SACOMBANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng Sacombank Tuyển dụng:

SACOMBANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[TRUNG TÂM THẺ] - CỘNG TÁC VIÊN TELESALE CHUYỂN ĐỔI THẺ
04/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TRUNG TÂM THẺ] - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VÀ THU HỒI NỢ
04/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[PHÒNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ] - CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[KHỐI TÀI CHÍNH - P. KẾ HOẠCH] - CHUYÊN VIÊN BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU
28/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[PHÒNG QUẢN LÝ VỐN ] - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ ALM
27/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[BAN KIỂM TRA NỘI BỘ & GIÁM ĐỐC LƯU ĐỘNG] - NHÂN VIÊN HỖ TRỢ
26/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[PHÒNG TUÂN THỦ] - CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT TUÂN THỦ
20/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[PHÒNG TUÂN THỦ] - CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
20/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TRUNG TÂM DỊCH VỤ BẢO HIỂM] - CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÙNG (HCM/HN)
15/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[SACOMBANK LÀO] - TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
13/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[SACOMBANK LÀO] - TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO - PHÁP LÝ & TUÂN THỦ
13/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[SACOMBANK LÀO] - PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
13/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[SACOMBANK LÀO] - GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
13/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG & MARKETING] - MC SỰ KIỆN & PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[ĐNB] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG
08/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[HN] CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ
06/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[HN] GIAO DỊCH VIÊN QUỸ
05/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[BAN KIỂM TRA NỘI BỘ & GIÁM ĐỐC LƯU ĐỘNG] - KIỂM TRA VIÊN (HỘI SỞ - PHỤ TRÁCH TÍN DỤNG)
26/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[PHÒNG ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] - CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
13/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TRUNG TÂM THẺ] - CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ (SDS)
06/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: 15,000,000 — 20,000,000 VNĐ

[TRUNG TÂM THẺ] - CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ (DSA)
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TRUNG TÂM QUẢN LÝ RỦI RO] - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG
03/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[ĐNB] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
01/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[ĐNB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
01/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[ĐNB] GIAO DỊCH VIÊN
01/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[ĐNB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
01/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[ĐNB] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
01/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[ĐNB] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ
01/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[NTB&TN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG & MARKETING] - CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU (PR - BRANDING)
01/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[CẦN GIỜ] - TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG KIỂM SOÁT RỦI RO
11/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[HCM] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ
11/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[HCM] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG
11/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[HCM] NHÂN VIÊN BẢO VỆ
10/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[HCM] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
10/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[HCM] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
10/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[HCM] GIAO DỊCH VIÊN
10/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[HCM] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
10/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[HCM] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
09/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[CẦN GIỜ] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ
09/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[CẦN GIỜ] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
09/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[P. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN] - CV. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (BP. Dịch vụ)
07/04/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - CHUYÊN VIÊN CẤP CAO KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (SYSTEM ARCHITECT)
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - KIẾN TRÚC SƯ KỸ THUẬT (TECHNICAL ARCHITECT)
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TRUNG TÂM TELESALES] - NHÂN VIÊN TELESALES
17/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[NTB&TN] GIAO DỊCH VIÊN
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT.DVKH] - NV DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (CALL CENTER)
03/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: 7,000,000 — 9,000,000 VNĐ

[HN] GIAO DỊCH VIÊN
01/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[MB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
01/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[MB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
01/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[MB] GIAO DỊCH VIÊN
01/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[MB] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
01/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[MB] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
01/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TNB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TNB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TNB] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TNB] GIAO DỊCH VIÊN
04/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TNB] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[HN] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
15/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[HN] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
01/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[HN] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
15/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[HN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
15/06/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TRUNG TÂM DỊCH VỤ BẢO HIỂM] - CV QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM
16/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[MB] NHÂN VIÊN BẢO VỆ
01/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[NTB&TN] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[NTB&TN] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
31/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[NTB&TN] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[BAN KIỂM TRA NỘI BỘ & GIÁM ĐỐC LƯU ĐỘNG] - KIỂM TRA VIÊN - VPKV MIỀN BẮC
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - CHUYÊN VIÊN CẤP CAO KIẾN TRÚC DỮ LIỆU (DATA ARCHITECT)
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[P. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN] - CV. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (BP. TÍN DỤNG)
01/03/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TRUNG TÂM BÁN HÀNG DOANH NGHIỆP] - CHUYÊN VIÊN / CHUYÊN VIÊN CẤP CAO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN
01/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG] - CV TÍCH HỢP HỆ THỐNG
01/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - SCRUM MASTER
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG] - CV TƯ VẤN GIẢI PHÁP (BUSINESS ANALYST CONSULTANT)
01/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT. KỸ THUẬT HẠ TẦNG] - CV CƠ SỞ DỮ LIỆU
01/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT. AN TOÀN THÔNG TIN] - CV KIỂM THỬ AN TOÀN THÔNG TIN (PENTEST)
01/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT. VẬN HÀNH ỨNG DỤNG] - CV VẬN HÀNH ỨNG DỤNG KÊNH THANH TOÁN
01/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG] - CV KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM (QC)
01/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - CV LẬP TRÌNH GIAO DIỆN (FRONT-END DEVELOPER)
31/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT. CHUYỂN ĐỔI SỐ] - CV LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (MOBILE DEVELOPER ANDROID)
01/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[BTB] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ
01/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: 6,000,000 — 10,000,000 VNĐ

[NTB-TN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM
31/08/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT. VẬN HÀNH ỨNG DỤNG] - CV VẬN HÀNH ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NỘI BỘ
01/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG] - CV PHÁT TRIỂN MIS (Data Analyst, Data Engineer)
01/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG] - CV PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (DEVELOPER)
01/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TRUNG TÂM ĐÀO TẠO] - CHUYÊN VIÊN CẤP CAO ĐÀO TẠO
02/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[TRUNG TÂM THẺ] - CV. KIỂM SOÁT RỦI RO THẺ
01/05/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[BTB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
01/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

[BTB] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
01/07/2022 | Toàn thời gian | Lương: Thỏa thuận

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận