LPBANK Tuyển dụng Tháng 1/2024

Ngân hàng Liên Việt Tuyển dụng:

LPBANK Tuyển dụng Tháng 1/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

HO - Khối Khách hàng Cá nhân - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Trưởng Bộ phận Quản lý chất lượng và Dịch vụ khách hàng Bảo hiểm Nhân thọ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Bắc Giang/Việt Yên - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Bắc Giang
- Hạn nộp: 31/03/2024

Hải Phòng - Giám đốc Phòng Giao dịch
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 31/03/2024

Cần Thơ - Kiểm soát viên tại các Phòng Giao dịch Bưu điện
- Nơi làm việc: Cần Thơ
- Hạn nộp: 29/02/2024

Cần Thơ - Phó Giám đốc phụ trách Khách hàng Doanh nghiệp (KHDN)
- Nơi làm việc: Cần Thơ
- Hạn nộp: 29/02/2024

Khối QLNNL - Chuyên viên Chính sách nhân sự
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Móng Cái - Phó Giám đốc phụ trách KHCN
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Hạn nộp: 31/03/2024

Móng Cái - Phó Giám đốc phụ trách KHDN
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Hạn nộp: 31/03/2024

Lai Châu - Phó Giám đốc phụ trách KHDN
- Nơi làm việc: Lai Châu
- Hạn nộp: 31/03/2024

Điện Biên - Phó Giám đốc phụ trách KHDN
- Nơi làm việc: Điện Biên
- Hạn nộp: 31/03/2024

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Hỗ trợ ứng dụng Ngân hàng lõi
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản lý dự án
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Vĩnh Long - Kiểm soát viên tại các Phòng Giao dịch Bưu điện
- Nơi làm việc: Vĩnh Long
- Hạn nộp: 29/02/2024

HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp QLRR hệ thống CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên – Bộ phận Chuyển tiền quốc tế - Phòng Kiều hối và CTQT - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Trưởng Bộ phận Chuyển tiền quốc tế - Phòng Kiều hối và CTQT - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên - Bộ phận Kiều hối - Phòng Kiều hối và CTQT - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Trưởng Bộ phận Kiều hối - Phòng Kiều hối và Chuyển tiền quốc tế - Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên Marketing Sản phẩm Thẻ - Bộ phận Marketing KHCN - Phòng Marketing - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên - Bộ phận KD dịch vụ chấp nhận thanh toán - Phòng PTKD Thẻ và Dịch vụ chấp nhận thanh toán - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Trưởng bộ phận - Bộ phận Kinh doanh dịch vụ chấp nhận thanh toán - Phòng PTKD Thẻ và Dịch vụ chấp nhận thanh toán - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên - Bộ phận Thúc đẩy bán Thẻ - Phòng Phát triển kinh doanh Thẻ và Dịch vụ chấp nhận thanh toán - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên - Bộ phận Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ - Phòng Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên - Bộ phận Quản lý kinh doanh Bảo hiểm Phi nhân thọ - Phòng Quản lý kinh doanh Bảo hiểm Phi nhân thọ - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên – Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm Phi nhân thọ - Phòng Quản lý kinh doanh Bảo hiểm Phi nhân thọ - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Trưởng bộ phận - Bộ phận Hỗ trợ Kinh doanh Phi nhân thọ - Phòng Quản lý lý Kinh doanh bảo hiểm Phi nhân thọ - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Giám sát vận hành hệ thống
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên - Bộ phận Quản lý chất lượng và Dịch vụ khách hàng - Phòng Quản lý kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên - Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh BHNT - Phòng Quản lý kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ - Khối Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Quản lý vốn nội bộ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Khối QLNNL - Phó Giám đốc Khối Quản lý Nguồn Nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Bắc Giang - Giám đốc PGD Lục Nam
- Nơi làm việc: Bắc Giang
- Hạn nộp: 29/02/2024

Hà Nội - Phó Giám đốc phụ trách Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Ngân hàng lõi (DEV Corebanking)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Quản trị Doanh nghiệp (DEV)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Quản trị dịch vụ Ngân hàng (DEV)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Kiểm thử (Tester)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (BA)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Kiểm thử An toàn thông tin (Pentest)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Giám sát an toàn thông tin (SOC)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Quản lý Chất lượng và Tuân thủ (QA,QC)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

Khối CNTT - Phòng Hạ tầng - Chuyên viên Vận hành Dịch vụ hạ tầng CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Marketing KH Priority - Phòng Marketing - Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Marketing Sản phẩm Thẻ - Phòng Marketing - Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp - Phòng Thúc đẩy kinh doanh KHCN Priority - Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

TP. Hồ Chí Minh - Phó Trưởng Phòng – Phòng Thúc đẩy bán kinh doanh khách hàng cá nhâ Priority (Khu vực Hồ Chí Minh)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên - Bộ phận Tài khoản và Thanh toán - Phòng Thúc đẩy bán KHCN Mass - Trung Tâm Thúc đẩy bán - Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Trưởng Bộ phận Tài khoản và Thanh toán - Phòng Thúc đẩy bán KHCN Mass - Trung Tâm Thúc đẩy bán - Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên - Bộ phận Giải pháp tín dụng - Phòng Tín dụng - Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên - Bộ phận Sản phẩm tín dụng - Phòng Tín dụng - Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên - Bộ phận Quản lý Tín dụng - Phòng Tín dụng - Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên - Bộ phận Giải pháp phi tín dụng - Phòng Huy động, Thanh toán và Kiều hối - Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên - Bộ phận Sản phẩm kiều hối & chuyển tiền quốc tế - Phòng Huy động, Thanh toán và Kiều hối - Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên - Bộ phận Sản phẩm tài khoản và thanh toán - Huy động, Thanh toán và Kiều hối - Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên - Bộ phận Sản phẩm huy động và đầu tư - Phòng Huy động, Thanh toán và Kiều hối - Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Trưởng phòng kiêm Trưởng Bộ phận Giải pháp Phi tín dụng - Phòng Huy động, Thanh toán và Kiều hối - Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

TP. Hồ Chí Minh - Chuyên viên Bộ phận Nghiên cứu phân khúc và trải nghiệm KHCN Priority
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

TP. Hồ Chí Minh - Chuyên viên Bộ phận Nghiên cứu phân khúc và trải nghiệm KHCN Mass
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Trưởng phòng - Phòng Nghiên cứu phân khúc và Trải nghiệm Khách hàng - Khối KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Khối Phê duyệt tín dụng - Phòng Tái Thẩm định KHCN - Phó Trưởng phòng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Khối Phê duyệt tín dụng - Phòng Tái Thẩm định KHCN - Chuyên viên
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Khối Phê duyệt tín dụng - Phòng Tái Thẩm định KHDN - Chuyên viên
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Bạc Liêu - Giám đốc Phòng Giao dịch Giá Rai
- Nơi làm việc: Bạc Liêu
- Hạn nộp: 29/02/2024

HO - Trưởng bộ phận Chính sách và Quản trị thông tin - Khối QLNNL
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

HO - Trưởng bộ phận Tuyển dụng - Khối QLNNL
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Chính sách nhân sự
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Khối Khách hàng Cá nhân - Phó Giám đốc Khối KHCN kiêm Giám đốc Trung tâm Thúc đẩy bán kiêm Giám đốc Vùng - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

HO - Khối Ngân hàng số - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

HO - Khối Ngân hàng số - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Số
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

HO - Khối Quản lý Nguồn Nhân lực - Chuyên viên Tuyển dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

HO - Khối QLNNL - Chuyên viên BP Quan hệ lao động
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

HO - Khối Ngân Hàng Số - Trung tâm Kinh doanh số - Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Quảng Ngãi - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Quảng Ngãi
- Hạn nộp: 31/01/2024

Quảng Nam - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Quảng Nam
- Hạn nộp: 31/01/2024

HO - Khối Văn phòng - Trưởng phòng Hành chính Quản trị
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: