Tag: Nhân viên Thiết kế

Nhựa Rạng Đông Tuyển dụng

Nhựa Rạng Đông Tuyển dụng:
1. Nhân viên Kinh doanh Xuất Khẩu
2. Nhân viên Thiết kế
3. Nhân viên Nhân sự Tiền lương
4. Nhân viên Kỹ thuật Sản xuất
5. Công nhân Kỹ thuật

Nhà Tuyển dụng nổi bật: