EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 1/2024

Ngân hàng Eximbank Tuyển dụng:

EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 1/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

HCM - Phó phòng Dịch vụ khách hàng
- Hạn nộp: 10/02/2024
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

HCM - Phó Giám đốc Đơn vị Kinh doanh
- Hạn nộp: 09/02/2024
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

HO - Kiểm Soát Viên DVKH Kênh Điện Thoại
- Hạn nộp: 08/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HCM - Nhân viên Thủ quỹ
- Hạn nộp: 04/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Trưởng bộ phận Dịch vụ Khách hàng qua Kênh Điện thoại (24/7)
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HCM - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

TTN - Giám đốc Eximbank Lâm Đồng
- Hạn nộp: - Hạn nộp: 17/02/2024
- Nơi làm việc: Trung Tây Nguyên (TTN)

TNB - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 11/02/2024
- Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

HO - Trưởng phòng Pháp chế & Tuân thủ
- Hạn nộp: 29/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

MB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
07/02/2024
- Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

TNB - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Eximbank Tiền Giang
- Hạn nộp: 29/02/2024
- Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

HO - Chuyên viên Kế hoạch chiến lược
- Hạn nộp: 03/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HCM - Chuyên viên Tư vấn
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

HO - Chuyên viên Phòng Tài sản nợ - Tài sản có (ALM)
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HCM - Giao dịch viên
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

HCM - Giám đốc Đơn vị Kinh doanh (PGD)
- Hạn nộp: 31/12/2024
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

HCM - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 31/12/2024
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

HO - Chuyên viên Quản lý quan hệ đối tác
- Hạn nộp: 03/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng
- Hạn nộp: 03/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

MB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

ĐNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

HO - Kiểm toán nội bộ
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
ĐNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

TNB - Giao dịch viên
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

TNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

TNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

HO - Chuyên viên Phát triển ứng dụng
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Nhân viên/Chuyên viên Xử lý nợ
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
ĐNB - Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân (khu vực Dĩ An)
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

HO - Nhân viên Kinh doanh Giấy tờ có giá
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

AMC - Chuyên viên Tố tụng (Phòng Xử lý và Thu hồi nợ)
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TTN - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Trung Tây Nguyên (TTN)

HO - Nhân viên FX Dealer
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Phát triển năng lực bán
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
HO - Chuyên viên cấp cao Vận hành ứng dụng CNTT
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Tài trợ thương mại
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Kiểm soát viên cụm Vận hành Tín dụng
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HN - Giám đốc Đơn vị Kinh doanh (PGD)
- Hạn nộp: 31/12/2024
- Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

HO - Chuyên viên/Nhân viên Quản lý quan hệ đối tác
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

MB - Chuyên viên Tư vấn
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

HO - Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu (DBA)
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Kiểm toán viên Phòng Chiến lược & Vận hành
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Nhân viên Hỗ trợ tín dụng (khu vực HCM, Hà Nội)
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

ĐNB - Giao dịch viên
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

ĐNB - Phó Giám đốc Eximbank Bình Phước
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)
ĐNB - Giám đốc Eximbank Dĩ An
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

MB - Giao dịch viên
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

ĐNB - Chuyên viên Tư vấn
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

HCM - Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

TNB - Giám đốc Đơn vị Kinh doanh
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

HO - Chuyên viên kinh doanh Ngân hàng số
- Hạn nộp: 01/02/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
HO - Nhân viên Phòng Quản trị & Chiến lược Công nghệ thông tin
- Hạn nộp: 29/- Hạn nộp: 01/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân
- Hạn nộp: 29/- Hạn nộp: 01/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Phát triển công nghệ ngân hàng số
- Hạn nộp: 29/- Hạn nộp: 01/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TTN - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 29/- Hạn nộp: 01/2024
- Nơi làm việc: Trung Tây Nguyên (TTN)

HO - Chuyên viên Vận hành ứng dụng CNTT
- Hạn nộp: 29/- Hạn nộp: 01/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

ĐNB - Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (khu vực Bình Dương, Trảng Bom)
- Hạn nộp: 29/- Hạn nộp: 01/2024
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

HO - IT Helpdesk
- Hạn nộp: 29/- Hạn nộp: 01/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên kinh doanh vốn
- Hạn nộp: 29/- Hạn nộp: 01/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Thẩm định KHDN - HCM, Cần Thơ
- Hạn nộp: 29/- Hạn nộp: 01/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên phát triển sản phẩm KHDN
- Hạn nộp: 29/- Hạn nộp: 01/2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

ĐNB - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 29/02/2024
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: