TPBANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng TPBank Tuyển dụng:

TPBANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Quảng Ninh (Cẩm Phả)
- Hạn nộp: 10/04/2022
- Mã CV: 2019/020

2. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu)
- Hạn nộp: 10/04/2022
- Mã CV: 2022/036

3. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu)
- Hạn nộp: 10/04/2022
- Mã CV: 2022/044

4. Giám đốc phòng Dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu)
- Hạn nộp: 10/04/2022
- Mã CV: 2022/042

5. Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp
- Nơi làm việc: Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu)
- Hạn nộp: 10/04/2022
- Mã CV: 2022/033

6. Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng, Sơn Tây), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu)
- Hạn nộp: 10/04/2022
- Mã CV: 2022/045

7. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội (Hoài Đức, Quảng An, Gia Lâm, Việt Hưng), Bắc Ninh (Từ Sơn), Ninh Bình, Quảng Ninh (Đông Triều), Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên (Phố Yên), Nam Định (Hải Hậu), Thanh Hóa (Nghi Sơn), Nghệ An (Diễn Châu)
- Hạn nộp: 10/04/2022
- Mã CV: 2022/039

8. Nhân viên Khách hàng Cá nhân (không yêu cầu kinh nghiệm)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/04/2022
- Mã CV: 2022/027

9. Chuyên viên Tổng hợp và báo cáo - Phòng Tổng hợp và báo cáo - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/04/2022
- Mã CV: 2021/523

10. Kiểm tra viên cao cấp/Kiểm tra viên chính Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Tín dụng - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/04/2022
- Mã CV: 2021/094

11. Kiểm tra viên Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Tín dụng - Phòng Kiểm soát nội bộ và tuân thủ miền Bắc - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/04/2022
- Mã CV: 2021/526

12. Trưởng nhóm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Tín dụng - Phòng Kiểm soát nội bộ và tuân thủ miền Bắc - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/04/2022
- Mã CV: 2021/525

13. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Phát triển Sản phẩm - Phòng Sản phẩm Thẻ - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/04/2022
- Mã CV: 2022/126

14. Chuyên viên cao cấp An ninh thông tin - Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 07/04/2022
- Mã CV: 2018/381

15. Trưởng nhóm Thu hồi nợ Trực tiếp - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 07/04/2022
- Mã CV: TN.THNTT

1. Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 07/04/2022
- Mã CV: 2020/960

2. Chuyên viên chính Phân tích dữ liệu - Trung tâm Quản trị dữ liệu - Khối Công nghệ Thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 07/04/2022
- Mã CV: 2021/469

3. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, Huế
- Hạn nộp: 02/04/2022
- Mã CV: 2022/046

4. Chuyên viên Đại diện sản phẩm tài trợ thương mại, ngoại hối và ebank
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022
- Mã CV: 2021/181

5. Kiểm soát viên Giao dịch (KV Sơn Tây)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022
- Mã CV: 2021/060

6. Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp (KV Sơn Tây)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022
- Mã CV: 2021/547

7. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2022
- Mã CV: 2022/041

8. Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/03/2022
- Mã CV: 2021/086

9. Nhân viên Khách hàng Cá nhân tại Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/03/2022
- Mã CV: 2020/110

10. Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/03/2022
- Mã CV: 2021/658

11. Chuyên viên Ngân hàng lưu ký - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/03/2022
- Mã CV: 2022/053

12. Trưởng nhóm kinh doanh Khách hàng cao cấp - Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/03/2022
- Mã CV: 2020/805

13. Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp - Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/03/2022
- Mã CV: 2020/804

14. Chuyên viên quản lý rủi ro thị trường, rủi ro tập trung giao dịch tự doanh - Trung tâm Quản trị rủi ro thị trường Tài chính và Đầu tư - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/03/2022
- Mã CV: 2020/024

15. Chuyên viên Quản lý rủi ro bảng cân đối - Trung tâm Quản trị rủi ro thị trường Tài chính và Đầu tư - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/03/2022
- Mã CV: 2020/022

1. Chuyên viên cao cấp chính sách khẩu vị rủi ro tín dụng - Phòng Quản trị Rủi ro Tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/03/2022
- Mã CV: 2021/376

2. Chuyên viên chính Quản trị rủi ro Vận hành mảng Ngân hàng số - Phòng Quản trị rủi ro vận hành - Khối Quản trị Rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/03/2022
- Mã CV: 2020/987

3. Chuyên viên chính Sản phẩm eBank - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/03/2022
- Mã CV: 2019/488

4. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 25/03/2022
- Mã CV: 2019/023

5. Giám đốc Dịch vụ Khách hàng (Tây Hồ, Long Biên, Gia Lâm, Hoài Đức)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 22/03/2022
- Mã CV: 2019/023

6. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia xử lý dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 22/03/2022
- Mã CV: 2020/873

7. Cộng tác viên - Phòng Mua sắm Tập trung - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 17/03/2022
- Mã CV: 2019/531

8. Nhân viên/Chuyên viên Marketing - Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 16/03/2022
- Mã CV: 2022/091

9. Trưởng bộ phận Marketing Sản phẩm - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/03/2022
- Mã CV: 2022/090

10. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân – Trung Tâm Kinh doanh Bán lẻ Hội sở
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/03/2022
- Mã CV: TNKHCN - SPĐB

11. Chuyên viên Tài trợ thương mại - Phòng Thanh toán quốc tế - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/03/2022
- Mã CV: 2022/089

12. Giám đốc/Chuyên viên cao câp Phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/03/2022
- Mã CV: 2019/163

13. Cộng tác viên tư vấn khách hàng - Trung tâm Kinh doanh Livebank - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 14/03/2022
- Mã CV: 2021/090

14. Cộng tác viên Quản lý vận hành LiveBank - Trung tâm Digital Banking - Khối Ngân hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 14/03/2022
- Mã CV: 2019/195

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

tpbank 12