Bách Hóa Xanh An Giang Tuyển dụng

Siêu thị Bách Hóa Xanh An Giang Tuyển dụng 2021:

Cập nhật 11/01/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú, Huyện Châu Thành, Huyện Tịnh Biên, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú, Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Phú Tân, Huyện Thoại Sơn, Huyện Tịnh Biên, Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Bảo Vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Thoại Sơn, Huyện Tịnh Biên, Huyện Tri Tôn

Cập nhật 29/10/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, Huyện Tịnh Biên, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Phú Tân, Huyện Thoại Sơn, Huyện Tịnh Biên, Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Bảo Vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Thoại Sơn, Huyện Tịnh Biên, Huyện Tri Tôn

Cập nhật 21/10/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP. Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Bảo Vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Tri Tôn

Cập nhật 13/10/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP. Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Bảo Vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn

Cập nhật 13/10/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP. Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Bảo Vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn

Cập nhật 05/10/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Bảo Vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Mới

Cập nhật 28/09/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Phú, Huyện Châu Thành, Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP. Long Xuyên

Cập nhật 22/09/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Phú, Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Tri Tôn

Cập nhật 08/09/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Tri Tôn và Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Tri Tôn và Chợ Mới, Châu Phú
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Tri Tôn
- Nhân viên Bảo trì Bách Hóa Xanh Tại: An Phú

Cập nhật 31/08/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Tri Tôn và Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Tri Tôn và Chợ Mới
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Tri Tôn, Long Xuyên và Thoại Sơn
- Nhân viên Bảo trì Bách Hóa Xanh Tại: An Phú

Cập nhật 27/07/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại Huyện Châu Thành
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại Tp Châu Đốc
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại Huyện Châu Thành

Cập nhật 15/07/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, TP. Châu Đốc
- Nhân viên Bảo Trì TGDĐ/ĐMX (điện, cơ sở hạ tầng ) Tại: TP. Châu Đốc
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Tịnh Biên, TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu
- Bảo Vệ Thế Giới Di Động Tại: TX. Tân Châu

Cập nhật 06/07/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP. Châu Đốc
- Bảo Vệ Thế Giới Di Động Tại: TX. Tân Châu
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Tịnh Biên, TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu

Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Tịnh Biên, TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu

Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú, TP. Châu Đốc
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú, TP. Châu Đốc
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Tịnh Biên, TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu

Cập nhật 01/06/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại Huyện An Phú, Thành Phố Châu Đốc
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại Huyện An Phú, Thành Phố Châu Đốc
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại Huyện Chợ Mới, Huyện Tịnh Biên, Thị xã Tân Châu, TP. Long Xuyên
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Thành Phố Châu Đốc, Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn, Huyện Tịnh Biên, Huyện Thoại Sơn, Huyện Châu Phú, Huyện Phú Tân, Huyện An Phú, Thị xã Tân Châu, TP. Long Xuyên

Cập nhật 27/05/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại Huyện An Phú
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại Huyện An Phú
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú
- Nhân viên Bảo Trì Bách Hóa Xanh (điện, cơ sở hạ tầng) Tại TP. Long Xuyên
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại Huyện Chợ Mới, Huyện Tịnh Biên, Thị xã Tân Châu, TP. Long Xuyên
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Thành Phố Châu Đốc, Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn, Huyện Tịnh Biên, Huyện Thoại Sơn, Huyện Châu Phú, Huyện Phú Tân, Huyện An Phú, Thị xã Tân Châu, TP. Long Xuyên

Cập nhật 15/05/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại Huyện An Phú
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại Huyện An Phú
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Thành Phố Châu Đốc, Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn, Huyện Tịnh Biên, Huyện Thoại Sơn, Huyện Châu Phú, Huyện Phú Tân, Huyện An Phú, Thị xã Tân Châu, TP. Long Xuyên

Cập nhật 12/05/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: TP. Long Xuyên
- Nhân viên Bảo Trì Bách Hóa Xanh Tại: TP. Long Xuyên

Cập nhật 08/05/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP. Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: TP. Long Xuyên
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú, Huyện Thoại Sơn, TP. Long Xuyên
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: TP. Long Xuyên

Cập nhật 11/01/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú, Huyện Châu Thành, Huyện Tịnh Biên, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú, Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Phú Tân, Huyện Thoại Sơn, Huyện Tịnh Biên, Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Bảo Vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Thoại Sơn, Huyện Tịnh Biên, Huyện Tri Tôn

Cập nhật 29/10/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, Huyện Tịnh Biên, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Phú Tân, Huyện Thoại Sơn, Huyện Tịnh Biên, Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Bảo Vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Thoại Sơn, Huyện Tịnh Biên, Huyện Tri Tôn

Cập nhật 21/10/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP. Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Bảo Vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Tri Tôn

Cập nhật 13/10/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP. Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Bảo Vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn

Cập nhật 13/10/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP. Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Bảo Vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn

Cập nhật 05/10/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Bảo Vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Chợ Mới

Cập nhật 28/09/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Phú, Huyện Châu Thành, Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP. Long Xuyên

Cập nhật 22/09/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Phú, Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Tri Tôn

Cập nhật 08/09/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Tri Tôn và Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Tri Tôn và Chợ Mới, Châu Phú
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Tri Tôn
- Nhân viên Bảo trì Bách Hóa Xanh Tại: An Phú

Cập nhật 31/08/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Tri Tôn và Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Tri Tôn và Chợ Mới
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Tri Tôn, Long Xuyên và Thoại Sơn
- Nhân viên Bảo trì Bách Hóa Xanh Tại: An Phú

Cập nhật 27/07/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại Huyện Châu Thành
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại Tp Châu Đốc
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại Huyện Châu Thành

Cập nhật 15/07/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Châu Thành, TP. Châu Đốc
- Nhân viên Bảo Trì TGDĐ/ĐMX (điện, cơ sở hạ tầng ) Tại: TP. Châu Đốc
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Tịnh Biên, TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu
- Bảo Vệ Thế Giới Di Động Tại: TX. Tân Châu

Cập nhật 06/07/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP. Châu Đốc
- Bảo Vệ Thế Giới Di Động Tại: TX. Tân Châu
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Tịnh Biên, TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu

Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Tịnh Biên, TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu

Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú, TP. Châu Đốc
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú, TP. Châu Đốc
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Chợ Mới, Huyện Tịnh Biên, TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu

Cập nhật 01/06/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại Huyện An Phú, Thành Phố Châu Đốc
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại Huyện An Phú, Thành Phố Châu Đốc
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại Huyện Chợ Mới, Huyện Tịnh Biên, Thị xã Tân Châu, TP. Long Xuyên
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Thành Phố Châu Đốc, Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn, Huyện Tịnh Biên, Huyện Thoại Sơn, Huyện Châu Phú, Huyện Phú Tân, Huyện An Phú, Thị xã Tân Châu, TP. Long Xuyên

Cập nhật 27/05/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại Huyện An Phú
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại Huyện An Phú
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú
- Nhân viên Bảo Trì Bách Hóa Xanh (điện, cơ sở hạ tầng) Tại TP. Long Xuyên
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại Huyện Chợ Mới, Huyện Tịnh Biên, Thị xã Tân Châu, TP. Long Xuyên
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Thành Phố Châu Đốc, Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn, Huyện Tịnh Biên, Huyện Thoại Sơn, Huyện Châu Phú, Huyện Phú Tân, Huyện An Phú, Thị xã Tân Châu, TP. Long Xuyên

Cập nhật 15/05/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại Huyện An Phú
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại Huyện An Phú
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Thành Phố Châu Đốc, Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới, Huyện Tri Tôn, Huyện Tịnh Biên, Huyện Thoại Sơn, Huyện Châu Phú, Huyện Phú Tân, Huyện An Phú, Thị xã Tân Châu, TP. Long Xuyên

Cập nhật 12/05/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: TP. Long Xuyên
- Nhân viên Bảo Trì Bách Hóa Xanh Tại: TP. Long Xuyên

Cập nhật 08/05/2020 : Bách Hóa Xanh An Giang hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP. Long Xuyên
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: TP. Long Xuyên
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện An Phú, Huyện Thoại Sơn, TP. Long Xuyên
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: TP. Long Xuyên


Hệ thống Bách hóa Xanh tại An Giang

 • Số 119, Tỉnh lộ 943, Ấp Phú Hữu, TT. Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang (trước cổng chợ Phú hoà (cũ)) – Sắp khai trương ngày 10/05
 • Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang (cách chợ Vọng Đông 100m) – Khai trương ngày 06/05 – Có khuyến mãi
 • Đường Nguyễn Hữu Cảnh, TT. An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang (gần TTTM An Phú)
 • Thị Trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang (Đối diện xí nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên)
 • Đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (đối diện bệnh viện mắt Long Xuyên)
 • 721 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang (kế bên Karaoke SAM)
 • Phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, Tỉnh An Giang (Cạnh quán mì cay ITADA)
 • Khóm 2, Thị Trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang (Cạnh chùa Ông Bổn)
 • Đường Nguyễn Văn Linh, P. Long Thạnh, Thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang (Cạnh Thế Giới Di Động, đầu chợ Tân Châu)
 • Quân Khu 9, Đường DT948, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang (Ngay quán ăn Hương Dừa cũ)
 • Đường Quốc Lộ 91, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang (Gần chợ Cái Dầu)
 • Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang (Cách bến xe Phú Tân 50m)
 • Thị Trấn Óc Eo, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang (Cách chợ Óc Eo 120m hướng về Điện Máy Xanh)
 • Ấp Thượng 2, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang (Cách Điện Máy Xanh 20m về phía vòng xoay)
 • Ấp Mỹ Tân, Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang (Cách chợ Mỹ Tân 50 về ngã 3)
 • Đường Liên Xã, Xã Long An, Thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang (Đối diện chợ Long An)
 • Ấp Bình Minh, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang (Nằm ngay chân Cầu Cây, đầu chợ Cây Dương)
 • 349/3G Phạm Cự Lượng, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (Ngã 3 Phạm Cự Lượng – Hồ Quý Ly – Chợ Mỹ Quý)
 • Ấp Thị 2, Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang (Đối diện TTTM Mỹ Luông hướng về cây xăng)
 • Đường Liên Xã, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang (Cách chợ Mỹ Hội Đông 50m)
 • Khóm Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang (Cách Điện Máy Xanh Tịnh Biên 50m về phía chợ)
 • Ấp Long Hòa, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang (Ngã tư đường Nguyễn Hữu Cảnh – ĐT942)
 • 406/12 Hà Hoàng Hổ, Khóm Tây Khánh 1, P. Mỹ Hòa, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (Cách ngã ba Hà Hoàng Hổ – Nguyễn Hoàng 50m)
 • Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang (Đối diện cầu số 5 chợ Vĩnh Bình)
 • Khóm 3, Thị Trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang (Ngay vòng xoay cây me)
 • Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang (Chân cầu Bắc Cà Đeo rẽ vào 50m – Phía sau ngân hàng Agribank)
 • Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang (Ngay kho gạo ANGIMEX Thoại Sơn cũ)
 • Tỉnh Lộ 954, Ấp Phú Hiệp, Thị Trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang (Cách chợ Vàm 50m)
 • Xã Vĩnh Hòa, Thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang (Đối diện chợ Vĩnh Hòa)
 • Ấp Tân Phú B, Xã Tân An, Thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang (Đối diện cổng chợ Tân An)
 • Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang (Ngay ngã 3 chợ Bình Hòa)
 • Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang (Cách Điện Máy Xanh Cái Tàu thượng 20m)
 • Ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang (Đối diện chợ Đồng Ky – An Phú)
 • Ấp Phú An A, Xã Phú Vinh, Thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang (Cách chợ Phú Vĩnh 50m)
 • Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang (Cách UBND Cần Đăng 50m)
 • Phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (Kế bên Ủy Ban Phường Bình Đức)
 • Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang (Ngay ngã 3 chợ Bà Vệ)
 • Số 3 Nguyễn Trường Tộ, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (Cách ngã 3 Nguyễn Trường Tộ – Trần Hưng Đạo 50m)
 • 218 Thủ Khoa Nghĩa, Phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, Tỉnh An Giang (cách ngã tư Thủ Khoa Nghĩa – Sương Nguyệt Ánh 40m)
 • Lô 6E Thành Thái, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (Ngay ngã tư Thành Thái – Nguyễn Thượng Hiền)
 • 416 Quốc lộ 91, TT Cái Dầu, Huyện Châu Phú, An Giang (Đối diện Điện Máy Xanh Cái Dầu)
 • Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, An Giang (Ngay cổng chợ Vịnh Tre)
 • Ấp Hòa Hạ, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang (Ngay ngã 3 chợ Kiến Tường)
 • Đường Lê Lợi, Ấp Thị, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang (Ngay đường vào chợ Chợ Mới)
 • Đường Trần Phú, Ấp Phú Hữu, Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang (Cách chợ Phú Hòa Mới 90m)
 • 216 Lý Thái Tổ, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (Ngay ngã 4 Lý Thái Tổ – Hùng Vương)
 • Đường Trần Hưng Đạo, P. Châu Phú A, TP. Châu Đốc, Tỉnh An Giang (Cách chợ Châu Thạnh 50m)
 • 1027 Tôn Đức Thắng, P. Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, Tỉnh An Giang (Cách chợ Kinh Đào 50m)
 • 231 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (Đối diện cổng chợ Cái Sao)
 • 17 Phạm Cự Lượng, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (Ngay ngã 3 Phạm Cự Lượng – Ung Văn Khiêm)

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
guest
78 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất Yêu thích nhất
Lê Thanh hậu
Lê Thanh hậu
2 tháng trước

Có tuyển tai xế không vậy?

Lê Thị Ngọc Ý
Lê Thị Ngọc Ý
2 tháng trước

Ở châu phú còn tuyển không ạ

Phạm Minh Cảnh
Phạm Minh Cảnh
2 tháng trước

Cho mình hỏi ở khu vực phường mỹ quý thành phố long xuyên an giang.có tuyển bảo vệ ko vậy

Phùng Thị Cẩm Tiên
Phùng Thị Cẩm Tiên
4 tháng trước

Cho em hỏi Bách Hoá Xanh ở phú mỹ phú tân còn tuyển nhân viên không ạ

Nguyễn quốc hải
Nguyễn quốc hải
7 tháng trước

Bách hóa cho moi còn tuyen bao ve khong

Nguyen hang
Nguyen hang
9 tháng trước

Bach hoa xanh o cho vam.phu tan.an giang con tuyen nguoi ki ah

Nguyen thi nhanh
Nguyen thi nhanh
9 tháng trước

Cho e hỏi khu vưc chợ mơi con tuyển ko ah

Nguyên Thị Thu Thủy
Nguyên Thị Thu Thủy
11 tháng trước

Xin chào , cho e hỏi cửa hàng bách hoá xanh ở phường Châu Phú B, TP Châu Đốc ( cạnh quán mì cay ITADA) còn tuyển nhân viên bán hàng ko ạ

Nguyễn kim
Nguyễn kim
1 Năm trước

Mỹ tân chợ mới an giang còn tuyển không bạn

Nữ
Nữ
1 Năm trước

Long xuyên phu hoà co tuyên nhan
vien bán hàng k ạ