HDBank Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngân hàng HDBank Tuyển dụng:

HDBank Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Giám đốc HDBank dự nguồn
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 2. Chuyên viên phát triển kinh doanh
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 3. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 4. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 5. Giao dịch viên
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 6. Chuyên viên phát triển sản phẩm phi tín dụng
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 7. Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 8. Chuyên viên xử lý nợ
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 9. Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
  05/07/2023
  Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 10. Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 11. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Thuận
 12. Giao dịch viên
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng
 13. Trưởng phòng
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Thuận
 14. Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 15. Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 16. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM) (Hunter)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 17. Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên _Bậc 1
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 18. Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 19. Chuyên viên Digital Banking
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 20. Giám đốc Chi nhánh
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 21. Giám đốc dịch vụ khách hàng
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 22. Chuyên viên cao cấp Quản lý dịch vụ khách hàng
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 23. Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 24. Phó Phòng Khách hàng cá nhân
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 25. Kiểm soát viên
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 26. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM) (Farmer)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 27. Giám đốc Khách hàng cá nhân
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 28. Phó Phòng Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 29. Trưởng HUB Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Thành phố Hải Phòng
 30. Chuyên viên Quản lý tài sản nợ/ Tài sản có (ALM)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 31. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 32. Chuyên viên cao cấp phát triển doanh nghiệp chi lương
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 33. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước
 34. Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước
 35. Nhân viên
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 36. Chuyên viên Mô hình quản lý rủi ro
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 37. Chuyên viên quản lý rủi ro hoạt động
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
  07/03/2023
  Chuyên viên quản lý nợ
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 38. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 2 (SRM)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 39. Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 40. Trưởng phòng
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 41. Giao dịch viên
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 42. Trưởng bộ phận Chính sách nghiệp vụ Quản lý & HTTD
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 43. Phó phòng Chính sách và Giám sát nghiệp vụ Quản lý & HTTD
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 44. Chuyên viên Báo cáo quản trị
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 45. Chuyên viên Kế hoạch
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 46. Chuyên viên Báo cáo thống kê
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 47. Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh bảo hiểm
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 48. Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước,Tỉnh Đồng Nai
 49. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM) (Farmer)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 50. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM) (Hunter)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 51. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp 2 (SME Center Manager)
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 52. Chuyên viên Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn Nhân lực và Quản trị hiệu quả bảo hiểm
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 53. Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Khối Ngân hàng bảo hiểm
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 54. Chuyên viên Phát triển sản phẩm bảo hiểm và Quan hệ đối tác bảo hiểm
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 55. Chuyên viên quản lý rủi ro thị trường, thanh khoản
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 56. Chuyên viên Vận hành và Quản lý Dịch vụ bảo hiểm
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 57. Giao dịch viên
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Bình
 58. Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh Bảo hiểm
  - Mức lương: Thỏa thuận
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 59. Và nhiều vị trí khác!

ỨNG TUYỂN:
 • Thông tin tuyển dụng có thể thay đổi vui lòng xem chi tiết tại link tuyển dụng của HDBank
 • Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: