Ngân hàng QUỐC DÂN Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng Quốc Dân Tuyển dụng:

Ngân hàng QUỐC DÂN Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp (Mảng chính sách bảo đảm tiền vay) - Khối Quản trị Rủi ro
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 2. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp (Mảng Mô hình Công cụ) - Phòng Chính sách Quản trị rủi ro tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 3. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quản trị rủi ro hoạt động (Mảng Công nghệ thông tin) - Phòng QTRR Hoạt động - Khối Quản trị rủi ro
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 4. Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Vận hành Core Thẻ - Khối Công nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh
 5. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Giám sát dịch vụ - Phòng Vận hành dịch vụ - Khối Công nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 6. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp Phát triển ứng dụng (Java, .NET) - Phòng Giải pháp ứng dụng - Khối Công nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 7. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp Quản lý chất lượng Dự án - Phòng Quản trị Dịch vụ - Khối Công Nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 8. Chuyên viên Marketing - Phòng Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 9. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 10. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 11. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên cao cấp (CoreBanking T24) - Phòng Phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 12. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Tự doanh Ngoại hối - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 13. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Quản lý Hiệu suất - Khối Quản trị Tài Chính
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 14. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp - Phòng Chính sách Quản trị rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị rủi ro
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 15. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Sản phẩm chính sách huy động - Phòng Chính sách sản phẩm - Khối Khách hàng Doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 16. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Chính sách sản phẩm tín dụng - Phòng Chính sách sản phẩm - Khối Khách hàng Doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 17. Trưởng phòng - Phòng Quản lý bán hàng - Khối Khách hàng Doanh Nghiệp
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 18. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Phát triển kênh đối tác - Phòng Quản lý bán hàng - Khối Khách hàng Doanh Nghiệp
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 19. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Thúc đẩy bán - Phòng Quản lý bán hàng - Khối Khách hàng Doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 20. Giao dịch viên - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội,Thừa Thiên Huế,Đà Nẵng
 21. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Chi nhánh Tiền Giang - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Tiền Giang
 22. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Trung tâm Bancassurance - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội
 23. Kiểm soát viên - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hải Phòng,Đà Nẵng,Thừa Thiên Huế,Hồ Chí Minh
 24. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Phát triển ứng dụng CoreBanking - Khối Công nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 25. Chuyên Viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Giám sát tín dụng - Khối Quản trị rủi ro
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 26. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Quản trị rủi ro Thị trường - Phòng QTRR Thanh khoản Thị trường - Khối Quản trị rủi ro
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 27. Quản lý Dự án - Phòng Quản trị Dịch vụ - Khối Công nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 28. Trưởng bộ phận/Chuyên viên cao cấp - Digital Marketing - Ban Truyền thông và Thương hiệu
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 29. Chuyên viên - Phòng Mua sắm tài sản - Khối Vận hành
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 30. Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh - Khối Khách hàng Doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Quảng Ninh
 31. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Khách hàng Doanh Nghiệp
  -Nơi làm việc: Bắc Ninh,Bắc Giang,Thái Nguyên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình,Hưng Yên,Hà Nội,Hồ Chí Minh
 32. Phó phòng - Phòng Kiểm soát Tuân thủ - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và Tuân thủ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 33. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp - Trung tâm Tái thẩm định
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 34. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Thẩm định Tài sản Bảo đảm Miền Bắc
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 35. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Kinh doanh Ngoại hối Tiền tệ - Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 36. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh,Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình,Bình Dương,Đồng Nai,Vũng Tàu,Long An,Đồng Tháp,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Bạc Liêu,Cà Mau,Đà Nẵng,Tiền Giang,Hậu Giang,Vĩnh Long,Phú Quốc,Thừa Thiên Huế
 37. Chuyên viên - Phòng Quản lý Danh mục đầu tư - Ban Đầu tư
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 38. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Vận hành ứng dụng - Phòng Vận hành dịch vụ - Khối Công nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 39. Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Vận hành ứng dụng CoreBanking - Phòng Vận hành dịch vụ - Khối Công nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 40. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp Phát triển Core thẻ - Phòng Giải pháp ứng dụng - Khối Công nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 41. Trưởng Phòng - Phòng An Ninh Bảo Mật - Khối Công Nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 42. Chuyên viên Quản trị Vận hành Tác nghiệp Tín dụng - Khối Vận hành
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 43. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 44. Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng - Trung tâm Tác nghiệp tín dụng - Khối Vận hành
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội,Cà Mau,Bình Dương
 45. Chuyên Viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh
 46. Chuyên viên CPC - Bộ phận CPC - Trung tâm Tái thẩm định
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 47. Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ (Admin) - Bộ phận CPC - Trung tâm Tái thẩm định
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 48. Chuyên viên Thực địa - Bộ phận CPC - Trung tâm Tái thẩm định
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 49. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Ngân hàng Số - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 50. Kiểm toán viên (Mảng Công nghệ thông tin) - Ban Kiểm toán nội bộ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 51. Kiểm toán viên - Phòng Kiểm toán Miền Bắc - Ban Kiểm toán Nội bộ
  -Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh
 52. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Marketing - Phòng Product Marketing - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 53. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Định chế Tài chính - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 54. Chuyên viên Quản lý Chất lượng dịch vụ khách hàng - Phòng Quản lý chất lượng - Khối Vận hành
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội
 55. Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ nội bộ (mảng Kiểm soát Văn bản) - Phòng Quản lý Chất lượng - Khối Vận hành
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội
 56. Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ nội bộ (mảng SLAs) - Phòng Quản lý Chất lượng - Khối Vận hành
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 57. Nhân viên Lễ tân - Khối Vận hành
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 58. Trưởng bộ phận Phát triển Sản phẩm Tín dụng - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 59. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy bán - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội
 60. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Phát triển sản phẩm thẻ - Phòng Sản phẩm chính sách - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 61. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Huy động - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 62. Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng
 63. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Quản lý và cảnh báo nợ sớm - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 64. Chuyên viên Thanh toán Quốc tế - Trung tâm Thanh toán - Khối Vận hành
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 65. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội,Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Hải Phòng,Bình Dương,Đồng Nai,Long An,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Cà Mau,Đà Nẵng,Hậu Giang,Phú Quốc,Thừa Thiên Huế
 66. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp Phát triển ứng dụng Mobile (IOS/Android) - Phòng Giải pháp ứng dụng - Khối Công nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 67. Trưởng phòng - Phòng Giám sát tín dụng - Khối Quản trị rủi ro
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 68. Thư ký - Văn phòng Ban Điều hành
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 69. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Quản lý Dự án
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 70. Trưởng phòng - Phòng Quản lý Chất lượng - Khối Vận hành
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 71. Chuyên viên Kế hoạch và Quản lý Kinh doanh - Khối Khách hàng lớn
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 72. Trưởng phòng - Phòng ALM - Khối Quản trị Tài chính
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 73. Trưởng phòng - Phòng Quản lý hiệu suất -Khối Quản trị tài chính
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 74. Giám đốc Trung tâm Bancassurance - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 75. Giám đốc Truyền thông - Ban Truyền thông và Thương hiệu
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 76. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Khách hàng Doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội,Bắc Ninh,Bắc Giang,Thái Nguyên,Quảng Ninh,Đà Nẵng,Cần Thơ,Đồng Nai,Bình Dương,Phú Quốc
 77. Chuyên viên/Chuyên viên Chính - Phòng Tư vấn Pháp luật và Tố tụng - Ban Pháp Chế
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 78. Chuyên viên/Chuyên viên Chính - Phòng Thẩm định và Tuân thủ - Ban Pháp Chế
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 79. Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dịch vụ - Khối Vận hành
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 80. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ người dùng (PC Care) - Khối Công nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 81. Trưởng bộ phận - Phòng Vận hành thẻ - Khối Vận hành
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 82. Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm - Trung tâm Thẩm định Tài sản bảo đảm
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 83. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Chi nhánh Đà Nẵng - Khối Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng
 84. Trưởng bộ phận Thúc đẩy bán hàng - Khối Ngân hàng Bán lẻ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 85. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Cao cấp An ninh bảo mật - Khối Công nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 86. Nhân viên Lễ tân - Khối Vận hành
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 87. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp (Mảng Giám sát trực tiếp) - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 88. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Cao cấp (Mảng giám sát từ xa) - Phòng Kiểm soát tuân thủ - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 89. Chuyên viên Quản lý Chất lượng dịch vụ bên ngoài - Khối Vận hành
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 90. Chuyên viên Xử lý nợ địa bàn - Trung tâm Xử lý nợ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 91. Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 92. Chuyên viên/Chuyên viên chính Giải pháp ứng dụng (Java/ Ms. NET) - Khối Công nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 93. Chuyên viên/Chuyên viên chính Giải pháp ứng dụng (Java/ Ms. NET) - Khối Công nghệ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 94. Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình
 95. Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình
 96. Nhân viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 97. Nhân viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 98. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Hà Nội,Thừa Thiên Huế,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Đồng Nai,Bình Dương,An Giang,Kiên Giang,Vĩnh Long,Tiền Giang
 99. Chuyên viên Giám sát tín dụng - Khối Quản trị rủi ro
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 100. Trợ lý kinh doanh - Khách hàng doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: