MB Vĩnh Long Tuyển dụng

mb-logoNgân hàng Quân Đội

MB BANK VINH LONG

www.mbbank.com.vn

Tuyển dụng Tháng 03/2019

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Vĩnh Long Tuyển dụng:

Giao dịch viên

Ngân hàng MB
- Làm việc tại: Toàn hệ thống

MB Tuyển Chuyên viên Tư vấn

Ngân hàng MB
- Làm việc tại: Toàn hệ thống

MB Tuyển Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Ngân hàng MB
- Làm việc tại: Toàn hệ thống

MB Tuyển Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp

Ngân hàng MB
- Làm việc tại: Toàn hệ thống