Viettel Tuyển dụng

2
Tập Đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội – VIETTEL
Tuyendung.viettel.com.vn

Viettel Tuyển dụng


1. Tư vấn viên Dịch vụ viễn thông VIETTEL TP. Hồ Chí Minh
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 31-12-2019

2. Nhân viên Kinh doanh Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 31-12-2019

3. CTV khoán việc_thực tập Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 31-12-2019

4. Chuyên viên Marketing Trung tâm An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 28-12-2019

5. Nhân viên kỹ thuật tòa nhà Công ty Quản lý tài sản Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30-09-2019

6. Kỹ sư Kiểm thử Phần mềm Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 31-12-2019

7. Tư vấn viên Dịch vụ viễn thông VIETTEL Hà Nội
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

8. Chuyên viên Kinh doanh Tổng Công ty Viễn thông Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30-08-2019

9. Nhân viên kinh doanh giải pháp doanh nghiệp Trung tâm An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 28-12-2019

10. Chuyên viên quản lý dự án Trung tâm An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 28-12-2019

11. Nhân viên phát triển sản phẩm Khối Digital – TCT VTT
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-08-2019

12. Nhân viên Digital marketing Trung tâm An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 28-12-2019

13. Chuyên viên Kinh doanh Khối Digital – TCT VTT
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-08-2019

14. Chuyên viên Khối cơ quan Tập đoàn
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

15. Nhân viên bán hàng doanh nghiệp VIETTEL TP. Hồ Chí Minh
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 31-08-2019

16. Kỹ sư giải pháp phần mềm Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 31-12-2019

17. Nhân viên Đầu tư mua sắm Công ty An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

18. Tư vấn viên Dịch vụ viễn thông VIETTEL Long An
– Tuyển dụng tại: Long An
– Hạn nộp: 31-12-2019

19. Nhân viên công nghệ thông tin VIETTEL Hà Nội
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-08-2019

20. Nhân viên bán hàng doanh nghiệp VIETTEL Hà Nội
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-08-2019

21. Kỹ sư Vận hành khai thác Tổng công ty Mạng lưới Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

22. Chuyên viên Kiểm thử Trung tâm An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 28-12-2019

23. Nhân viên Thiết kế Khối Digital – TCT VTT
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-08-2019

24. Nhân viên Sản phẩm ứng dụng Khối Digital – TCT VTT
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-08-2019

25. Kỹ sư phân tích số liệu Khối Công nghệ thông tin – TCT VTT
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

26. Nhân viên kinh doanh giải pháp doanh nghiệp Công ty An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 31-12-2019

27. Kỹ sư Vận hành khai thác Tổng công ty Mạng lưới Viettel
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 30-12-2019

28. Kỹ sư Điện – Điện tử Tổng công ty Mạng lưới Viettel
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 30-12-2019

29. Kỹ sư vô tuyến Tổng công ty Mạng lưới Viettel
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 30-12-2019

30. Kỹ sư phát triển phần mềm Tổng công ty Mạng lưới Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

31. Kỹ sư Giải pháp nghiệp vụ Business Analysis (BA) Trung tâm An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 28-12-2019

32. Nhân viên quản lý chất lượng quy trình Trung tâm An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 28-12-2019

33. Chuyên viên Mã độc Trung tâm An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 28-12-2019

34. Chuyên gia nghiên cứu Trung tâm Không gian mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

35. Nhân viên Kinh doanh Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội 15-11-2019

36. Nhân viên Nghiệp vụ Khối Digital – TCT VTT
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-08-2019

37. Kỹ sư Quản lý kỹ thuật cơ điện tòa nhà Công ty Quản lý tài sản Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30-09-2019

38. Nhân viên Lễ tân Học viện Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-08-2019

39. Tư vấn viên Dịch vụ viễn thông VIETTEL Hải Phòng
– Tuyển dụng tại: Hải Phòng
– Hạn nộp: 31-12-2019

40. Kỹ sư Thiết kế triển khai truyền hình (DS) Tổng công ty Mạng lưới Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

41. Kỹ sư Thiết kế triển khai giải pháp mạng IP (DS) Tổng công ty Mạng lưới Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

42. Kỹ sư Giám sát ATTT Trung tâm An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 28-12-2019

43. Kỹ sư ATTT Mạng Trung tâm An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 28-12-2019

44. Chuyên viên Đánh giá ATTT Trung tâm An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 28-12-2019

45. Kỹ sư phát triển phần cứng Trung tâm An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 28-12-2019

46. Chuyên viên An ninh hệ thống và ứng dụng Trung tâm An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 28-12-2019

47. NV Lập trình web Trung tâm An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 28-12-2019

48. Kỹ sư khai thác dữ liệu Trung tâm Không gian mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 31-12-2019

49. Kỹ sư Phát triển phần mềm điều khiển và hệ thống Trung tâm Không gian mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

50. Nhân viên Phát triển Phần mềm Trung tâm Không gian mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

51. Nhân viên Thiết kế Trung tâm Không gian mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 31-12-2019

52. Kỹ sư An toàn thông tin Khối Digital – TCT VTT
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-08-2019

53. Kỹ sư lập trình back End Khối Digital – TCT VTT
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-08-2019

54. Kỹ sư hệ thống Khối Digital – TCT VTT
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-08-2019

55. Kỹ sư Giải pháp công nghệ (Data Science) Khối Công nghệ thông tin – TCT VTT
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

56. Kỹ sư BigData Khối Công nghệ thông tin – TCT VTT
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

57. Kỹ sư Đảm bảo chất lượng (QA) Công ty An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

58. Kỹ sư Vận hành giải pháp ATTT Công ty An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

59. Kỹ sư Giải pháp nghiệp vụ Business Analysis (BA) Công ty An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

60. Kỹ sư ATTT Mạng Công ty An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

61. Nhân viên giám sát ATTT Công ty An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

62. Kỹ sư phát triển phần cứng Công ty An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

63. Chuyên viên Pháp chế Công ty An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

64. Kỹ sư bảo mật hệ thống Công ty An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

65. NV lập trình Web Công ty An ninh mạng Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 31-12-2019

66. Kỹ sư kỹ thuật tòa nhà Công ty Quản lý tài sản Viettel
– Tuyển dụng tại: Hà Nội
– Hạn nộp: 30-09-2019

67. NV giám sát Công ty Quản lý tài sản Viettel
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh
– Hạn nộp: 30-09-2019

Xem chi tiết & Ứng tuyển tại: Tuyendung.viettel.com.vn


 • Số 1 Trần Hữu Dực – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội
 • 174 Trần Quang Khải – P. Tân định – Q1, Hồ Chí Minh
 • Số 2 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • 40 Nguyễn Thị Minh Khai, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng
 • 224 Đường 30/4 P. Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 • 22-23 Hà Hoàng Hổ, P.Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang
 • 86 Đường Nguyễn Thanh Đằng Phường Phước Trung TX Bà Rịa tỉnh BRVT
 • 52/3 Trần Phú, F7, TP Bạc Liêu
 • Số 4A, Đường Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang
 • 186, tổ 8, phường Minh Khai, tx Bắc Kạn, Bắc Kạn
 • 387 Ngô Gia Tự – Tiền An – Tp Bắc Ninh
 • CH số 25C đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, TP Bến Tre, Bến Tre
 • 216 -218 Đường Yersin , Hiệp thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • 105 Ngô Mây Quy Nhơn Bình Định
 • Số nhà 36, đường Phú Riềng Đỏ, Kp Phú Than
 • 30 đường Trần Hưng Đạo, P.Phú Trinh – TP Phan Thiết
 • Phố 2, Thị Trấn Hoà Thuận,Huyện Phục Hoà,Cao Bằng.
 • 43E Trần Hưng Đạo, Phường 5, Cà Mau
 • 15 Nguyễn Văn Trỗi Pleiku, Gia Lai
 • CH Đại lộ Thịnh Lang, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Hòa Bình
 • Số 26A, Đường Trần Phú, tổ 5, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang
 • Quốc Lộ 1A, Lê Hoàn, Hai Bà Trương, Phủ Lý, Hà Nam
 • Số 181 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
 • Số 401 Nguyễn Văn Linh, P.An Tảo, TP Hưng Yên, Hưng Yên
 • 169 Bạch Đằng TP Hải Dương
 • 60- Nguyễn Công Trứ – TP. Vị Thanh, Hậu Giang
 • SN 745 – Tổ 8 – P.Tân Thanh – TP.Điện Biên Phủ
 • 48 Lý Tự Trọng – TP Buôn Ma Thuột – ĐakLak
 • 68 khu phố 3, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 • 102, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • 17 Yersin, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
 • 33 Nguyễn Bỉnh Khiêm Rạch Giá Kiên Giang
 • 202 Lê Hồng Phong – Tp Kon Tum
 • Khu 1 – TT Than Uyên – Than Uyên
 • Số 191 Hùng Vương, Phường 3, TP.Tân An, Tỉnh Long An
 • 491, Hoàng Liên, Kim Tân, TP.Lào Cai, Lào Cai
 • 01 Nguyễn Đình Chiểu – P9 – Đà Lạt, Lâm Đồng
 • 63 Trần Đăng Ninh tam thanh lạng sơn
 • Thửa 112 Đông A – Khu Đô Thị Hòa Vượng – Lộc Vượng Nam Đị
 • Số nhà 91 Nguyễn Thị Minh Khai Vinh Nghệ An
 • CH ngã 4 Đường Lương Văn Thăng, Phố 11, P. Đông Thành, TP Ninh Bình
 • thôn Tà Lú 1, Phước Đại, Bác Ái, Ninh Thuận
 • Sn 2669 Nông Trang Việt Trì Phú Thọ
 • 321 Nguyễn Huệ, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên
 • Số 44 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình
 • 310 Lý Thường Kiệt, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
 • 437 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • Tổ 41 khu 3 P. Bạch Đặng, Hạ Long, Quảng Ninh
 • 171 Quốc lộ 9, TP Đông Hà, Quảng Trị
 • 221 Trà Quýt A TT. Châu Thành Sóc Trăng
 • SN 252 Lê Duẩn , Tổ 2, P.Chiềng Sinh, Sơn La
 • Số 533 Quang Trung Phường Đông Vệ TP Thanh Hóa
 • Số 431, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình
 • số 4 Hoàng Văn Thụ, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
 • 1082 Nguyễn Tất Thành – Phú Bài – TX Hương Thủy
 • 264, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
 • 72 Lê Lợi, Khóm 3, Phường 1, TPTV, Trà Vinh
 • Tổ 26, P Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
 • Số nhà 282 Khu phố 4 đường 30/4 phường 2 Thị Xã Tây Ninh
 • 87, Đinh Tiên Hoàng, P8, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
 • 134 Mê Linh-Liên Bảo-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc
 • Tổ 10 – Phường Trung Tâm – TX Nghĩa Lộ – Yên Bái

2
Bình luận

avatar
5000
Mới nhất Cũ nhất Yêu thích nhất
Quân
Quân

Bến tre có tuyển lái xe tải giao nhận hàng bưu phẩm k adm

Tutimviec.com
Tutimviec.com

Hiện chưa có thông tin tuyển lái xe giao nhận tại Bến Tre