EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng Eximbank Tuyển dụng:

EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TP. HCM)
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 2. Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Hoạt Động (Toàn Quốc)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hà Nội, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Thời hạn: còn 23 ngày
 3. Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 4. CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Bắc)
  Thoả thuận Khu vực: Hà Nội, Miền Bắc Thời hạn: còn 23 ngày
 5. CV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Thời hạn: còn 23 ngày
 6. Database Administrator (DBA)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 7. Developer - Core Banking
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 8. CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Đông Nam Bộ và Trung - Tây Nguyên)
  Thoả thuận Khu vực: Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ Thời hạn: còn 23 ngày
 9. Chuyên viên bộ phận Thông tin quản trị kinh doanh
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 10. Nhân viên Bộ phận Hành chính
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 11. Chuyên viên Quan hệ cổ đông & Nhà đầu tư
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 12. Chuyên viên Phát triển sản phẩm KHDN
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 13. Phó phòng Phát triển sản phẩm KHDN
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 14. CV Kế hoạch - Báo cáo (Phân tích mảng nội bộ Ngân hàng)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 15. (Eximbank AMC) - Chuyên viên Phòng Xử lý, thu hồi nợ
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 16. (Eximbank AMC) - Chuyên viên Phòng Xử lý tranh chấp
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 17. Chuyên viên Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính (FI RM)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 18. Chuyên viên Phân tích (FI Risk)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 19. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp FDI (Khu vực Đông Nam Bộ)
  Thoả thuận Khu vực: Đông Nam Bộ Thời hạn: còn 23 ngày
 20. Nhân Viên Phòng Kế Toán Tổng hợp và Thuế
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 21. Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 22. Nhân viên Phòng Tác nghiệp Tài trợ Thương mại
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 23. Chuyên viên Phòng Hỗ trợ thông tin Tài chính
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 24. Trưởng Văn phòng Khu vực
  Thoả thuận Khu vực: Miền Trung, Tây Nguyên Thời hạn: còn 23 ngày
 25. Nhân viên Thanh toán Quốc tế
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 26. Nhân Viên Tài Trợ Thương Mại phụ trách báo cáo phân tích
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 27. Kiểm Toán Viên P.CL&VH
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở Thời hạn: còn 23 ngày
 28. Chuyên viên Bộ phận Kiểm soát sau
  Thoả thuận Khu vực: Miền Trung Thời hạn: còn 23 ngày
 29. Nhân viên Phòng An toàn Bảo mật
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 30. Chuyên Viên Thúc Đẩy Kinh Doanh
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 31. Nhân viên Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 32. NV Phòng Quản trị & Chiến lược CNTT
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 33. Phó Phòng Tín Dụng Cá Nhân
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 34. Chuyên viên Kinh doanh Kiều hối
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 35. Trưởng Bộ phận Kinh doanh Chuyển tiền Quốc tế
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 36. Nhân Viên Kế Toán Chi Phí
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 37. Trưởng Bộ phận Phát triển sản phẩm thẻ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 38. Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm KHCN
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 39. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TÂY NAM BỘ)
  Thoả thuận Khu vực: Tây Nam Bộ Thời hạn: còn 23 ngày
 40. Chuyên viên Phòng Ngân hàng điện tử
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 41. Kiểm Toán Viên K.CNTT
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở Thời hạn: còn 23 ngày
 42. CV Bộ phận Báo cáo & Kế Hoạch - P. Kế hoạch Tổng hợp
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 43. CV Phát triển Kinh doanh bán lẻ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 44. CV Phát triển kinh doanh bán lẻ (mảng Phân tích dữ liệu)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 45. Chuyên viên Quản lý Rủi ro Tín dụng
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở Thời hạn: còn 23 ngày
 46. Nhân viên phòng Phát triển nghiệp vụ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở Thời hạn: còn 23 ngày
 47. Nhân Viên Tích Hợp Hệ Thống
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 48. Kiểm Toán Viên Nội Bộ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở Thời hạn: còn 23 ngày
 49. CHUYÊN VIÊN CẢI TIẾN CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH SẢN PHẨM THẺ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 50. Trưởng Bộ Phận Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Và Đào Tạo
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 51. Nhân viên Thẩm định KHDN - TT Tín dụng
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 52. Chuyên viên Tư vấn (CSO)
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Thời hạn: còn 23 ngày
 53. NV Ngân quỹ
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 54. Chuyên viên Quản lý nợ có vấn đề
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 55. Chuyên viên Đối tác nhân sự (HRBP)
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 56. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (KV Bình Dương)
  Thoả thuận Khu vực: Đông Nam Bộ Thời hạn: còn 23 ngày
 57. Chuyên viên Dịch vụ nhân sự
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 58. Giám đốc Khách hàng Ưu tiên (PM)
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 59. CV Kinh doanh Giấy tờ có giá
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 60. Chuyên viên Phát triển tổ chức
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở Thời hạn: còn 23 ngày
 61. Giảng viên nội bộ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 62. Giao dịch viên
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Thời hạn: còn 23 ngày
 63. Giám đốc Phòng giao dịch (khu vực HCM, ĐNB, TNB)
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Thời hạn: còn 23 ngày
 64. Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch (khu vực HCM - Hà Nội - ĐNB - TTN)
  Thoả thuận Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ Thời hạn: còn 23 ngày
 65. CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày
 66. CV Phát triển sản phẩm thẻ
  Thoả thuận Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh Thời hạn: còn 23 ngày

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

1 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất Yêu thích nhất
NGUYỄN NGỌC ÁI DIỆU
NGUYỄN NGỌC ÁI DIỆU
1 Năm trước

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI KIÊN GIANG