HDBank Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng HDBank Tuyển dụng:

HDBank Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên cao cấp phát triển đối tác Dự án ứng dụng BNPL
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Quản lý Kênh phân phối Thẻ
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Quản lý FTP và điều hòa vốn
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Digital Banking
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên trainer Dự án ứng dụng BNPL
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Nhân viên kiểm ngân
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME (Phát triển khách hàng)
Nơi làm việc: Tỉnh Khánh Hoà

Chuyên viên phát triển kinh doanh
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc HDBank
Nơi làm việc: Tỉnh Bình Thuận

Giao dịch viên
Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME (Chăm sóc khách hàng)
Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME (Phát triển khách hàng)
Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp SME
Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Trưởng phòng Khách hàng cá nhân
Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
Nơi làm việc: Tỉnh Hậu Giang

Giám đốc Chi nhánh
Nơi làm việc: Tỉnh Kon Tum

Chuyên viên cao cấp Digital marketing Dự án ứng dụng BNPL
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp kế toán Dự án ứng dụng BNPL
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh (HO)
Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước

Trưởng bộ phận Digital&Content Marketing
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Học việc)
Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Học việc)
Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
Nơi làm việc: Tỉnh Gia Lai

Chuyên viên cao cấp kinh doanh bảo hiểm
Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum

Trưởng bộ phận phát hành thẻ
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ và Pháp lý
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum

Chuyên viên cao cấp chấp nhận thẻ (Quản lý đối tác/Đơn vị thuê ngoài)
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp phân tích kỹ thuật & Digital
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ chấp nhận thanh toán
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh thẻ
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm chấp nhận thẻ
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Hợp tác Kinh doanh
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Kinh doanh thẻ
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quản lý phân tích tín dụng
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Telesale và Dịch vụ khách hàng Thẻ
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên thu hồi nợ thẻ
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên vận hành Dự án ứng dụng BNPL
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên xử lý khiếu nại thẻ
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Trưởng bộ phận Kiểm soát tuân thủ và Pháp lý
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Trưởng Bộ phận Phát triển kinh doanh
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh chấp nhận thẻ
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Kinh tế học
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME (Chăm sóc khách hàng)
Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Phó phòng Dịch vụ khách hàng
Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp sáng tạo nội dung Dự án ứng dụng BNPL
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Giảng viên kỹ năng mềm
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên quản lý tín dụng
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp bộ phận thiết kế UI UX Dự án ứng dụng BNPL
Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: