Giáo dục

Giảng viên Khoa Thủy sản

Cần Thơ

Giảng viên Khoa Phát triển Nông thôn

Cần Thơ

Giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

Cần Thơ

Giảng viên Khoa Khoa học Chính trị

Cần Thơ

Giảng viên Khoa Sư phạm

Cần Thơ

Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

Cần Thơ

Giảng viên Khoa Nông nghiệp

Cần Thơ

Giảng viên Khoa luật

Cần Thơ

Giảng viên Khoa Kinh tế

Cần Thơ

Giảng viên Khoa học Xã học và Nhân văn

Cần Thơ

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên

Cần Thơ

Giảng viên Khoa Giáo dục Thể chất

Cần Thơ

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Cần Thơ

Giảng viên Khoa Công nghệ

Cần Thơ

Giảng viên Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Cần Thơ