Ngân hàng QUỐC DÂN Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng Quốc Dân Tuyển dụng:

Ngân hàng QUỐC DÂN Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên gia Dự án ICAAP - Basel II - Ban Dự án ICAAP
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 20/11/2022

Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Mô hình công cụ - Ban Dự án ICAAP
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 20/11/2022

Thư ký - Văn phòng Hội đồng Quản trị
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Quản lý và Phát triển Kinh doanh - Trung tâm Khách hàng Ưu tiên
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 20/11/2022

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Phân tích dữ liệu - Phòng Quản trị nợ - Khối Pháp chế Tuân thủ và Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: