Ngân hàng QUỐC DÂN Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng Quốc Dân Tuyển dụng:

Ngân hàng QUỐC DÂN Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quản trị rủi ro Công nghệ thông tin - Phòng Quản trị rủi ro Hoạt động - Khối Quản trị rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Cao cấp nghiên cứu thị trường - Phòng Marketing Thương hiệu - Khối Marketing - Truyền thông
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên Viên Cao Cấp Marketing Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - Khối Marketing - Truyền Thông
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Chính sách Quản trị rủi ro - Phòng Quản trị rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp (Mảng chính sách bảo đảm tiền vay) - Phòng Quản trị rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Phòng Chống rửa tiền - Khối Pháp chế Tuân thủ và Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Bộ phận Phê duyệt tập trung (CPC) - Trung tâm Tái thẩm định - Khối Quản lý Tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực - Khối Quản trị Nguồn Nhân lực
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Mô hình Công cụ - Phòng Quản trị rủi ro tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Cao cấp - Phòng Định chế Tài chính - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội

Giao dịch viên - Trung tâm Khách hàng Ưu tiên
- Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Trung tâm Khách hàng Ưu tiên
- Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Quản lý và Phát triển Kinh doanh - Trung tâm Khách hàng Ưu tiên
- Nơi làm việc: Hà Nội

Nhân viên điều phối - Trung tâm Khách hàng Ưu tiên
- Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

Kiểm soát viên - Trung tâm Khách hàng Ưu tiên
- Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Kế toán nội bộ - Khối Quản trị Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Kế toán Tổng hợp - Khối Quản trị Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Kiên Giang,Tiền Giang,Long An,Cần Thơ

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng - Phòng Call Center - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh,Hưng Yên,Thái Bình,Hải Phòng,Bắc Giang,Thái Nguyên,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Kiên Giang,Bình Dương

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: