Việc làm Tết

Nhân viên Thu ngân

Hệ thống Loote Mart trên Toàn quốc

Nhân viên Quầy hàng

Hệ thống Loote Mart trên Toàn quốc

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

Hệ thống Loote Mart trên Toàn quốc

Nhân viên giao nhận

Hệ thống Loote Mart trên Toàn quốc

Nhân viên gói quà Tết

Hệ thống Loote Mart trên Toàn quốc

Nhân Viên Quầy

Hải Phòng

Nhân viên Quầy

Đồng Nai

Nhân viên Kho

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Nhân viên Thu ngân

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!