EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngân hàng Eximbank Tuyển dụng:

EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. MB - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Eximbank Vinh
  31/08/2023 Toàn thời gian Vị trí Quản lý; Miền Bắc (MB)
 2. MB - Phó Giám đốc Eximbank Vinh
  31/08/2023 Toàn thời gian Vị trí Quản lý; Miền Bắc (MB)
 3. HO - Chuyên viên Quản lý Tài sản nợ - Tài sản có (ALM)
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 4. HO - Chuyên viên An toàn Vốn
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 5. TNB - Chuyên viên Văn phòng khu vực
  31/08/2023 Toàn thời gian Tây Nam Bộ (TNB)
 6. TNB - Giám đốc Đơn vị Kinh doanh
  31/08/2023 Toàn thời gian Vị trí Quản lý; Tây Nam Bộ (TNB)
 7. TTN - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Eximbank Huế
  31/08/2023 Toàn thời gian Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)
 8. HCM - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  31/08/2023 Toàn thời gian Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)
 9. TTS - Thực tập sinh E-Trainee 2023
  30/09/2023 Toàn thời gian Hồ Chí Minh (HCM); Miền Bắc (MB); Trung Tây Nguyên (TTN); Đông Nam Bộ (ĐNB); Tây Nam Bộ (TNB)
 10. HCM - Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân
  31/08/2023 Toàn thời gian Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)
 11. TNB - Giám đốc Eximbank Mỹ Tho
  31/08/2023 Toàn thời gian Vị trí Quản lý; Tây Nam Bộ (TNB)
 12. HO - Nhân viên FX Sales
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 13. HO - Chuyên viên FX Dealer
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 14. HO - Chuyên viên cấp cao Vận hành ứng dụng CNTT
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 15. TNB - Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân - Eximbank Tiền Giang
  31/08/2023 Toàn thời gian Vị trí Quản lý; Tây Nam Bộ (TNB)
 16. ĐNB - Nhân viên Hỗ trợ tín dụng
  31/08/2023 Toàn thời gian Đông Nam Bộ (ĐNB)
 17. TNB - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Eximbank Tiền Giang
  31/08/2023 Toàn thời gian Vị trí Quản lý; Tây Nam Bộ (TNB)
 18. HO - Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 19. TTN - Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân - Eximbank Bình Định
  31/08/2023 Toàn thời gian Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)
 20. TTN - Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng - Eximbank Đà Nẵng
  31/08/2023 Toàn thời gian Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)
 21. TTN - Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng - Eximbank Bình Định
  31/08/2023 Toàn thời gian Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)
 22. HO - Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm Tín dụng
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 23. TNB - Kiểm soát viên - Khu vực Cần Thơ
  31/08/2023 Toàn thời gian Tây Nam Bộ (TNB)
 24. HO - Nhân viên Quản lý Rủi ro Tín dụng
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 25. HCM - Phó Giám đốc Đơn vị Kinh doanh
  31/08/2023 Toàn thời gian Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)
 26. HO - Chuyên viên Thẩm định Định chế Tài chính
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 27. HO - Nhân viên Kinh doanh Giấy tờ có giá
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 28. HO - Nhân viên Quản lý nợ
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 29. HO - Trưởng bộ phận Dịch vụ Khách hàng qua Kênh Điện thoại (24/7)
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 30. TTN - Giám đốc Eximbank Bình Định
  31/08/2023 Toàn thời gian Vị trí Quản lý; Trung Tây Nguyên (TTN)
 31. HO - Kiểm toán viên Công nghệ thông tin
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 32. HO - Giám đốc phát triển sản phẩm tiền gửi
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 33. HO - Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 34. HO - Chuyên viên phân tích (FI Risk)
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 35. HCM - Giám đốc Đơn vị Kinh doanh
  31/08/2023 Toàn thời gian Vị trí Quản lý; Hồ Chí Minh (HCM)
 36. HO - Kiểm toán viên Phòng Chiến lược & Vận hành
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 37. HO - Nhân viên hỗ trợ Khách hàng 24/7
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 38. HO - Chuyên viên thẩm định KHDN
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 39. HO - Nhân viên Thẩm định giá tài sản
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 40. TNB - Giao dịch viên
  31/08/2023 Toàn thời gian Tây Nam Bộ (TNB)
 41. ĐNB - Giao dịch viên
  31/08/2023 Toàn thời gian Đông Nam Bộ (ĐNB)
 42. MB - Giao dịch viên
  31/08/2023 Toàn thời gian Miền Bắc (MB)
 43. ĐNB - Chuyên viên Tư vấn
  31/08/2023 Toàn thời gian Đông Nam Bộ (ĐNB)
 44. MB - Chuyên viên Tư vấn
  31/08/2023 Toàn thời gian Miền Bắc (MB)
 45. MB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
  31/08/2023 Toàn thời gian Miền Bắc (MB)
 46. TTN - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
  31/08/2023 Toàn thời gian Trung Tây Nguyên (TTN)
 47. ĐNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
  31/08/2023 Toàn thời gian Đông Nam Bộ (ĐNB)
 48. HO - Kiểm toán nội bộ
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 49. TNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  31/08/2023 Toàn thời gian Tây Nam Bộ (TNB)
 50. HCM - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  31/08/2023 Toàn thời gian Hồ Chí Minh (HCM)
 51. ĐNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  31/08/2023 Toàn thời gian Đông Nam Bộ (ĐNB)
 52. TTN - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  31/08/2023 Toàn thời gian Trung Tây Nguyên (TTN)
 53. MB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  31/08/2023 Toàn thời gian Miền Bắc (MB)
 54. HO - Chuyên viên Quản lý Rủi ro Hoạt động
  31/08/2023 Toàn thời gian Hội Sở (HO)
 55. TNB - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
  31/08/2023 Toàn thời gian Tây Nam Bộ (TNB)
 56. HCM - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
  31/08/2023 Toàn thời gian Hồ Chí Minh (HCM)

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: