguyên,Quảng Ninh,Đà Nẵng,Cần Thơ,Đồng Nai,Bình Dương,Phú Quốc

84. Chuyên viên/Chuyên viên Chính - Phòng Tư vấn Pháp luật và Tố tụng - Ban Pháp Chế
- Nơi làm việc: Hà Nội

85. Chuyên viên/Chuyên viên Chính - Phòng Thẩm định và Tuân thủ - Ban Pháp Chế
- Nơi làm việc: Hà Nội

86. Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dịch vụ - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội

87. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ người dùng (PC Care) - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

88. Trưởng bộ phận - Phòng Vận hành thẻ - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội

89. Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm - Trung tâm Thẩm định Tài sản bảo đảm
- Nơi làm việc: Hà Nội

90. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Chi nhánh Đà Nẵng - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

91. Trưởng bộ phận Thúc đẩy bán hàng - Khối Ngân hàng Bán lẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội

92. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Cao cấp An ninh bảo mật - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

93. Nhân viên Lễ tân - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội

94. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp (Mảng Giám sát trực tiếp) - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội

95. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp (Mảng giám sát từ xa) - Phòng Kiểm soát tuân thủ - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội

96. Chuyên viên Quản lý Chất lượng dịch vụ bên ngoài - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

97. Chuyên viên Xử lý nợ địa bàn - Trung tâm Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội

98. Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội

99. Chuyên viên/Chuyên viên chính Giải pháp ứng dụng (Java/ Ms. NET) - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

100. Chuyên viên/Chuyên viên chính Giải pháp ứng dụng (Java/ Ms. NET) - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

101. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình

102. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình

103. Nhân viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

104. Nhân viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

105. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội,Thừa Thiên Huế,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Đồng Nai,Bình Dương,An Giang,Kiên Giang,Vĩnh Long,Tiền Giang

106. Chuyên viên Giám sát tín dụng - Khối Quản trị rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

107. Trợ lý kinh doanh - Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: