PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng:

PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang
- Nơi làm việc: Kiên Giang

Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh
- Nơi làm việc: Quảng Ninh

Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu

CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai

Giám Đốc Phòng Giao Dịch
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội

Giám Đốc Phòng Giao Dịch
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1)
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên quản trị và phân tích danh mục, Phòng Quản trị danh mục và QLDM, Khối Quản tri rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - Khu vực Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Tiền Giang
- Nơi làm việc: Tiền Giang

Chủ nhiệm kiểm toán - Ban kiểm toán nội bộ
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp, Khối TT&PD, làm việc tại Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp, Khối TT&PD
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Digital Marketing - Ban Marketing và truyền thông
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng chính sách và sản phẩm cho vay tín chấp, Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

Giao dịch viên - Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp CNTT - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên quản lý tài sản - Làm việc tại Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Phát triển Khách hàng - Khối khách hàng doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Giao dịch viên Thanh Hóa
- Nơi làm việc: Thanh Hóa

Trưởng phòng Chiến lược và phân tích dữ liệu - Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đà Nẵng
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

Chuyên viên phát triển khách hàng SME - Tiền Giang
- Nơi làm việc: Tiền Giang

Chuyên gia truyền thông - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên gia truyền thông - Mảng tiếng anh ( Hà Nội )
- Nơi làm việc: Hà Nội

Trưởng phòng Quản trị rủi ro tích hợp, Khối Quản trị rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

Trưởng bộ phận kiểm định mô hình, Phòng Quản trị rủi ro tích hợp, Khối Quản trị rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên gia kiểm định mô hình, Phòng Quản trị rủi ro tích hợp, Khối Quản trị rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên kiểm định mô hình,Phòng Quản trị rủi ro tích hợp, Khối QTRR
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên gia chính sách, giám sát tài sản đảm bảo, Phòng chính sách và giám sát TSDDB, Trung tâm định giá, Khối Tái thẩm và phê duyệt
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên chính sách và giám sát tài sản đảm bảo, Phòng chính sách và giám sát tài sản đảm bảo, Trung tâm định giá, Khối tái thẩm và Phê duyệt
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên khách hàng cá nhân - Tiền Giang
- Nơi làm việc: Tiền Giang

Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Tiền Giang
- Nơi làm việc: Tiền Giang

Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - Tiền Giang
- Nơi làm việc: Tiền Giang

Giao dịch viên - Tiền Giang
- Nơi làm việc: Tiền Giang

Kiểm soát viên - Tiền Giang
- Nơi làm việc: Tiền Giang

Chuyên gia kiến trúc dữ liệu và báo cáo - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên gia Kiến trúc và giải pháp An toàn thông tin - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Phát triển Front - end
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Phát triển Back - end
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên An toàn thông tin Cloud - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên đảm bảo An toàn thông tin dữ liệu - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên gia Phát triển sản phẩm - Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên gia Định chế tài chính - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội

DevOps Engineer
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Phân tích dữ liệu và báo cáo - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội

Senior DevOps Engineer
- Nơi làm việc: Hà Nội

Integration Engineer
- Nơi làm việc: Hà Nội

Backend Developer
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên gia Quản lý dự án - Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Phát triển Smart Vista - P. Ngân hàng lõi - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Phát triển Smart Vista - P. Ngân hàng lõi - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội

Trưởng bộ phận Chiến lược và Chính sách - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội

Lập trình Viên Java/ReactJS/Spring
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên cao cấp phát triển T24 - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội

.Net/Java Developer
- Nơi làm việc: Hà Nội

Giao dịch viên - Làm việc tại Đà Lạt
- Nơi làm việc: Lâm Đồng

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Làm việc tại Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai

Kiểm toán viên chính - Ban kiểm toán nội bộ tại Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên cao cấp thúc đẩy kinh doanh, Phòng thúc đẩy kinh doanh, Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Hồ Chí Minh (Ưu tiên Nam)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Làm việc tại Long An
- Nơi làm việc: Long An

Scrum Master - Văn phòng Quản lý dự án
- Nơi làm việc: Hà Nội

Giám đốc chi nhánh đa năng - phụ trách khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Thái Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh

Chuyên viên Quản lý khách hàng - Xử lý nợ tín chấp - Phòng QLKH không tài sản đảm bảo
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên gia bộ phận đối tác khách hàng doanh nghiệp - Khối KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội

Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu

Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu

Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai

CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu

Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Trung
- Nơi làm việc: Đà Nẵng

Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên chính sách Rủi ro, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương,

Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương,

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: