Bách Hóa Xanh Cà Mau Tuyển dụng

Siêu thị Bách Hóa Xanh Cà Mau Tuyển dụng 2021:

Cập nhật 01/11/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Trần Văn Thời, TP. Cà Mau
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Trần Văn Thời, TP. Cà Mau
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Trần Văn Thời, TP. Cà Mau
- Nhân viên Bảo Trì Bách Hóa Xanh (điện, cơ sở hạ tầng) Tại: TP. Cà Mau

Cập nhật 05/10/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Trần Văn Thời, TP. Cà Mau
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện U Minh, TP. Cà Mau

Cập nhật 09/23/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: TP. Cà Mau
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn, Huyện U Minh, TP. Cà Mau

Cập nhật 09/23/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: TP. Cà Mau
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn, Huyện U Minh, TP. Cà Mau

Cập nhật 27/07/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Trần Văn Thời
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Trần Văn Thời
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Phú Tân, TP. Cà Mau

Cập nhật 20/07/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Trần Văn Thời
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Trần Văn Thời
- Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Điện Máy Xanh Tại: Huyện Huyện Phú Tân
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Huyện Đầm Dơi

Cập nhật 15/07/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, TP.Cà Mau
- Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Điện Máy Xanh Tại: Huyện Phú Tân
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Năm Căn
- Bảo Vệ Thế Giới Di Động Tại: TP.Cà Mau
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Cái Nước
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Thới Bình

Cập nhật 07/06/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, TP.Cà Mau
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Cái Nước
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Năm Căn
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Thới Bình

Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, TP.Cà Mau
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Huyện Năm Căn
- Bảo Vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Cái Nước
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Thới Bình

Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn

Cập nhật 04/06/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn
- Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Trần Văn Thời

Cập nhật 01/06/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Năm Căn, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Năm Căn

Cập nhật 25/05/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh, TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Thế Giới Di Động Tại: Huyện Đầm Dơi, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau
- Nhân viên Bảo vệ Điện Máy Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Đầm Dơi, Huyện Năm Căn, Huyện Phú Tân, Huyện Trần Văn Thời, TP.Cà Mau

Cập nhật 19/05/2020 : Bách Hóa Xanh CÀ MAU hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu Ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời

Cập nhật 09/05/2020 : Bách Hóa Xanh Cà Mau hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phú Tân, Huyện Thới Bình, Huyện Trần Văn Thời, Huyện U Minh
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cái Nước, Huyện Trần Văn Thời

Hệ thống Siêu thị Bách Hóa Xanh ở Cà Mau:

  • Số 43 Đường Nguyễn Trung Thành, Khóm 1, TT. Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau (cách chợ Rạch Ráng 20m) – Khai trương ngày 07/05 – Có khuyến mãi
  • Đường Tạ An Khương, Khóm 2, TT. Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau (cách cầu Huyện Đội 50m) – Khai trương ngày 04/05 – Có khuyến mãi
  • Đường DT987A, Khóm 7, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau (cách UBND Sông Đốc 100m)
  • QL 1A, Ấp Phấn Thạnh, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau (đối diện chợ Nhà Phấn)
  • 367 Nguyễn Công Trứ, Khóm 8, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (đối diện chợ Phường 8)
  • 80 Phạm Hồng Thám, Khóm 1, P. 4, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (Ngay chợ Phường 4)
  • Đường Huỳnh Ngọc Điệp, Khóm 5, P. 5, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (Đối diện UBND Phường 5)

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
guest
32 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất Yêu thích nhất
Lê thị quyền
Lê thị quyền
28 ngày trước

Cho e xin việc

Như
Như
2 tháng trước

Cho mình hỏi bách hoá xanh thành phố cà mau còn tuyển bán hàng không ạ nhận từ bao nhiêu tuổi ạ em cảm ơn nhiều

Yến Linh
Yến Linh
3 tháng trước

Dạ cho e hỏi bách hóa xanh tại TP cà mau còn tuyển nhân viên k ạ

Phuong Phuong
Phuong Phuong
4 tháng trước

Cho em hỏi tại khu vực thị trấn đầm dơi điện máy xanh, bách hóa xanh còn tuyển người không ạ?

Phuong Phuong
Phuong Phuong
4 tháng trước

Cho e hỏi tại khu vực thị trấn đầm dơi bhx, đmqk còn tuyển nv k ạ

Nguyễn Thảo Trang
Nguyễn Thảo Trang
4 tháng trước

E xin tuyển vào bán hàng bách hoá xanh khu vực cái nuoc có được không ạ

Lê Thị Hồng Thắm
Lê Thị Hồng Thắm
8 tháng trước

42 tuổi xin làm bán hàng ở bách hóa xanh tại tp Cà Mau được ko ạ? 0942046xxx

Tutimviec.com
Tutimviec.com
Admin
  Lê Thị Hồng Thắm
8 tháng trước

Rất tiếc vị trí bán hàng yêu cầu: Nam/ Nữ từ 18- 40 tuổi

Phuong Phuong
Phuong Phuong
  Tutimviec.com
4 tháng trước

Cho e hỏi ở khu vực bhx đầm dơi còn tuyển người k ạ?

Nguyễn văn Đém
Nguyễn văn Đém
10 tháng trước

Con nhan nhan viện ban hang ko

Võ chí Nghĩa
Võ chí Nghĩa
10 tháng trước

Còn nhận người ko ah

Tran ngọc bỉ
Tran ngọc bỉ
11 tháng trước

Con tuyen ng ko a e xin lam nhan viên ban hang a e muôn lm o dam doi