LIENVIETPOSTBANK Vĩnh Long Tuyển dụng

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt
LIENVIETPOSTBANK VĨNH LONG

www.lienvietpostbank.com.vn
Số 01 Trưng Nữ Vương, Phường1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Ngân hàng Liên Việt Chi nhánh Vĩnh Long Tuyển dụng:


☆ Giao dịch viên
↺ 13/06/2019
Ngân hàng Liên Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Kiểm soát viên
↺ 13/06/2019
Ngân hàng Liên Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Khách hàng
↺ 13/06/2019
Ngân hàng Liên Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Xem Thêm: Việc làm tại Vĩnh Long