SEABANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng SeaBank Tuyển dụng:

SEABANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. CV/CVC Điều vận Tài sản
-Nơi làm việc: Hà Nội

2. Khối QTRR - Chuyên viên quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội (E&S Officer)
-Nơi làm việc: Hà Nội

3. Giao dịch viên - Gò Công, Tiền Giang
-Nơi làm việc: Tiền Giang

4. Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên (Khu vực Hồ Chí Minh)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

5. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Sản phẩm Tài trợ thương mại Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội

6. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Tiền Giang
-Nơi làm việc: Tiền Giang

7. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Tiền Giang
-Nơi làm việc: Tiền Giang

8. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Long An
-Nơi làm việc: Long An

9. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Long An
-Nơi làm việc: Long An

10. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Đồng Nai
-Nơi làm việc: Đồng Nai

11. Trưởng Quỹ - Bình Phước
-Nơi làm việc: Bình Phước

12. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Bình Phước
-Nơi làm việc: Bình Phước

13. Giao dịch viên - Bình Phước
-Nơi làm việc: Bình Phước

14. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - An Giang
-Nơi làm việc: An Giang

15. Trưởng nhóm Giao dịch viên - KV Đà Nẵng
-Nơi làm việc: Đà Nẵng

16. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Chi nhánh Nam Định
-Nơi làm việc: Nam Định

17. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - An Giang
-Nơi làm việc: An Giang

18. Khối KHCN - CVCC/CVC/CV Phát triển Đối tác liên kết
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

19. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Cà Mau
-Nơi làm việc: Cà Mau

20. Khối KHDNL - CVCC Phân tích thị trường và nhận diện nhóm khách hàng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

21. Khối KHDNL - CVCC Phân tích thị trường và nhận diện nhóm khách hàng
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

22. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Phước
-Nơi làm việc: Bình Phước

23. Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Tín chấp KHCN
-Nơi làm việc: Hà Nội

24. PTF - Devops Engineer
-Nơi làm việc: Hà Nội

25. PTF - Chuyên viên/ Chuyển viên chính MIS
-Nơi làm việc: Hà Nội

26. Chuyên viên Vận hành tỉnh - An Giang
-Nơi làm việc: An Giang

27. Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên gia Phê duyệt tín dụng bán lẻ
-Nơi làm việc: Hà Nội

28. PTF - CVCC/CVC Kế toán tổng hợp (Báo cáo IFRS)
-Nơi làm việc: Hà Nội

29. PTF - Chuyên viên cao cấp Kế toán tổng hợp
-Nơi làm việc: Hà Nội

30. PTF - Chuyên viên Hạ tầng công nghệ
-Nơi làm việc: Hà Nội

31. PTF - Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Dev)
-Nơi làm việc: Hà Nội

32. PTF - Chuyên viên ISO (Triển khai tiêu chuẩn bảo mật CNTT)
-Nơi làm việc: Hà Nội

33. Khối Tài chính và Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý MIS
-Nơi làm việc: Hà Nội

34. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Chi nhánh Long An
-Nơi làm việc: Long An

35. Khối Vận hành - Chuyên viên Thanh toán và Đối soát thẻ (Thực hiện công việc thuộc bộ phận Đối soát giao dịch liên mạng thẻ quốc tế))
-Nơi làm việc: Hà Nội

36. Khối QTRR - CV/ CVC Rủi ro hoạt động
-Nơi làm việc: Hà Nội

37. Khối Vận hành - Chuyên viên Hành chính Hậu cần
-Nơi làm việc: Bắc Giang

38. Chuyên viên cao cấp Giám sát tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội

39. Khối QTRR - CVC/ CVCC Mô hình rủi ro tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội

40. Chuyên viên Vận hành tỉnh - Tiền Giang
-Nơi làm việc: Tiền Giang

41. Chuyên viên Hỗ trợ
-Nơi làm việc: Hà Nội

42. PTF - Trưởng nhóm Quản trị rủi ro danh mục
-Nơi làm việc: Hà Nội

43. Khối Vận hành - Chuyên viên Dịch vụ Văn phòng
-Nơi làm việc: Hà Nội

44. PTF - Trưởng nhóm Điều tra gian lận
-Nơi làm việc: Hà Nội

45. PTF - Chuyên viên cao cấp Điều tra gian lận
-Nơi làm việc: Hà Nội

46. PTF - Chuyên viên chính Điều tra gian lận
-Nơi làm việc: Hà Nội

47. Khối Pháp chế và tuân thủ - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Giám sát tuân thủ và phòng chống rửa tiền
-Nơi làm việc: Hà Nội

48. Khối KHCN - Chuyên viêncao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển và Quản lý chương trình Khách hàng ưu tiên
-Nơi làm việc: Hà Nội

49. CV Hành chính - Nhân sự kiêm điều phối chính sách - S-Value chi nhánh Miền Nam
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

50. Chuyên viên Khách hàng Hoạt động - Khu vực Hồ Chí Minh
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

51. Khối KHCN - Chuyên Gia Thiết kế UI/UX Sản phẩm Ngân hàng số
-Nơi làm việc: Hà Nội

52. PTF- CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH KÊNH TIỀN MẶT
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

53. PTF - Nhân viên Sales tài chính
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

54. PTF - Chuyên viên Thẩm định hồ sơ
-Nơi làm việc: Hà Nội

55. Giám đốc SeABank - Khu vực Hà Nội
-Nơi làm việc: Hà Nội

56. Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp lớn, Đầu tư và Định chế tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội

57. Khối KHDN - Chuyên viên chính Sản phẩm tín dụng Khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội

58. Trợ lý Giám đốc Khối
-Nơi làm việc: Hà Nội

59. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển hệ thống Giá trị gia tăng (Java Dev)
-Nơi làm việc: Hà Nội

60. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT
-Nơi làm việc: Hà Nội

61. Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên cao cấp Marketing kỹ thuật số
-Nơi làm việc: Hà Nội

62. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT
-Nơi làm việc: Hà Nội

63. Khối Pháp chế tuân thủ - Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ khu vực
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

64. Khối Tài chính & Kế hoach - Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ (Kế toán nội bộ)
-Nơi làm việc: Hà Nội

65. Giao dịch viên (Khu vực Hồ Chí Minh)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

66. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Hồ Chí Minh)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

67. Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên (Khu vực Hồ Chí Minh)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

68. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Bắc Giang
-Nơi làm việc: Bắc Giang

69. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hồ Chí Minh)
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Bà Rịa và Vũng Tàu.
-Nơi làm việc:

Bình Dương. 04/07/2022
-Nơi làm việc:

70. Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Khu vực Miền Nam
-Nơi làm việc: Đồng Nai

Bà Rịa và Vũng Tàu.
-Nơi làm việc:

Tiền Giang.
-Nơi làm việc:

Bình Dương. 04/07/2022
-Nơi làm việc:

71. Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ
-Nơi làm việc: Hà Nội

72. Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh giấy tờ có giá
-Nơi làm việc: Hà Nội

73. Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Bắc
-Nơi làm việc: Hà Nội

74. Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên cao cấp Pháp chế Chính sách
-Nơi làm việc: Hà Nội

75. Khối KHDNL - Chuyên viên Cao cấp Chính sách Khách hàng và Giải pháp
-Nơi làm việc: Hà Nội

76. Khối QTRR - CV/ CVC/ CVCC Dự án Basel III
-Nơi làm việc: Hà Nội

77. Khối XLN - Chuyên viên Tố tụng (Địa điểm: Vĩnh Phúc)
-Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

78. Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dịch vụ
-Nơi làm việc: Hà Nội

79. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển mạng lưới và ATM
-Nơi làm việc: Hà Nội

80. Khối Vận hành - Giám đốc Quản trị Nghiệp vụ Đa kênh
-Nơi làm việc: Hà Nội

81. Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng
-Nơi làm việc: Hà Nội

Hải Phòng.
-Nơi làm việc:

Hải Dương. 29/06/2022
-Nơi làm việc:

82. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội, Hải Phòng
-Nơi làm việc: Hà Nội

Hải Phòng. 29/06/2022
-Nơi làm việc:

83. PTF - Chuyên viên cao cấp Kế toán tổng hợp (IFRS)
-Nơi làm việc: Hà Nội

84. PTF - Chuyên viên cao cấp Kế toán tổng hợp
-Nơi làm việc: Hà Nội

85. Khối Vận hành - Chuyên viên Cụm Kho quỹ tập trung
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

86. Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh lãi suất
-Nơi làm việc: Hà Nội

87. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Hà Tĩnh
-Nơi làm việc: Hà Tĩnh

88. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Vũng Tàu
-Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

89. Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp Vận hành tỉnh (Vũng Tàu)
-Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

90. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Upper
-Nơi làm việc: Hà Nội

91. Khối Vận hành - Chuyên viên Giám sát sau giải ngân
-Nơi làm việc: Hà Nội

92. Khối Vận hành - Chuyên viên Kiểm soát sau chứng từ
-Nơi làm việc: Hà Nội

93. Khối Vận hành - Chuyên viên Thanh toán trong nước
-Nơi làm việc: Hà Nội

94. Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định KHCN thế chấp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

95. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Châu Đốc, An Giang
-Nơi làm việc: An Giang

96. PTF - Chuyên viên Thẩm định qua điện thoại
-Nơi làm việc: Hà Nội

97. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Bình Phước
-Nơi làm việc: Bình Phước

98. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Định vị giá trị và Quản lý trải nghiệm khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội

99. Giao dịch viên - Chi nhánh Tiền Giang
-Nơi làm việc: Tiền Giang

100. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Kiên Giang
-Nơi làm việc: Kiên Giang

101. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Kiên Giang
-Nơi làm việc: Kiên Giang

102. Giao dịch viên - Kiên Giang
-Nơi làm việc: Kiên Giang

103. Giao dịch viên - Long An
-Nơi làm việc: Long An

104. Giao dịch viên - Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương

105. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương

106. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương

107. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - TP Cà Mau & huyện Cái Nước
-Nơi làm việc: Cà Mau

108. Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Vũng Tàu
-Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

109. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Vũng Tàu
-Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

110. Giám Đốc Khách hàng Doanh nghiệp - Vũng Tàu
-Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

111. Giao dịch viên - Chi nhánh Đồng Nai
-Nơi làm việc: Đồng Nai

112. CV Thẩm định giá S-Value tại Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, An Giang
-Nơi làm việc: Quảng Ninh

An Giang.
-Nơi làm việc:

Vĩnh Phúc. 21/06/2022
-Nơi làm việc:

113. PTF - Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Fresher/Junior Dev - React / Nodejs / Java / Mobile App)
-Nơi làm việc: Hà Nội

114. PTF - Chuyên viên Phân tích dữ liệu
-Nơi làm việc: Hà Nội

115. PTF - Chuyên viên kiểm thử phần mềm
-Nơi làm việc: Hà Nội

116. PTF - Chuyên viên ISO (Triển khai tiêu chuẩn bảo mật CNTT)
-Nơi làm việc: Hà Nội

117. Khối KHDN - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý chiến dịch & Kênh bán KHDN
-Nơi làm việc: Hà Nội

118. PTF - Chuyên viên Phê duyệt tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội

119. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Chi nhánh Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương

120. Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Khu vực Đà Nẵng
-Nơi làm việc: Đà Nẵng

121. Khối KHCN - Chuyên gia Phát triển sản phẩm Dự án Digital Banking
-Nơi làm việc: Hà Nội

122. Giám đốc Quản lý rủi ro thẻ
-Nơi làm việc: Hà Nội

123. Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Bắc Giang)
-Nơi làm việc: Bắc Giang

124. Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Huế)
-Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

125. Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ Khu vực Miền Bắc
-Nơi làm việc: Hà Nội

126. Khối phê duyệt tín dụng - CVC/ CVCC Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

127. Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên triển khai hệ thống Ngân hàng giao dịch KHCN
-Nơi làm việc: Hà Nội

128. Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Quản trị Hiệu quả hoạt động Khối Kinh doanh (BF)
-Nơi làm việc: Hà Nội

129. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển Dịch vụ Trả lương
-Nơi làm việc: Hà Nội

130. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh Ngân hàng số Digital banking
-Nơi làm việc: Hà Nội

131. Khối Đầu tư - Chuyên viên chính/Chuyên viên Đầu tư kinh doanh Công cụ Nợ
-Nơi làm việc: Hà Nội

132. Khối KHDNL - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phân tích thị trường và Nhận diện nhóm khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội

133. Văn phòng Hội sở - Phiên Dịch Viên (Senior)
-Nơi làm việc: Hà Nội

134. Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Giấy tờ có giá
-Nơi làm việc: Hà Nội

135. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng
-Nơi làm việc: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng

136. Giao dịch viên - Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng
-Nơi làm việc: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng

137. Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt
-Nơi làm việc: Hà Nội

138. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị danh mục và Chính sách Khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội

139. Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý và vận hành đào tạo
-Nơi làm việc: Hà Nội

140. Khối KHDNL - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách Khách hàng và Giải pháp
-Nơi làm việc: Hà Nội

141. Khối KHDNL - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phân tích thị trường và Nhận diện nhóm khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội

142. Khối KHDNL - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách Khách hàng và Giải pháp
-Nơi làm việc: Hà Nội

143. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Ngân hàng Điện tử
-Nơi làm việc: Hà Nội

144. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm thẻ Khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội

145. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Quan hệ đối tác Khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội

146. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý chiến dịch & Kênh bán KHDN
-Nơi làm việc: Hà Nội

147. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy bán khu vực
-Nơi làm việc: Hà Nội

148. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Ngân hàng giao dịch
-Nơi làm việc: Hà Nội

149. Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Marketing Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội

150. Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Vận hành Dịch vụ nhân sự (C&B)
-Nơi làm việc: Hà Nội

151. Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Tuyển dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội

152. Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - CV/ CVC Quản lý Ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi
-Nơi làm việc: Hà Nội

153. Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách và Chương trình Đào tạo
-Nơi làm việc: Hà Nội

154. Khối KHCN -Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển đối tác liên kết
-Nơi làm việc: Hà Nội

155. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/chuyên viên chính/chuyên viên hỗ trợ người dùng
-Nơi làm việc: Hà Nội

156. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị CNTT
-Nơi làm việc: Hà Nội

157. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội

158. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ
-Nơi làm việc: Hà Nội

159. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị hệ thống
-Nơi làm việc: Hà Nội

160. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Phát triển Hệ thống Phân tích dữ liệu (Data Warehouse)
-Nơi làm việc: Hà Nội

161. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Dịch vụ bảo mật
-Nơi làm việc: Hà Nội

162. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên gia/ Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu
-Nơi làm việc: Hà Nội

163. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị và Phát triển Ngân hàng lõi
-Nơi làm việc: Hà Nội

164. Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kiểm thử Công nghệ
-Nơi làm việc: Hà Nội

165. Khôi KHCN - Chuyên viên Cao cấp Phát triển sản phẩm Thẻ
-Nơi làm việc: Hà Nội

166. Khôi KHCN - Chuyên viên Cao cấp Phát triển sản phẩm Tài khoản.
-Nơi làm việc: Hà Nội

167. Khối Pháp chế và tuân thủ - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách và Quản trị danh mục Tuân thủ
-Nơi làm việc: Hà Nội

168. Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Vĩnh Phúc)
-Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

169. Khối KHCN - Chuyên viên chính Phát triển và Quản lý chương trình
-Nơi làm việc: Hà Nội

170. Khối KHCN - Chuyên viên chính Phát triển Dịch vụ Quản lý khách hàng sau bán KHCN (After Sale)
-Nơi làm việc: Hà Nội

171. Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Hỗ trợ Kinh doanh và Thúc đẩy bán
-Nơi làm việc: Hà Nội

172. Khối KHCN - Giám đốc nghiên cứu và phân tích thị trường
-Nơi làm việc: Hà Nội

173. Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Thế chấp KHCN
-Nơi làm việc: Hà Nội

174. Khối phê duyệt tín dụng - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội

175. Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Nhập liệu tập trung
-Nơi làm việc: Hà Nội

176. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh
-Nơi làm việc: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh

177. Giao dịch viên - Khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương
-Nơi làm việc: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh

178. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Quảng Ninh (TP Hạ Long) & Vĩnh Phúc (TP Phúc Yên)
-Nơi làm việc: Quảng Ninh (TP Hạ Long) & Vĩnh Phúc (TP Phúc Yên)

179. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương
-Nơi làm việc: Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương

180. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc (TP Phúc Yên)
-Nơi làm việc: Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc (TP Phúc Yên)

181. Giao dịch viên - Khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc (TP Phúc Yên)
-Nơi làm việc: Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc (TP Phúc Yên)

182. Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội

183. Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội

184. Khối Vận hành - Chuyên viên chính/Chuyên viên Thanh quyết toán
-Nơi làm việc: Hà Nội

185. Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Thanh Hóa)
-Nơi làm việc: Thanh Hóa

186. Ban Truyền thông & Tiếp thị - Chuyên viên chính Thiết kế Sáng tạo
-Nơi làm việc: Hà Nội

187. Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách Văn hóa nội bộ
-Nơi làm việc: Hà Nội

188. Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên Truyền thông đại chúng
-Nơi làm việc: Hà Nội

189. PTF - CTV kinh doanh trực tiếp DSA
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

190. Khói Vận hành - Nhân viên Lễ tân Khánh tiết (Hà Nội)
-Nơi làm việc: Hà Nội

191. Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7
-Nơi làm việc: Hà Nội

192. Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp Xử lý Ngoại tệ và Vàng
-Nơi làm việc: Hà Nội

193. Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kế hoạch ngân sách và Phân tích, dự báo hoạt động kinh doanh
-Nơi làm việc: Hà Nội

194. Khối QTRR - CV/ CVC/ CVCC Dự án Basel III
-Nơi làm việc: Hà Nội

195. Khối XLN - Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại
-Nơi làm việc: Hà Nội

196. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Bắc Ninh (TA01)
-Nơi làm việc: Bắc Ninh

197. Giao dịch viên - Khu vực Bắc Ninh (TA01)
-Nơi làm việc: Bắc Ninh

198. Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấp, Sở Giao dịch (TA01)
-Nơi làm việc: Hà Nội

199. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01)
-Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

200. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Bắc Ninh (TA01)
-Nơi làm việc: Bắc Ninh

201. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội (TA01)
-Nơi làm việc: Hà Nội

202. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01)
-Nơi làm việc: Hà Nội

203. Giao dịch viên - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01)
-Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

204. Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01)
-Nơi làm việc: Hà Nội

205. Chuyên viên Khách hàng Hoạt động - Khu vực Hồ Chí Minh
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

206. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Tài Trợ thương mại
-Nơi làm việc: Hà Nội

207. PTF_Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua điện thoại HCM
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

208. Khối XLN - Chuyên viên Tố tụng (Địa điểm: Thái Nguyên)
-Nơi làm việc: Thái Nguyên

209. Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Hà Nam)
-Nơi làm việc: Thanh Hóa

210. Khối QTRR - Chuyên viên Cao cấp Khung Quản trị rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội

211. Giao dịch viên khách hàng doanh nghiệp lớn - Sở giao dịch
-Nơi làm việc: Hà Nội

212. Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01)
-Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

213. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01)
-Nơi làm việc: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01)

214. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01)
-Nơi làm việc: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01)

215. Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01)
-Nơi làm việc: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01)

216. Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Long Biên (Hà Nội) (TA01)
-Nơi làm việc: Hà Nội

217. Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội, Bắc Ninh (TA01)
-Nơi làm việc: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01)

218. Trưởng nhóm khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội (TA01)
-Nơi làm việc: Hà Nội

219. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội (TA01)
-Nơi làm việc: Hà Nội

220. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01)
-Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

221. Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội (TA01)
-Nơi làm việc: Hà Nội

222. Trưởng nhóm khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội (TA01)
-Nơi làm việc: Hà Nội

223. Chuyên viên khách hàng hoạt động - Khu vực Hà Nội (TA01)
-Nơi làm việc: Hà Nội

224. Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội (TA01)
-Nơi làm việc: Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: