ACB Tuyển dụng Tháng 07/2023

Ngân hàng ACB Tuyển dụng:

ACB Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. DNB - Giao Dịch Viên
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 2. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Nam Bộ
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 3. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp ĐB Sông Cửu Long; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 4. HN - Giám đốc Khách hàng Cá nhân Vùng Hà Nội
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Hà Nội
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 5. HO - Giám Đốc Phòng Tuân Thủ
  Quản lý Rủi ro Hội sở
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 6. IT - Software Engineer (.NET)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
  IT - Frontend Developer (React JS)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 7. IT - Project Manager
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Manager
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 8. IT - Chuyên viên Cung cấp Dịch vụ Cloud
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 9. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Đông Nam Bộ
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 10. IT - Software Tester (QC)
  Công nghệ Thông tin CNTT
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 11. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 12. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 13. HO - Giám Đốc Tuân Thủ Quan Hệ Lao Động
  Nhân sự Hồ Chí Minh; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 14. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 15. HCM - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 16. MT - NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN
  Thẩm định Tài sản Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 17. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 18. IT - Chuyên Viên giám sát hệ thống NOC
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 19. TMO - Giám Đốc Quản Trị & Giám Sát Chuyển Đổi
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 20. HCM - Giám đốc Quan hệ KHCN Cao cấp NHƯT
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 21. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Kỹ Thuật
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 22. TMO - Transformation Engineering Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 23. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh; Manager
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 24. HO - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Manager
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 25. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Hội An, Tam Kỳ)
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 26. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 27. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay
  Vận hành Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 28. MT - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay (LOAN CSR)
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 29. TMO - Wholesale Strategic Initiative Project Director
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 30. NHN - Giao dịch viên
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 31. HN - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  Thẩm định Tài sản Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 32. DBB - Giao dịch viên
  Vận hành Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 33. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Hải Phòng
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 34. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Hải Phòng
  Khách hàng Cá nhân Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 35. NHN - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 36. NHN - NV Dịch vụ Khách hàng Tiền vay
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 37. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Nam Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 38. NHN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 39. HN - Nhân viên Xử Lý Nợ
  Quản lý Nợ Hà Nội
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 40. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Cụm Nam Định
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 41. TMO - Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 42. HO - Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Tín Dụng
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 43. DBB - Nhân viên Dịch vụ IT - KV Bắc Giang
  Công nghệ Thông tin Đông Bắc Bộ
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 44. HN - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Manager; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 45. NHN - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  Thẩm định Tài sản Nam Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 46. IT - Giám Đốc Phát Triển Ứng Dụng
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 47. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 48. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 49. HO - CV Vận Hành Và Xử Lý Khiếu Nại, Gian Lận
  Ngân Hàng Số Hội sở; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 50. NTB - Giao dịch viên
  Vận hành Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 51. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 52. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Bắc Trung Bộ; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 53. IT - Product Owner
  Công nghệ Thông tin CNTT
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 54. TMO - Business Intelligent Analyst Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 55. NHN - Nhân viên Pháp Lý Chứng Từ
  Pháp lý Nam Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 56. HN - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 57. HCM - Trưởng phòng Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh; Manager
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 58. HCM - Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh; Manager
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 59. DNB - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 60. DNB - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 61. DNB - Nhân viên Dịch vụ khách hàng tiền vay
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 62. HN - Nhân viên/ Chuyên viên Bán hàng qua đối tác
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 63. HO - MIS Manager
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Manager
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 64. HO - Chuyên Viên/Giám Đốc Phát Triển Đối Tác Ngân Hàng Số (Digital Marketing)
  Ngân Hàng Số Hội sở; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 65. DBB - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay
  Vận hành Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 66. DBB - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Vận hành Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 67. IT - Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng (SOC Analyst)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 68. HO - Chuyên Viên Phát Triển Chương Trình Nâng Cao Trải Nghiệm Khách Hàng
  Truyền thông & Marketing Hội sở; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 69. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Cao Cấp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội; Manager
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 70. HN - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội; Manager
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 71. HO - Data Lake Manager
  Phân tích Dữ liệu Hội sở; Manager
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 72. HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 73. IT - Mobile Developer (React Native)
  Công nghệ Thông tin Hồ Chí Minh; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 74. HN - Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Cấp quản lý Hà Nội; Manager
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 75. HN - Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Manager
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 76. HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 77. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Manager; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 78. DBSCL - Chuyên viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 79. HN - Giao Dịch Viên
  Vận hành Hà Nội
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 80. TMO - Giám Đốc Phân Tích Kinh Doanh
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 81. DBSCL - Giao dịch viên
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 82. IT - Compliance / IT Auditor
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 83. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Vận hành Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 84. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Nam Trung Bộ
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 85. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội; Manager; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 86. DBSCL - Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 87. IT - Chuyên Viên Dịch vụ Vận Hành Cloud
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 88. DBSCL - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - Loan CSR
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 89. MT - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng - KHCN
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 90. DBB - Nhân viên Pháp Lý Chứng Từ - Kv Bắc Giang
  Pháp lý Đông Bắc Bộ
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 91. HO - Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm, Dịch Vụ Học Tập
  Nhân sự Hội sở; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 92. HO - Chuyên viên Phát triển Thương hiệu Nhân sự
  Nhân sự Hồ Chí Minh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 93. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân ĐB Sông Cửu Long
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 94. HO - Giám Đốc Chính Sách Tín Dụng - Khối Quản lý Rủi ro
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Hồ Chí Minh
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 95. IT - Nhân viên quản lý giải pháp dịch chuyển & tối ưu ứng dụng
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 96. IT - Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng ERP
  Công nghệ Thông tin CNTT; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 97. HO - Nhân Viên/Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Experience
  Toàn thời gian Thỏa thuận
 98. HN - Nhân viên Kiểm Toán Nội Bộ
  Vận hành Hội sở
  Toàn thời gian Thỏa thuận

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: