EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng Eximbank Tuyển dụng:

EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TP. HCM)
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh
 2. Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Hoạt Động (Toàn Quốc)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hà Nội, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 3. Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 4. CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Bắc)
  Thoả thuận Khu vực: Hà Nội, Miền Bắc
 5. CV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 6. Database Administrator (DBA)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 7. Developer - Core Banking
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 8. CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Đông Nam Bộ và Trung - Tây Nguyên)
  Thoả thuận Khu vực: Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
 9. Chuyên viên bộ phận Thông tin quản trị kinh doanh
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 10. Nhân viên Bộ phận Hành chính
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 11. Chuyên viên Quan hệ cổ đông & Nhà đầu tư
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 12. Chuyên viên Phát triển sản phẩm KHDN
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 13. Phó phòng Phát triển sản phẩm KHDN
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 14. CV Kế hoạch - Báo cáo (Phân tích mảng nội bộ Ngân hàng)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 15. Chuyên viên phụ trách Truyền thông
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 16. (Eximbank AMC) - Chuyên viên Phòng Xử lý, thu hồi nợ
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh
 17. (Eximbank AMC) - Chuyên viên Phòng Xử lý tranh chấp
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh
 18. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính (FI RM)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 19. Chuyên viên Phân tích (FI Risk)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 20. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp FDI (Khu vực Đông Nam Bộ)
  Thoả thuận Khu vực: Đông Nam Bộ
 21. Nhân Viên Phòng Kế Toán Tổng hợp và Thuế
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 22. Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 23. Nhân viên Phòng Tác nghiệp Tài trợ Thương mại
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 24. Chuyên viên Phòng Hỗ trợ thông tin Tài chính
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 25. Trưởng Văn phòng Khu vực
  Thoả thuận Khu vực: Miền Trung, Tây Nguyên
 26. Nhân viên Thanh toán Quốc tế
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 27. Nhân Viên Tài Trợ Thương Mại phụ trách báo cáo phân tích
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 28. Kiểm Toán Viên P.CL&VH
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở
 29. Chuyên viên Bộ phận Kiểm soát sau
  Thoả thuận Khu vực: Miền Trung
 30. Nhân viên Phòng An toàn Bảo mật
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 31. Chuyên Viên Thúc Đẩy Kinh Doanh
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 32. Nhân viên Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 33. NV Phòng Quản trị & Chiến lược CNTT
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 34. Phó Phòng Tín Dụng Cá Nhân
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 35. Chuyên viên Kinh doanh Kiều hối
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 36. Trưởng Bộ phận Kinh doanh Chuyển tiền Quốc tế
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 37. Nhân Viên Kế Toán Chi Phí
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 38. Trưởng Bộ phận Phát triển sản phẩm thẻ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 39. Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm KHCN
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 40. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TÂY NAM BỘ)
  Thoả thuận Khu vực: Tây Nam Bộ
 41. Chuyên viên Phòng Ngân hàng điện tử
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 42. Kiểm Toán Viên K.CNTT
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở
 43. CV Bộ phận Báo cáo & Kế Hoạch - P. Kế hoạch Tổng hợp
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 44. CV Phát triển Kinh doanh bán lẻ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 45. CV Phát triển kinh doanh bán lẻ (mảng Phân tích dữ liệu)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 46. Chuyên viên Quản lý Rủi ro Tín dụng
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở
 47. Nhân viên phòng Phát triển nghiệp vụ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở
 48. Nhân Viên Tích Hợp Hệ Thống
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 49. Kiểm Toán Viên Nội Bộ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở
 50. CHUYÊN VIÊN CẢI TIẾN CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH SẢN PHẨM THẺ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 51. Nhân viên Thẩm định KHDN - TT Tín dụng
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 52. Chuyên viên Tư vấn (CSO)
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 53. NV Ngân quỹ
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 36 ngày
  Chuyên viên Quản lý nợ có vấn đề
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 54. Chuyên viên Đối tác nhân sự (HRBP)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 55. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (KV Bình Dương)
  Thoả thuận Khu vực: Đông Nam Bộ
 56. Chuyên viên Dịch vụ nhân sự
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 36 ngày
  Giám đốc Khách hàng Ưu tiên (PM)
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh
 57. CV Kinh doanh Giấy tờ có giá
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 58. Chuyên viên Phát triển tổ chức
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở Thời hạn: còn 36 ngày
  Giảng viên nội bộ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 59. Giao dịch viên
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 60. Giám đốc Phòng giao dịch (khu vực HCM, ĐNB, TNB)
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 61. Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch (khu vực HCM - Hà Nội - ĐNB - TTN)
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
 62. CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 63. CV Phát triển sản phẩm thẻ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: