EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng Eximbank Tuyển dụng:

EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. HO - Chuyên viên Phát triển sản phẩm liên kết Bảo hiểm
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 2. HO - Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 3. HO - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 4. HO - Chuyên viên Quản lý quan hệ đối tác
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 5. HO - Chuyên viên Phát triển năng lực bán
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 6. HO - Chuyên viên kinh doanh Ngân hàng số
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 7. HO - Chuyên viên Chính sách - Trung tâm Thẩm định giá
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 8. TTN - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Eximbank Khánh Hoà
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)
 9. HO - Nhân viên Huy động & Dịch vụ cá nhân trong nước
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 10. HO - Chuyên viên Thẩm định giá (AMC)
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 11. HO - Giám đốc Phòng KHDN Vừa và nhỏ (SME)
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hội Sở (HO)
 12. HO - Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hội Sở (HO)
 13. ĐNB - Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân - Eximbank Long Thành
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Đông Nam Bộ (ĐNB)
 14. ĐNB - Phó Giám đốc Eximbank Bình Phước
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Đông Nam Bộ (ĐNB)
 15. ĐNB - Kiểm soát viên (khu vực Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu)
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)
 16. ĐNB - Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (khu vực Bình Dương)
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Đông Nam Bộ (ĐNB)
 17. ĐNB - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Đồng Nai, Bình Dương)
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Đông Nam Bộ (ĐNB)
 18. MB - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Eximbank Vinh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Miền Bắc (MB)
 19. MB - Phó Giám đốc Eximbank Vinh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Miền Bắc (MB)
 20. HO - Chuyên viên Quản lý Tài sản nợ - Tài sản có (ALM)
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 21. HO - Chuyên viên An toàn Vốn
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 22. TNB - Chuyên viên Văn phòng khu vực
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)
 23. TNB - Giám đốc Đơn vị Kinh doanh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Tây Nam Bộ (TNB)
 24. TTN - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Eximbank Huế
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)
 25. HCM - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)
 26. HCM - Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)
 27. TNB - Giám đốc Eximbank Mỹ Tho
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Tây Nam Bộ (TNB)
 28. HO - Nhân viên FX Sales
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 29. HO - Chuyên viên FX Dealer
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 30. HO - Chuyên viên cấp cao Vận hành ứng dụng CNTT
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 31. TNB - Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân - Eximbank Tiền Giang
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Tây Nam Bộ (TNB)
 32. HO - Nhân viên Thanh toán quốc tế
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 33. TNB - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Eximbank Tiền Giang
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Tây Nam Bộ (TNB)
 34. HO - Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu (DBA)
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 35. TTN - Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân - Eximbank Bình Định
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)
 36. TTN - Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng - Eximbank Đà Nẵng
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)
 37. TTN - Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng - Eximbank Bình Định
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)
 38. TNB - Kiểm soát viên (khu vực Cần Thơ)
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)
 39. HCM - Phó Giám đốc Đơn vị Kinh doanh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)
 40. HO - Chuyên viên Thẩm định Định chế Tài chính
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 41. HO - Nhân viên Hỗ trợ tín dụng
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 42. HO - Nhân viên Quản lý nợ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 43. HO - Trưởng bộ phận Dịch vụ Khách hàng qua Kênh Điện thoại (24/7)
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 44. HO - Kiểm toán viên Công nghệ thông tin
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 45. HO - Chuyên viên phát triển sản phẩm KHDN
  30/11/2023- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 46. HO - Nhân viên Phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 47. HO - Chuyên viên phân tích (FI Risk)
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 48. HCM - Giám đốc Đơn vị Kinh doanh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)
 49. HO - Kiểm toán viên Phòng Chiến lược & Vận hành
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 50. HO - Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Cá nhân
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 51. HO - Chuyên gia phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 52. HO - Nhân viên Phòng Quản trị & Chiến lược Công nghệ thông tin
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 53. HO - Nhân viên hỗ trợ Khách hàng 24/7
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 54. HO - Chuyên viên Thẩm định KHDN
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 55. HO - Nhân viên Thẩm định giá tài sản
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 56. HCM - Giao dịch viên
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)
 57. TNB - Giao dịch viên
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)
 58. ĐNB - Giao dịch viên
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)
 59. MB - Giao dịch viên
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)
 60. HCM - Chuyên viên Tư vấn
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)
 61. ĐNB - Chuyên viên Tư vấn
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)
 62. MB - Chuyên viên Tư vấn
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)
 63. MB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)
 64. TTN - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Trung Tây Nguyên (TTN)
 65. ĐNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)
 66. HO - Kiểm toán nội bộ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 67. TNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)
 68. HCM - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)
 69. ĐNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)
 70. TTN - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Trung Tây Nguyên (TTN)
 71. MB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)
 72. HO - Chuyên viên Quản lý Rủi ro Hoạt động
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hội Sở (HO)
 73. TNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)
 74. HCM - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
  - Hạn nộp: 31/10/2023
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: