Bách Hóa Xanh Cà Mau Tuyển dụng

Siêu thị Bách Hóa Xanh Cà Mau Tuyển dụng 2021:

Cập nhật 01/11/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Trần Văn Thời, TP. Cà Mau
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Trần Văn Thời, TP. Cà Mau
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Trần Văn Thời, TP. Cà Mau
- Nhân viên Bảo Trì Bách Hóa Xanh (điện, cơ sở hạ tầng) Tại: TP. Cà Mau

Cập nhật 05/10/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Trần Văn Thời, TP. Cà Mau
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện U Minh, TP. Cà Mau

Cập nhật 09/23/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: TP. Cà Mau
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn, Huyện U Minh, TP. Cà Mau

Cập nhật 09/23/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: TP. Cà Mau
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn, Huyện U Minh, TP. Cà Mau

Cập nhật 27/07/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Trần Văn Thời
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Trần Văn Thời
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Phú Tân, TP. Cà Mau

Cập nhật 20/07/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Trần Văn Thời
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Trần Văn Thời
- Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Điện Máy Xanh Tại: Huyện Huyện Phú Tân
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Huyện Đầm Dơi

Cập nhật 15/07/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, TP.Cà Mau
- Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Điện Máy Xanh Tại: Huyện Phú Tân
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Năm Căn
- Bảo Vệ Thế Giới Di Động Tại: TP.Cà Mau
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Cái Nước
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Thới Bình

Cập nhật 07/06/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, TP.Cà Mau
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Cái Nước
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Năm Căn
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Thới Bình

Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, TP.Cà Mau
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Năm Căn
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Cái Nước
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Thới Bình

Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn

Cập nhật 04/06/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Trần Văn Thời

Cập nhật 01/06/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn

Cập nhật 25/05/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Thế Giới Di Động Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau

Cập nhật 19/05/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời

Cập nhật 09/05/2020 : Bách Hóa Xanh Cà Mau hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Trần Văn Thời

Hệ thống Siêu thị Bách Hóa Xanh ở Cà Mau:

  • Số 43 Đường Nguyễn Trung Thành, Khóm 1, TT. Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau (cách chợ Rạch Ráng 20m) – Khai trương ngày 07/05 – Có khuyến mãi
  • Đường Tạ An Khương, Khóm 2, TT. Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau (cách cầu Huyện Đội 50m) – Khai trương ngày 04/05 – Có khuyến mãi
  • Đường DT987A, Khóm 7, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau (cách UBND Sông Đốc 100m)
  • QL 1A, Ấp Phấn Thạnh, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau (đối diện chợ Nhà Phấn)
  • 367 Nguyễn Công Trứ, Khóm 8, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (đối diện chợ Phường 8)
  • 80 Phạm Hồng Thám, Khóm 1, P. 4, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (Ngay chợ Phường 4)
  • Đường Huỳnh Ngọc Điệp, Khóm 5, P. 5, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (Đối diện UBND Phường 5)

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
guest
30 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất Yêu thích nhất
Yến Linh
Yến Linh
6 ngày trước

Dạ cho e hỏi bách hóa xanh tại TP cà mau còn tuyển nhân viên k ạ

Phuong Phuong
Phuong Phuong
1 tháng trước

Cho em hỏi tại khu vực thị trấn đầm dơi điện máy xanh, bách hóa xanh còn tuyển người không ạ?

Phuong Phuong
Phuong Phuong
1 tháng trước

Cho e hỏi tại khu vực thị trấn đầm dơi bhx, đmqk còn tuyển nv k ạ

Nguyễn Thảo Trang
Nguyễn Thảo Trang
1 tháng trước

E xin tuyển vào bán hàng bách hoá xanh khu vực cái nuoc có được không ạ

Lê Thị Hồng Thắm
Lê Thị Hồng Thắm
5 tháng trước

42 tuổi xin làm bán hàng ở bách hóa xanh tại tp Cà Mau được ko ạ? 0942046xxx

Tutimviec.com
Tutimviec.com
Admin
  Lê Thị Hồng Thắm
5 tháng trước

Rất tiếc vị trí bán hàng yêu cầu: Nam/ Nữ từ 18- 40 tuổi

Phuong Phuong
Phuong Phuong
  Tutimviec.com
1 tháng trước

Cho e hỏi ở khu vực bhx đầm dơi còn tuyển người k ạ?

Nguyễn văn Đém
Nguyễn văn Đém
7 tháng trước

Con nhan nhan viện ban hang ko

Võ chí Nghĩa
Võ chí Nghĩa
7 tháng trước

Còn nhận người ko ah

Tran ngọc bỉ
Tran ngọc bỉ
8 tháng trước

Con tuyen ng ko a e xin lam nhan viên ban hang a e muôn lm o dam doi

Kim thoa
Kim thoa
8 tháng trước

Em xin làm nhân viên kho bán hàng huyên trần văn thời

Nguyễn Thị Ngọc Ý
Nguyễn Thị Ngọc Ý
8 tháng trước

Ad ơi mình xin thu ngân ở huyện Trần Văn Thời