EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 4/2024

Ngân hàng Eximbank Tuyển dụng:

EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Hạn nộp: 31/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

HCM - Chuyên viên Tư vấn
- Hạn nộp: 31/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

HCM - Giao dịch viên
- Hạn nộp: 31/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

HCM - Giám đốc Đơn vị Kinh doanh (PGD)
- Hạn nộp: 31/12/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)

HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Hạn nộp: 30/06/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (HCM)

TTN - Giám đốc lưu động
- Hạn nộp: 08/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)

HO - Nhân viên Tác nghiệp kinh doanh tiền tệ
- Hạn nộp: 01/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

Bắc Giang - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

HO - Chuyên viên Phát triển đối tác (Khách hàng cá nhân)
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

Nhân viên/Chuyên viên Kế toán thẻ
19/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Phòng, chống rửa tiền
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên tư vấn pháp lý
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Nhân viên/Chuyên viên Phát hành thẻ
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

Nhân viên/Chuyên viên Kế toán thẻ
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

ĐNB - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch (Ngãi Giao)
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

HO - Chuyên viên nghiệp vụ ngân quỹ
- Hạn nộp: 31/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Nhân viên Quản lý tài khoản NOSTRO
12/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ nội bộ CNTT
- Hạn nộp: 18/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

ĐNB - Kiểm soát viên (Bình Dương, Phước Bình, Gia Kiệm, Tân Thành, Ngãi Giao)
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Đông Nam Bộ (ĐNB)

HO - Chuyên viên Thẩm định KHCN - HCM
- Hạn nộp: 18/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Nhân viên/Chuyên viên Tiếp Quỹ
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Nhân viên/Chuyên viên Hậu Kiểm Chứng Từ
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TTN - Chuyên viên Tư vấn
10/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Trung Tây Nguyên (TTN)

HO - Nhân viên Thanh toán quốc tế
17/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

MB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 01/07/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

TNB - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Eximbank Tiền Giang
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

HO - Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng
- Hạn nộp: 30/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

MB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 01/07/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

HO - Kiểm toán nội bộ
- Hạn nộp: 31/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

TNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Tây Nam Bộ (TNB)

HO - Chuyên viên Phát triển ứng dụng
- Hạn nộp: 18/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Nhân viên/Chuyên viên Xử lý nợ
- Hạn nộp: 18/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TTN - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
10/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Trung Tây Nguyên (TTN)

HO - Kiểm soát viên cụm Vận hành Tín dụng
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HN - Giám đốc Đơn vị Kinh doanh (PGD)
- Hạn nộp: 31/12/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Miền Bắc (MB)

HO - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ - Khối CNTT
- Hạn nộp: 31/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

MB - Chuyên viên Tư vấn
- Hạn nộp: 31/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

HO - Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu (DBA)
- Hạn nộp: 18/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Nhân viên Hỗ trợ tín dụng (khu vực HCM, Hà Nội)
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Phòng Tài sản nợ - Tài sản có (ALM)
- Hạn nộp: 31/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

MB - Giao dịch viên
- Hạn nộp: 31/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Miền Bắc (MB)

HO - Chuyên viên kinh doanh Ngân hàng số
- Hạn nộp: 31/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Phát triển công nghệ ngân hàng số
- Hạn nộp: 18/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TTN - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
10/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Trung Tây Nguyên (TTN)

ĐNB - Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (khu vực Trảng Bom)
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Đông Nam Bộ (ĐNB)

HO - IT Helpdesk
- Hạn nộp: 31/05/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên kinh doanh vốn
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

HO - Chuyên viên Thẩm định KHDN - HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đồng Nai
- Hạn nộp: 20/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

TTN - Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng - Eximbank Đà Nẵng
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)

HO - Nhân Viên Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Mảng Chính Sách
- Hạn nộp: 30/04/- Hạn nộp: 2024
- Nơi làm việc: Hội Sở (HO)

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: