SEABANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng SeaBank Tuyển dụng:

SEABANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Khối Vận hành - Chuyên viên Cụm Kho quỹ tập trung
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

2. Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội

3. Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên gia phê duyệt tín dụng Khách hàng cá nhân nhóm B, C
- Nơi làm việc: Hà Nội

4. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Kiên Giang
- Nơi làm việc: Kiên Giang

5. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Kiên Giang
- Nơi làm việc: Kiên Giang

6. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Cần Thơ
- Nơi làm việc: Cần Thơ

7. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Cần Thơ
- Nơi làm việc: Cần Thơ

8. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương

9. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương

10. Giao dịch viên - Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương

11. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

12. Giao dịch viên - Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

13. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - KV Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng
- Nơi làm việc: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng

14. PTF - Chuyên viên Vận hành nhắc nợ nhóm B0 Predue
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

15. PTF - Chuyên viên Phê duyệt tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội

16. PTF - Chuyên viên Thẩm định qua điện thoại
- Nơi làm việc: Hà Nội

17. PTF - Chuyên viên Thẩm định hồ sơ
- Nơi làm việc: Hà Nội

18. Khối vận hành - Chuyên viên/Chuyên viên chính Thanh toán và Đối soát thẻ Nội địa (Đối soát quỹ ATM)
- Nơi làm việc: Hà Nội

19. Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Bình Chánh, Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

20. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Chánh, Tp.HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

21. Giao dịch viên - Bình Chánh, Tp.HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

22. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Bình Chánh, Tp.HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

23. Giao dịch viên - Quảng Ngãi
- Nơi làm việc: Quảng Ngãi

24. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Nha Trang, Cam Ranh, Diên Khánh
- Nơi làm việc: Khánh Hòa

25. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Huế
- Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

26. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Đắc Lắc
- Nơi làm việc: Đắk Lắk

27. Giao dịch viên - Đắc Lắc
- Nơi làm việc: Đắk Lắk

28. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Định
- Nơi làm việc: Bình Định

29. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Bình Định
- Nơi làm việc: Bình Định

30. PTF - Chuyên viên cao cấp Đào tạo và Phát triển
- Nơi làm việc: Hà Nội

31. Chuyên viên Hành chính - ̣Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value)
- Nơi làm việc: Hà Nội

32. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Hà Tĩnh
- Nơi làm việc: Hà Tĩnh

33. Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM
- Nơi làm việc: Hà Nội

34. PTF - Chuyên viên Thẩm định hồ sơ
- Nơi làm việc: Hà Nội

35. Giám đốc SeABank - Khu vực Hải Phòng
- Nơi làm việc: Hải Phòng

36. Khối Vận hành - Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội

37. PTF - Chuyên viên chính Thu hút nhân tài
- Nơi làm việc: Hà Nội

38. PTF - Chuyên viên cao cấp BI
- Nơi làm việc: Hà Nội

39. PTF - Chuyên viên chính Quản trị rủi ro danh mục
- Nơi làm việc: Hà Nội

40. PTF - Trưởng nhóm Phân tích rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

41. PTF - Chuyên gia Phân tích rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

42. PTF - Trưởng nhóm chính sách rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

43. PTF - Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

44. PTF - Chuyên viên Cao cấp Rủi ro hoạt động
- Nơi làm việc: Hà Nội

45. PTF - Chuyên viên Thẩm định qua điện thoại
- Nơi làm việc: Hà Nội

46. PTF - Chuyên viên Phê duyệt tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội

47. Khối KHCN - Chuyên Gia Thiết kế UI/UX Sản phẩm Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hà Nội

48. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Cà Mau
- Nơi làm việc: Cà Mau

49. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Cà Mau
- Nơi làm việc: Cà Mau

50. Khối KHDNL - Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn (RM)
- Nơi làm việc: Hà Nội

51. Khối KHDNL - Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn cao cấp (SRM)
- Nơi làm việc: Hà Nội

52. Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân - Nghệ An
- Nơi làm việc: Nghệ An

53. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đà Nẵng
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

54. Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh giấy tờ có giá
- Nơi làm việc: Hà Nội

55. Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Nam
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

56. PTF_Trưởng nhóm Thu hồi nợ điện thoại (Hà Nội & Hồ Chí Minh)
- Nơi làm việc: Hà Nội

57. Khối Nguồn Vốn & Thị Trường Tài Chính - Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Kinh Doanh Tiền Tệ Ngoại Hối Miền Trung
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

58. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội

59. Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội

60. Chuyên viên cao cấp Phát triển chương trình và Quản lý kế hoạch Bancassurance
- Nơi làm việc: Hà Nội

61. Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai

62. Giao dịch viên - Khu vực Hải Phòng
- Nơi làm việc: Hải Phòng

63. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Quảng Ngãi
- Nơi làm việc: Quảng Ngãi

64. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Quảng Ngãi
- Nơi làm việc: Quảng Ngãi

65. Giao dịch viên - Nha Trang
- Nơi làm việc: Khánh Hòa

66. Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên gia/ Chuyên viên Cao cấp Quản lý Nhân tài
- Nơi làm việc: Hà Nội

67. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý kế hoạch khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội

68. Khối QTRR - CV/ CVC Quản lý danh mục tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội

69. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Nha Trang
- Nơi làm việc: Khánh Hòa

70. Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Huế
- Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

71. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Huế
- Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

72. Chuyên viên Khách hàng Hoạt động - Đắk Lắk
- Nơi làm việc: Đắk Lắk

73. Giao dịch viên - Bình Định
- Nơi làm việc: Bình Định

74. Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân - Nghệ An
- Nơi làm việc: Nghệ An

75. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Quảng Nam
- Nơi làm việc: Quảng Nam

76. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Thanh Hóa
- Nơi làm việc: Thanh Hóa

77. Khối Pháp chế và Tuân thủ - Giám đốc Chính sách và Quản trị danh mục tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội

78. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai

79. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Đà Nẵng
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

80. Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội

81. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Vĩnh Phúc (TP Vĩnh Yên, Phúc Yên)
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

82. Giao dịch viên - Khu vực Vĩnh Phúc (TP Vĩnh Yên, Phúc Yên)
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

83. Chuyên viên quỹ - Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương

84. Giao dịch viên - Chi nhánh An Giang
- Nơi làm việc: An Giang

85. Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Tín chấp KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội

86. Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

87. Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội

88. Khối Tài chính & Kế hoach - Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ (Kế toán nội bộ)
- Nơi làm việc: Hà Nội

89. Khối QTRR - Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Chính sách tài sản đảm bảo
- Nơi làm việc: Hà Nội

90. Khối Pháp chế tuân thủ - Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ khu vực
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

91. Khối Vận hành - Chuyên viên chính/Chuyên viên Chuyển tiền Quốc tế
- Nơi làm việc: Hà Nội

92. Giao dịch viên - Khu vực Hà Tĩnh
- Nơi làm việc: Hà Tĩnh

93. CV Thẩm định giá S-Value tại Hà Nội, Phúc Yên - Vĩnh Phúc, Châu Đốc, Thái Bình, Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: An Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hồ Chí Minh, Thái Bình

94. Chuyên viên Vận hành tỉnh - Long An
- Nơi làm việc: Long An

95. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Khu vực Bắc Giang
- Nơi làm việc: Bắc Giang

96. Chuyên viên quỹ - Bình Phước
- Nơi làm việc: Bình Phước

97. Khối Vận hành - Chuyên viên vận hành ATM&POS
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

98. Khối KHCN - CVC/CV Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

99. Giao dịch viên - Kiên Giang
- Nơi làm việc: Kiên Giang

100. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Bình Phước
- Nơi làm việc: Bình Phước

101. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

102. Khối QTRR - Chuyên viên giám sát dữ liệu TSBĐ
- Nơi làm việc: Hà Nội

103. Giao dịch viên - KV Đà Nẵng
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

104. Khối Công nghệ Ngân hàng số - CV Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

105. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

106. Giao dịch viên - Khu vực Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

107. Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

108. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Khu vực Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

109. Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

110. Chuyên viên Khách hàng hoạt động - Khu vực Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

111. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Tiền Giang
- Nơi làm việc: Tiền Giang

112. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Chi nhánh Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương

113. Giao dịch viên - Chi nhánh Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai

114. Giao dich viên/Giao dịch viên cao cấp - Khu vực Quảng Ninh
- Nơi làm việc: Quảng Ninh

115. Giao dich viên/Giao dịch viên cao cấp - Khu vực Bắc Giang
- Nơi làm việc: Bắc Giang

116. Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội

117. CVCC/CVC/CV Dịch vụ thanh toán
- Nơi làm việc: Hà Nội

118. Khối KHDN - Giám đốc Phát triển Tập Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội

119. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Hải Phòng
- Nơi làm việc: Hải Phòng

120. Văn phòng Hội đồng Quản trị - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Thư ký Quản trị Công ty
- Nơi làm việc: Hà Nội

121. Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên chính Pháp chế Đầu tư và Khách hàng doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội

122. Khối XLN - Chuyên viên Tố tụng (Địa điểm: Vĩnh Phúc)
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

123. Khối Đầu tư - Chuyên viên chính/Chuyên viên Phân tích và Phát triển sản phẩm
- Nơi làm việc: Hà Nội

124. Khối phê duyệt tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

125. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Marketing Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội

126. PTF_Nhân viên Nhắc phí trước hạn
- Nơi làm việc: Hà Nội

127. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Bắc Ninh
- Nơi làm việc: Bắc Ninh

128. Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kế hoạch ngân sách và Phân tích, dự báo hoạt động kinh doanh
- Nơi làm việc: Hà Nội

129. Khối Tài chính & Kế hoạch - Giám đốc Quản trị hiệu quả & MIS
- Nơi làm việc: Hà Nội

130. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích hỗ trợ kinh doanh
- Nơi làm việc: Hà Nội

131. Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp lớn, Đầu tư và Định chế tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội

132. Khối KHCN - Chuyên viên chính Nghiên cứu và Phân tích Thị trường
- Nơi làm việc: Hà Nội

133. Khối KHCN - Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích Thị trường
- Nơi làm việc: Hà Nội

134. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển Dịch vụ Quản lý khách hàng sau bán KHCN (After Sale)
- Nơi làm việc: Hà Nội

135. Khôi KHCN - Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thẻ Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

136. Khối Nguồn vốn & Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Phái sinh Ngoại hối
- Nơi làm việc: Hà Nội

137. Chuyên viên Kế toán -Nhân sự hành chính - ̣Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value)
- Nơi làm việc: Hà Nội

138. CV Thẩm định giá S-Value tại Vĩnh Phúc, Thái Bình, Bình Phước, Hà Nội, Nam Định
- Nơi làm việc: Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bình Phước, Hồ Chí Minh

139. CV Điều phối chính sách làm việc tại Hà Nội - Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value )
- Nơi làm việc: Hà Nội

140. Ban Truyền thông & Tiếp thị - Giám đốc Phát triển Tiếp thị
- Nơi làm việc: Hà Nội

141. Khối KHDNL - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phân tích thị trường và Nhận diện nhóm khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội

142. Ban Truyền thông và Tiếp thị - Cộng tác viên Marketing
- Nơi làm việc: Hà Nội

143. Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên cao cấp Marketing kỹ thuật số
- Nơi làm việc: Hà Nội

144. Khối QTRR - Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội

145. Khối Vận hành - Chuyên viên Kiểm soát sau chứng từ
- Nơi làm việc: Hà Nội

146. Ban Truyền thông & Tiếp thị - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Thiết kế UI/UX Sản phẩm Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hà Nội

147. Ban Truyền thông & Tiếp thị - Chuyên viên chính Thiết kế Sáng tạo
- Nơi làm việc: Hà Nội

148. Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Thế chấp KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội

149. Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ Khu vực Miền Bắc
- Nơi làm việc: Hà Nội

150. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Định vị giá trị và Quản lý trải nghiệm khách hàng Ưu tiên
- Nơi làm việc: Hà Nội

151. Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh lãi suất
- Nơi làm việc: Hà Nội

152. Khối Đầu tư - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/Chuyên viên Đầu tư kinh doanh Công cụ Nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội

153. Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên triển khai hệ thống Ngân hàng giao dịch KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội

154. Khối phê duyệt tín dụng - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội

155. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy bán khu vực
- Nơi làm việc: Hà Nội

156. Khối KHDNL - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách Khách hàng và Giải pháp
- Nơi làm việc: Hà Nội

157. Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách và Chương trình Đào tạo
- Nơi làm việc: Hà Nội

158. Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Vận hành Dịch vụ nhân sự (C&B)
- Nơi làm việc: Hà Nội

159. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Phát triển Hệ thống Phân tích dữ liệu (Data Warehouse)
- Nơi làm việc: Hà Nội

160. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị hệ thống
- Nơi làm việc: Hà Nội

161. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội

162. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ
- Nơi làm việc: Hà Nội

163. Khối Vận hành - Giám đốc Quản trị Nghiệp vụ Đa kênh
- Nơi làm việc: Hà Nội

164. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/chuyên viên chính/chuyên viên hỗ trợ người dùng
- Nơi làm việc: Hà Nội

165. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội

166. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kiểm thử Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

167. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị và Phát triển Ngân hàng lõi
- Nơi làm việc: Hà Nội

168. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên gia/ Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu
- Nơi làm việc: Hà Nội

169. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Dịch vụ bảo mật
- Nơi làm việc: Hà Nội

170. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Hỗ trợ Kinh doanh và Thúc đẩy bán
- Nơi làm việc: Hà Nội

171. Khối KHCN - Chuyên viên chính Phát triển và Quản lý chương trình
- Nơi làm việc: Hà Nội

172. Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt
- Nơi làm việc: Hà Nội

173. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị danh mục và Chính sách Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội

174. Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Quản trị Hiệu quả hoạt động Khối Kinh doanh (BF)
- Nơi làm việc: Hà Nội

175. Khối QTRR - CV/ CVC Rủi ro hoạt động
- Nơi làm việc: Hà Nội

176. Khối KHCN - Giám đốc Phát triển mạng lưới ATM/POS
- Nơi làm việc: Hà Nội

177. Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

178. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực HCM
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

179. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy bán Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hà Nội

180. Khối KHCN - Chuyên viên Quản lý kế hoạch khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

181. Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Thế chấp KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội

182. Khối vận hành - Chuyên viên chính Quản trị Nghiệp vụ đa kênh
- Nơi làm việc: Hà Nội

183. Khối Vân hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Mua sắm tập trung
- Nơi làm việc: Hà Nội

184. Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên BSM (Quản lý bảng cân đối)
- Nơi làm việc: Hà Nội

185. Khối XLN - Chuyên viên xử lý nợ địa bàn
- Nơi làm việc: Hải Dương

186. Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Báo cáo Thống kê
- Nơi làm việc: Hà Nội

187. CVCC/CVC/CV Quản lý rủi ro thẻ - Khối Vận Hành
- Nơi làm việc: Hà Nội

188. Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên gia Phê duyệt tín dụng bán lẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội

189. Giám đốc SeABank - Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội

190. Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên cao cấp Marketing kỹ thuật số
- Nơi làm việc: Hà Nội

191. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh Ngân hàng số Digital banking
- Nơi làm việc: Hà Nội

192. Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7
- Nơi làm việc: Hà Nội

193. Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp Xử lý Ngoại tệ và Vàng
- Nơi làm việc: Hà Nội

194. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Bắc Ninh (TA01)
- Nơi làm việc: Bắc Ninh

195. Giao dịch viên - Khu vực Bắc Ninh (TA01)
- Nơi làm việc: Bắc Ninh

196. Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấp, Sở Giao dịch (TA01)
- Nơi làm việc: Hà Nội

197. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01)
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

198. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Bắc Ninh (TA01)
- Nơi làm việc: Bắc Ninh

199. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội (TA01)
- Nơi làm việc: Hà Nội

200. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01)
- Nơi làm việc: Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: