Vietinbank Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng VietinBank Tuyển dụng:

Vietinbank Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. CV/CVC/CVCC PHÁP CHẾ
 2. CV/CVC/CVCC BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY
 3. CV/CVC/CVCC VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
 4. CV/CVC/CVCC BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY
 5. TRUNG TÂM THẺ
 6. CV PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG KHDN LỚN MIỀN NAM
 7. THỰC TẬP VIÊN CHI NHÁNH VIETINBANK
 8. THỰC TẬP VIÊN TRỤ SỞ CHÍNH VIETINBANK
 9. TUYỂN DỤNG BAN THƯ KÝ
 10. CƠ QUAN THAM MƯU GIÚP VIỆC ĐẢNG ỦY
 11. CV QUẢN LÝ HIỆU QUẢ SẢN PHẨM, PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG BÁN LẺ
 12. CVC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DOANH VÀ MÔ HÌNH DỰ BÁO
 13. CVCC/CVC BAN THƯ KÝ HĐQT & QHCĐ
 14. CVC/CVCC KẾ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 15. CV/CVC/CVCC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ
 16. CVC QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM)
 17. CV PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
 18. TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN VÀ ĐẦU TƯ - VIETINBANK LEASING
 19. CV/CVC QUẢN TRỊ MẠNG VIỄN THÔNG
 20. CV/CVC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CLOUD
 21. CV/CVC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX UNIX
 22. CV XỬ LÝ NỢ
 23. AN NINH HỆ THỐNG TT
 24. CVC QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI NƯỚC NGOÀI ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
 25. CVC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
 26. NHÂN VIÊN BẾP ĂN
 27. CV/CVC QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TT
 28. CHUYÊN VIÊN QLRR HOẠT ĐỘNG
 29. CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN LÝ TUÂN THỦ (MẢNG MÔ HÌNH)
 30. NHÂN VIÊN GIÁM SÁT VÀ QUẢN TRỊ QUỸ - TP HÀ NỘI
 31. NHÂN VIÊN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN - TP HÀ NỘI
 32. CHUYÊN VIÊN CHÍNH QHKH FDI - BAN FDI&NVQT
 33. CHUYÊN VIÊN CHÍNH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP - BAN FDI&NVQT
 34. CV PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
 35. CHUYÊN VIÊN CHÍNH_PHÁP CHẾ
 36. CV/CVC QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TT
 37. NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - CƠ SỞ THÁI NGUYÊN
 38. CVC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG, LINUX, DEVOPS
 39. CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
 40. CV/CVC KINH DOANH NGOẠI HỐI KHÁCH HÀNG
 41. CHUYÊN VIÊN THÚC ĐẨY BÁN NGÂN HÀNG SỐ
 42. NHÂN VIÊN LỄ TÂN
 43. NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
 44. CV/CVC PDTD KHDN VVN
 45. CV/CVC PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG KHDN LỚN

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: