HDBank Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng HDBank Tuyển dụng:

HDBank Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên xử lý nợ
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 2. Chuyên viên xử lý nợ
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 3. Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Lăk
 4. Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh thẻ
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 5. Kiểm soát viên
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 6. Trưởng Bộ phận Phát triển kinh doanh
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 7. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM) (Farmer)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 8. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM) (Hunter)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 9. Chuyên viên phát triển sản phẩm phi tín dụng
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 10. Giám đốc Khách hàng cá nhân
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 11. Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 12. Chuyên viên cao cấp phân tích tài chính Dự án ứng dụng BNPL
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 13. Chuyên viên Kế toán
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 14. Phó Phòng Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 15. Trưởng HUB Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Thành phố Hải Phòng
 16. Chuyên viên cao cấp bộ phận thiết kế UI UX Dự án ứng dụng BNPL
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 17. Chuyên viên cao cấp phân tích kinh doanh Dự án ứng dụng BNPL
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 18. Chuyên viên cao cấp Quản trị mạng xã hội
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 19. Chuyên viên Quản lý tài sản nợ/ Tài sản có (ALM)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 20. Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 21. Chuyên viên cao cấp sáng tạo nội dung Dự án ứng dụng BNPL
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 22. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 23. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 24. Chuyên viên cao cấp phát triển doanh nghiệp chi lương
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 25. Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm Dự án ứng dụng BNPL
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 26. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước
 27. Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước
 28. Nhân viên hành chính (HO)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 29. Chuyên viên Mô hình quản lý rủi ro
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 30. Chuyên viên quản lý rủi ro hoạt động
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 31. Chuyên viên cao cấp Biên, Phiên dịch
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 32. Chuyên viên cao cấp Engagement Dự án ứng dụng BNPL
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 33. Trưởng Ban Marketing Dự án ứng dụng BNPL
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 34. Chuyên viên quản lý nợ
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 35. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 2 (SRM)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 36. Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 37. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Định
 38. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Định
 39. Giảng viên kỹ năng mềm
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 40. Giao dịch viên
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Khánh Hoà
 41. Trưởng phòng
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 42. Trưởng phòng Khách hàng cá nhân
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Khánh Hoà
 43. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Phú Yên,Tỉnh Bình Định,Tỉnh Ninh Thuận,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tỉnh Quảng Ngãi,Tỉnh Bình Thuận,Tỉnh Quảng Bình
 44. Giao dịch viên
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Lăk

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: