SACOMBANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng Sacombank Tuyển dụng:

SACOMBANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [TRUNG TÂM THẺ] - CỘNG TÁC VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SẢN PHẨM THẺ
  11/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 2. [SACOMBANK X HUTECH] CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2022”
  11/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 3. [TRUNG TÂM DỊCH VỤ BẢO HIỂM] - GIÁM ĐỐC KINH DOANH VÙNG
  11/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 4. [ĐNB] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 5. [PHÒNG TUÂN THỦ] - CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT TUÂN THỦ
  31/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 6. [TT.DVKH] - NV DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (CALL CENTER)
  10/02/2022 | Toàn thời gian | Lương: 7,000,000 — 9,000,000 VNĐ
 7. [HN] GIAO DỊCH VIÊN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 8. [KIỂM TOÁN NỘI BỘ] - KIỂM TOÁN VIÊN (CNTT)
  20/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 9. [TNB] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ATM
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 10. [HCM] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG
  12/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
  [HCM] NHÂN VIÊN BẢO VỆ
  12/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 11. [HCM] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
  12/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 12. [HCM] GIAO DỊCH VIÊN
  12/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 13. [HCM] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  12/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 14. [HCM] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ
  12/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 15. [HCM] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
  12/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 16. [CẦN GIỜ] NHÂN VIÊN BẢO VỆ
  12/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 17. [CẦN GIỜ] GIAO DỊCH VIÊN QUỸ
  12/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 18. [CẦN GIỜ] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG
  12/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 19. [CẦN GIỜ] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ
  12/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 20. [CẦN GIỜ] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  12/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 21. [CẦN GIỜ] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  12/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 22. [CẦN GIỜ] - PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
  12/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 23. [CẦN GIỜ] - TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG KIỂM SOÁT RỦI RO
  12/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 24. [HCM] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  20/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 25. [MB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 26. [MB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 27. [MB] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 28. [MB] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 29. [TNB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 30. [TNB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 31. [TNB] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 32. [TNB] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 33. [TNB] GIAO DỊCH VIÊN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 34. [TNB] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 35. [HN] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 36. [HN] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 37. [HN] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 38. [HN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 39. [TRUNG TÂM DỊCH VỤ BẢO HIỂM] - CV QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 40. CHUYÊN VIÊN XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH
  31/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 41. [MB] NHÂN VIÊN BẢO VỆ
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 42. [TNB] NHÂN VIÊN BẢO VỆ
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 43. [NTB&TN] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
  03/12/2021 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 44. [NTB&TN] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  03/12/2021 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 45. [NTB&TN] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  03/12/2021 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 46. [PHÒNG TUÂN THỦ] - CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN & TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
  31/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 47. [TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - CHUYÊN VIÊN CẤP CAO KIẾN TRÚC HỆ THỐNG - DỮ LIỆU (DATA AND SYSTEM ARCHITECT)
  22/11/2021 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 48. [PHÒNG CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP] - CHUYÊN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN CẤP CAO SẢN PHẨM TIỀN GỬI VÀ DỊCH VỤ
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 49. [TRUNG TÂM THẺ] - CHUYÊN VIÊN XỬ LÝ KHIẾU NẠI
  11/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 50. [ĐNB] GIAO DỊCH VIÊN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 51. [TRUNG TÂM QUẢN LÝ RỦI RO] - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG & THANH KHOẢN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 52. [PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DOANH NGHIỆP] - CV PHÁT TRIỂN KINH DOANH - PHỤ TRÁCH MARKETING KINH DOANH
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 53. [PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DOANH NGHIỆP] - CHUYÊN VIÊN / CHUYÊN VIÊN CẤP CAO PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT VỚI ĐỐI TÁC (THẺ DOANH NGHIỆP)
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 54. [PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DOANH NGHIỆP] - CHUYÊN VIÊN / CHUYÊN VIÊN CẤP CAO PHÁT TRIỂN KINH DOANH
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 55. [PHÒNG CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP] - CHUYÊN VIÊN CẤP CAO/ TRƯỞNG BỘ PHẬN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 56. [DNB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  01/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 57. [ĐNB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  01/02/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 58. [BTB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 59. [TT. KỸ THUẬT HẠ TẦNG] - CV QUẢN TRỊ MẠNG (NETWORK)
  16/02/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 60. [TRUNG TÂM BÁN HÀNG DOANH NGHIỆP] - CHUYÊN VIÊN / CHUYÊN VIÊN CẤP CAO NGÂN HÀNG GIAO DỊCH & GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 61. [TRUNG TÂM BÁN HÀNG DOANH NGHIỆP] - CHUYÊN VIÊN / CHUYÊN VIÊN CẤP CAO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 62. [TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG] - CV TÍCH HỢP HỆ THỐNG
  31/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 63. [TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - SCRUM MASTER
  01/07/2021 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 64. [TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - KIẾN TRÚC SƯ KỸ THUẬT (TECHNICAL ARCHITECT)
  01/07/2021 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 65. [TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG] - CV TƯ VẤN GIẢI PHÁP (BUSINESS ANALYST CONSULTANT)
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 66. [TT. KỸ THUẬT HẠ TẦNG] - CV QUẢN TRỊ HỆ THỐNG SAN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 67. Database Administrator (DBA)
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 68. [TT. VẬN HÀNH ỨNG DỤNG] - NV/CV VẬN HÀNH ỨNG DỤNG COREBANKING
  01/07/2021 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 69. [TT. VẬN HÀNH ỨNG DỤNG] - CV VẬN HÀNH ỨNG DỤNG KÊNH THANH TOÁN
  01/07/2021 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 70. [TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG] - CV KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM (QC)
  31/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 71. [TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - CV THIẾT KẾ GIAO DIỆN/TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG (UI/UX DESIGNER)
  01/07/2021 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 72. [TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - CV LẬP TRÌNH GIAO DIỆN (FRONT-END DEVELOPER)
  01/07/2021 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 73. [TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - CV LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (MOBILE DEVELOPER ANDROID)
  01/07/2021 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 74. [NTB-TN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
  01/07/2021 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 75. [TT. VẬN HÀNH ỨNG DỤNG] - CV VẬN HÀNH ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NỘI BỘ
  01/07/2021 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 76. Chuyên viên Phát triển MIS (SQL, Oracle)
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 77. [TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG] - CV PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (DEVELOPER)
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 78. [BTB] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 79. [BTB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 80. [TRUNG TÂM DỊCH VỤ BẢO HIỂM] - CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (Phụ trách mảng bảo hiểm)
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 81. [TRUNG TÂM QUẢN LÝ RỦI RO] - CHUYÊN VIÊN BASEL
  31/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 82. [TRUNG TÂM ĐÀO TẠO] - GIẢNG VIÊN KỸ NĂNG
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 83. [TRUNG TÂM THẺ] - CV. KIỂM SOÁT RỦI RO THẺ
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 84. [MB] TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 85. [TRUNG TÂM TELESALES] - NHÂN VIÊN TELESALES
  01/01/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 86. [BTB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 87. [ĐNB] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 88. [BTB] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 89. [BTB] GIAO DỊCH VIÊN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận
 90. [BTB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận