MHB Tuyển dụng

MHB HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG

1. LÃNH ĐẠO PHÒNG GIAO DỊCH

2 NHÂN VIÊN KINH DOANH

3. NHÂN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ