HDBank Tuyển dụng Tháng 07/2023

Ngân hàng HDBank Tuyển dụng:

HDBank Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ và Pháp lý
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 2. Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 3. Chuyên viên kế toán thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 4. Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 5. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Thuận
 6. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng
 7. Trưởng phòng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Thuận
 8. Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 9. Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 10. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM) (Hunter)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 11. Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên _Bậc 1
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 12. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 13. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 14. Chuyên viên phát triển sản phẩm phi tín dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 15. Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 16. Chuyên viên Digital Banking
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 17. Giám đốc Chi nhánh
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 18. Giám đốc dịch vụ khách hàng
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 19. Chuyên viên cao cấp định vị khách hàng ưu tiên và phát triển giải pháp
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 20. Chuyên viên cao cấp phát triển năng lực khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 21. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 22. Chuyên viên cao cấp Quản lý dịch vụ khách hàng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 23. Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 24. Phó Phòng Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 25. Kiểm soát viên
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 26. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM) (Farmer)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 27. Giám đốc Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 28. Phó Phòng Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 29. Trưởng HUB Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Nơi làm việc: Thành phố Hải Phòng
 30. Chuyên viên Quản lý tài sản nợ/ Tài sản có (ALM)
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 31. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 32. Chuyên viên cao cấp phát triển doanh nghiệp chi lương
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 33. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước
 34. Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước
 35. Nhân viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 36. Chuyên viên Mô hình quản lý rủi ro
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 37. Chuyên viên quản lý rủi ro hoạt động
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 38. Chuyên viên quản lý nợ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 39. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 2 (SRM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 40. Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 41. Trưởng phòng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 42. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 43. Nhân viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước
 44. Trưởng bộ phận Chính sách nghiệp vụ Quản lý & HTTD
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 45. Phó phòng Chính sách và Giám sát nghiệp vụ Quản lý & HTTD
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 46. Chuyên viên Báo cáo quản trị
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 47. Chuyên viên Kế hoạch
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 48. Chuyên viên Báo cáo thống kê
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 49. Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 50. Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước,Tỉnh Đồng Nai
 51. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM) (Farmer)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 52. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM) (Hunter)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 53. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp 2 (SME Center Manager)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 54. Chuyên viên Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn Nhân lực và Quản trị hiệu quả bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 55. Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Khối Ngân hàng bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: