Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Giám Đốc Chi Nhánh
Khu vực Đông Nam Bộ
Khu vực Miền Trung
31/03/2023

Phó Giám đốc Chi nhánh - Phụ trách SMEs
Khu vực Tây Nam Bộ
Khu vực Miền Trung
28/02/2023

Trưởng Phòng Giao dịch
Hà Nội
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Đông Nam Bộ
Khu vực Tây Nam Bộ
Khu vực Miền Trung
28/02/2023

HO - Chuyên viên Giám sát Nghiệp vụ QLTD
Hồ Chí Minh
31/03/2023

HO - Phó Phòng Sản phẩm Tín dụng - Khách hàng Cá nhân
Hồ Chí Minh
15/03/2023

HO - Phó Phòng Sản phẩm Thẻ - Khách hàng Cá nhân
Hồ Chí Minh
15/03/2023

HO - Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng
Hồ Chí Minh
28/02/2023

MTr - Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp
Khu vực Miền Trung
31/03/2023

HO - Chuyên viên Định giá Tài sản đảm bảo
Hồ Chí Minh
Khu vực Đông Nam Bộ
Khu vực Tây Nam Bộ
31/03/2023

HO - Chuyên viên Quản trị thông tin (MIS)
Hồ Chí Minh
02/03/2023

HO - Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Thẻ
Hồ Chí Minh
15/02/2023

MT - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
Khu vực Tây Nam Bộ
31/03/2023

MT - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Khu vực Tây Nam Bộ
31/03/2023

MB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Hà Nội
Khu vực Miền Bắc
31/03/2023

MB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
Hà Nội
Khu vực Miền Bắc
31/03/2023

MB - Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp
Hà Nội
Khu vực Miền Bắc
31/03/2023

HO - Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm - Khách hàng Doanh nghiệp
Hồ Chí Minh
15/03/2023

Nhân viên IT Hỗ trợ - Khu vực Hà Nội, HCM
Hồ Chí Minh
Hà Nội
28/02/2023

MT - Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp
Khu vực Tây Nam Bộ
28/02/2023

ĐNB - Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp
Khu vực Đông Nam Bộ
28/02/2023

MB - Giao Dịch Viên
Khu vực Miền Bắc
31/03/2023

HCM - Chuyên Viên Tư Vấn
Hồ Chí Minh
28/02/2023

HO - Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Huy Động Và Dịch Vụ KHCN
Hồ Chí Minh
28/02/2023

HO - Chuyên Viên Chính Sách Nhân Sự
Hồ Chí Minh
28/02/2023

MTr - Chuyên Viên Tư Vấn
Khu vực Miền Trung
31/03/2023

HO - Chuyên viên Pháp chế Tư vấn
Hồ Chí Minh
28/02/2023

MB - Chuyên Viên Tư Vấn
Khu vực Miền Bắc
31/03/2023

Thực tập sinh Nhân sự
Hồ Chí Minh
15/02/2023

MTr - Giao Dịch Viên
Khu vực Miền Trung
31/03/2023

HO - Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Dịch Vụ KHDN
Hồ Chí Minh
01/03/2023

MT - Chuyên Viên Kinh Doanh Bảo Hiểm
Khu vực Tây Nam Bộ
31/03/2023

MTr - Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm
Khu vực Miền Trung
28/02/2023

MB - Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm
Khu vực Miền Bắc
31/03/2023

HCM - Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm
Hồ Chí Minh
28/02/2023

HCM - Giao Dịch Viên
Hồ Chí Minh
28/02/2023

ĐNB - Giao Dịch Viên
Khu vực Đông Nam Bộ
28/02/2023

MTr - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Khu vực Miền Trung
28/02/2023

ĐNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
Khu vực Đông Nam Bộ
28/02/2023

ĐNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Khu vực Đông Nam Bộ
28/02/2023

Thực tập sinh
Hồ Chí Minh
Hà Nội
30/04/2023

HO - Chuyên Viên Giám Sát Tín Dụng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Khu vực Miền Trung
28/02/2023

MT - Giao dịch viên
Khu vực Tây Nam Bộ
31/03/2023

HO - Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng
Khu vực Đông Nam Bộ
Khu vực Tây Nam Bộ
28/02/2023

HO - Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ
Hồ Chí Minh
28/02/2023

HO - Chuyên viên Phân tích Tài chính
Hồ Chí Minh
28/02/2023

HO - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng
Hồ Chí Minh
28/02/2023

Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Đông Nam Bộ
Khu vực Miền Trung
28/02/2023

Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
Hồ Chí Minh
Khu vực Đông Nam Bộ
Khu vực Tây Nam Bộ
Khu vực Miền Trung
28/02/2023

MT - Chuyên Viên Tư Vấn
Khu vực Tây Nam Bộ
31/03/2023

Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp SMEs
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Khu vực Đông Nam Bộ
Khu vực Tây Nam Bộ
28/02/2023

HCM - Chuyên Viên Tư Vấn (Call Center)
Hồ Chí Minh
28/02/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: